Lag (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
SFS 1988:777
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan ändrad genom SFS1990:611.

1 §  Denna lag gäller statliga garantier som

 • har lämnats före den 1 juli 1988 för lån och krediter med stöd av de författningar som anges i bilaga till denna lag och
 • inte tidigare förenats med garantiavgift.

2 §  Till täckning av statens kostnader för administration och förluster på grund av garantier som avses i 1 § skall långivaren årligen betala en avgift till staten.

[S2]Avgiften beräknas till en viss andel av den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli varje år enligt vad regeringen närmare föreskriver.

3 §  Föreskrifter om tid och sätt för betalningen av avgiften meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

[S2]/r4/ Bilaga

[S3]1 Kungörelsen (1948:367) med vissa bestämmelser rörande statlig garanti för lån till yttre och inre rationalisering på jordbrukets område m. m. 2 Kungörelsen (1954:311) om statlig garanti för uppförande av lagerhus m. m. för jordbruksändamål 3 Kungörelsen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning 4 Rennäringsförordningen (1971:438) 5 Förordningen (1977:387) om investeringsgaranti 6 Förordningen (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m. m. 7 Förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 8 Förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd 9 Förordningen (1978:507) om industrigarantilån 10 Förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, m. m. 11 Förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering 12 Förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket 13 Förordningen (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur 14 Förordningen (1981:537) om statligt stöd till näringslivet 15 Förordningen (1981:661) om strukturgarantier, m. m. 16 Förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. 17 Förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m. m. 18 Kungörelsen den 11 juni 1948 (nr 342) angående statligt stöd till jordbrukets yttre och inre rationalisering m. m. Lag (1990:611). 19 Kungörelsen (1963:305) om statligt kreditstöd till förvärv och drift av jordbruk m. m. Lag (1990:611). 20 Kungörelsen (1967:443) om statlig garanti för lån till maskinhållning inom jordbruket m. m. Lag (1990:611). 21 Kungörelsen (1967:453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m. m. Lag (1990:611).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.
  Avgift för garantier enligt författningarna 3,5,6,8,9,15 och 17 i bilagan betalas första gången för det första halvåret 1989 och beräknas på den utestående garanterade kapitalskulden vid ingången av samma år. Avgift för garantier enligt övriga författningar i bilagan betalas första gången för budgetåret 1990/91 och beräknas på den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:150
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1990:611) om ändring i lagen (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  Avgift för garanti enligt författningarna 18 -- 21 i bilagan betalas första gången för budgetåret 1990/91 och beräknas på den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:150
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-07-01