Upphävd författning

Förordning (1996:124) med instruktion för Boverket

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1996-02-29
Ändring införd
SFS 1996:124 i lydelse enligt SFS 2003:1084
Ikraft
1996-04-01
Upphäver
Förordning (1988:590) med instruktion för Boverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Boverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och boende. Verket svarar också för den centrala administrationen av statligt bostadsstöd i form av bidrag för finansiering av bostäder.

[S2]Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till verkets verksamhetsområde. Verket skall inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Förordning (2001:789).

1 a §  Boverket ansvarar för samordning, uppföljning och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket ansvarar även för övergripande miljömålsfrågor som avser fysisk planering, byggnader och hushållning med mark och vatten. Förordning (2001:1097).

2 §  Boverket har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde

  1. meddela föreskrifter, ha uppsikt och tillsyn samt handlägga förvaltningsärenden i enlighet med lag eller förordning,
  2. följa tillämpningen av lagar och förordningar, utvärdera effekterna av tillämpningen och lämna regeringen förslag till de åtgärder som behövs för att syftet med reglerna skall nås,
  3. verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. och 6 kap.11-13 §§miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) samt tillhandahålla underlag för tillämpningen av 5 kap.miljöbalken,
  4. biträda regeringen med yttranden och utredningar m.m.,
  5. informera om nya eller ändrade regler, och
  6. medverka i internationellt samarbete som syftar till att harmonisera regler för fysisk planering, hushållning med mark- och vattenområden samt egenskapskrav på byggnader och byggprodukter. Förordning (1998:884).

3 §  Boverket får inom sitt verksamhetsområde bedriva uppdragsverksamhet i Sverige och utomlands mot ersättning enligt grunder som verket fastställer efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:475).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Boverket med undantag av 17 och 21 §§.

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för Boverket.

Styrelse

6 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Organisation

7 §  Vid Boverket finns en samlingslokaldelegation. Boverket bestämmer i övrigt sin egen organisation. Förordning (2003:1084).

Samlingslokaldelegationen

8 §  Samlingslokaldelegationen avgör ärenden om statligt stöd till allmänna samlingslokaler, till vissa icke-statliga kulturlokaler och till folkparksteatrar. Detta gäller dock inte ärenden som rör författningsfrågor eller förslag till anslagsframställningar.

[S2]Delegationen består av en ordförande och högst sju andra ledamöter. Ordföranden och andra ledamöter i delegationen utses av regeringen för en bestämd tid. Delegationen utser inom sig en vice ordförande.

[S3]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

9 § Har upphävts genom förordning (2003:1084).

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Boverket.

Föreskrifter

11 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Ärendenas handläggning

12 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, samlingslokaldelegationen eller personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter.

Ändringar

Förordning (1996:124) med instruktion för Boverket

    Ikraftträder
    1996-04-01

Förordning (1998:475) om ändring i förordningen (1996:124) med instruktion för Boverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:884) om ändring i förordningen (1996:124) med instruktion för Boverket

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:789) om ändring i förordningen (1996:124) med instruktion för Boverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2001:1097) om ändring i förordningen (1996:124) med instruktion för Boverket

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:1084) om ändring i förordningen (1996:124) med instruktion för Boverket

Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 7 §
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2004:1258

Omfattning
upph.