Upphävd författning

Förordning (1988:1118) med instruktion för Bokföringsnämnden

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1118 i lydelse enligt SFS 1996:586
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1976:377) med instruktion för bokföringsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.

2 §  Nämnden skall utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

Sammansättning

3 §  Nämnden består av högst elva ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Kansli

4 §  Kanslifunktionen för bokföringsnämnden fullgörs av finansinspektionen. Förordning (1991:938).

5 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S5]30 § om ärendeförteckning,

[S6]31 § om myndighetens beslut och

[S7]35 § om överklagande. Förordning (1996:586).

7 § har upphävts genom förordning (1991:938).

Ärendenas handläggning

8 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

10 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon annan att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Förordning (1991:938).

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

Ledamöter m. m.

12 §  Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Nämnden utser vice ordförande. Förordning (1991:938).

13 § har upphävts genom förordning (1991:938).
14 § har upphävts genom förordning (1991:938).

Ändringar

Förordning (1988:1118) med instruktion för Bokföringsnämnden

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:938) om ändring i förordningen (1988:1118) med instruktion för bokföringsnämnden

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:177
  Omfattning
  upph. 7, 13, 14 §§, rubr. närmast före 14 §; ändr. 4, 5, 6, 10 §§, rubr. närmast före 4, 12 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1996:586) om ändring i förordningen (1988:1118) med instruktion för Bokföringsnämnden

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 2007:783

Omfattning
upph.