Upphävd författning

Förordning (1988:1126) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1126 i lydelse enligt SFS 1997:986
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens institut för särskilt utbildningsstöd har till uppgift att administrera det statliga bidraget till vårdartjänst. Institutet skall följa och utvärdera verksamheten.

[S2]Vårdartjänst skall bestämmas med hänsyn till behovet av sådan tjänst. Vårdartjänst erbjuds svårt rörelsehindrade personer som studerar vid universitet, högskola eller folkhögskola. Den omfattar stöd i alla de funktioner, som hör till den dagliga livsföringen, som den studerande inte klarar själv och som inte bör tillgodoses genom kommunen eller genom stödåtgärder av universitet, högskola och folkhögskola. Förordning (1996:1536).

2 §  Institutet skall vidare administrera det statliga bidraget till verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser (boende i elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering) i anslutning till gymnasieskola med speciellt anpassad utbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning). Institutet skall följa och utvärdera verksamheten.

[S2]Institutet skall även svara för administrativt stöd åt Nämnden för Rh-anpassad utbildning.

[S3]Institutet skall meddela föreskrifter om avgifter för kost och logi för elever som bor i elevhem i anslutning till en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning. Förordning (1996:1536).

2 a §  Institutet skall även administrera det statliga bidraget till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen samt följa och utvärdera verksamheten med dessa åtgärder. Förordning (1996:1536).

Sammansättning

3 §  Statens institut för särskilt utbildningsstöd leds av en nämnd som består av högst sju personer. En av ledamöterna är ordförande och en vice ordförande. Förordning (1996:1536).

Organisation

4 §  Vid institutet finns ett kansli som leds av en direktör. Förordning (1997:986).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet:

[S2]15 § om revisionsberättelse,

[S3]16 § om medverkan i EUarbetet,

[S4]17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

[S5]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S6]27 § om myndighetens föreskrifter,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter m.m., och

[S8]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:1536).

6 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 11 och 13 §§verksförordningen (1995:1322).

[S2]Direktören har under nämnden det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen. Förordning (1997:986).

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

9 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör vid institutet att avgöra ärenden som inte behöver prövas av nämnden. Förordning (1996:1536).

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

11 §  Ledamöter i nämnden utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig vice ordförande. Förordning (1996:1536).

12 §  Direktören anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Andra anställningar beslutas av institutet. Förordning (1997:986).

Överklagande

13 §  Institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:1536).

Ändringar

Förordning (1988:1126) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:1081) om ändring i förordningen (1988:1126) med instruktion för nämnden för vårdartjänst

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:882) om ändring i förordningen (1988:1126) med instruktion för nämnden för vårdartjänst

Förordning (1996:623) om ändring i förordningen (1988:1126) med instruktion för Nämnden för vårdartjänst

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 6, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1536) om ändring i förordningen (1988:1126) med instruktion för Nämnden för vårdartjänst

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:124, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:SoU1
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 2 a, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; omtryck
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:986) om ändring i förordningen (1988:1126) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

  Omfattning
  ändr. 4, 6, 12 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Ändring, SFS 2000:755

Omfattning
upph.