Riksrevisionsverkets föreskrifter (1988:1085) för verkställigheten av förordningen (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier;

Departement
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1988-10-28
Ändring införd
SFS 1988:1085
Ikraft
1988-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksrevisionsverket föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier.
  1. Långivaren skall betala avgift till respektive garantiförvaltande myndighet efter faktura från myndigheten. Avgiften inbetalas via postgirot.
  2. Beträffande de garantiavgifter som enligt lagen (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier skall betalas första gången för det första halvåret 1989 skall faktura gällande garantiavgift framställas av respektive myndighet snarast efter den 1 januari 1989, dock senast den 15 mars 1989. Avgiften beräknas på den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 januari 1989. Avgiften beräknas med en halv procent för första halvåret 1989.
  3. Beträffande avgift för garantier som enligt lagen skall betalas första gången 1990/91 beräknas den årliga avgiften om en procent på den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli 1990. Dessa avgifter faktureras av respektive garantiförvaltande myndighet i samband med att den årliga avgiften om en procent på den övriga garantistocken uttas från långivaren.
  4. Vid betalningsförsening uttas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

Ändringar

Riksrevisionsverkets Föreskrifter (1988:1085) om verkställigheten av förordningen (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier

    Ikraftträder
    1988-12-01