Upphävd författning

Förordning (1988:1183) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1183 i lydelse enligt SFS 2006:261
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1980:394) med instruktion för livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  I myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ingår museerna Livrustkammaren och Skoklosters slott. Myndigheten har till uppgift att belysa kulturhistoria med anknytning till dessa två museer.

[S2]Myndigheten förvaltar Stiftelsen Hallwylska museet. Förordning (2006:261).

2 §  Myndigheten skall särskilt

 1. vårda, förteckna och vetenskapligt bearbeta de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
 2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet.

3 §  Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 2 får myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 14, 17, 19-21 och 30 §§. Förordning (2004:1028).

Myndighetens ledning

5 §  Överintendenten är chef för myndigheten. Förordning (1996:1313).

Styrelsen

6 §  Myndighetens styrelse består av högst sju ledamöter, överintendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande. Förordning (1996:1313).

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

7 §  Vid myndigheten utgör vart och ett av museerna en enhet. Livrustkammaren leds av överintendenten. Skoklosters slott leds av en museichef.

[S2]Myndigheten bestämmer i övrigt sin organisation. Förordning (2006:261).

8 §  Livrustkammaren skall belysa kulturhistoria med anknytning till sina samlingar.

[S2]Livrustkammarens samlingar omfattar föremål från den forna arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och hovstallet samt jämförliga föremålsgrupper av främst personhistorisk karaktär.

9 §  Skoklosters slott skall belysa den kulturhistoria som har samband med slottsbyggnaden, dess användning och samlingar.

[S2]De samlingar som hör till Skoklosters slott omfattar företrädesvis konst, konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt boksamlingar.

10 § Har upphävts genom förordning (2006:261).
11 § Har upphävts genom förordning (1996:456).

12 §  Inom myndigheten får finnas de rådgivande och samordnande organ som styrelsen bestämmer.

Styrelsens ansvar och uppgifter

13 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. sådana frågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen,
 2. frågor av principiellt intresse som hänskjuts till styrelsen av överintendenten. Förordning (2006:261).

Överintendenten och vissa andra befattningshavares ansvar

14 §  Överintendenten skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av överintendenten, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1996:1313).

Ärendenas handläggning

15 §  När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

16 §  När en museichef inte är i tjänst eller i övrigt har förhinder, sköts hans eller hennes uppgifter av den tjänsteman som överintendenten bestämmer. Förordning (1996:1313).

17 § Har upphävts genom förordning (1996:1313).
18 § Har upphävts genom förordning (2004:1028).
19 § Har upphävts genom förordning (1996:1313).
20 § Har upphävts genom förordning (1996:456).
21 § Har upphävts genom förordning (2001:1037).

Övriga bestämmelser

22 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1183) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, då förordningen (1980:394) med instruktion för livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall upphöra att gälla.
  2. För den som innehar tjänst som museidirektör eller museichef vid denna förordnings ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid ikraftträdandet fortsätta att gälla.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1996:456) om ändring i förordningen (1988:1183) med instruktion för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

  Omfattning
  upph. 11, 20 §§; ändr. 4, 7, 13, 18, 21 §§, rubr. närmast före 18 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1313) om ändring i förordningen (1988:1183) med instruktion för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

  Omfattning
  upph. 17, 19 §§; ändr. 5, 6, 7, 13, 14, 16, 18, 19, 21 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (2001:1037) om ändring i förordningen (1988:1183) med instruktion för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Omfattning
upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:1028) om ändring i förordningen (1988:1183) med instruktion för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Omfattning
upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §; ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:261) om ändring i förordningen (1988:1183) med instruktion för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Omfattning
upph. 10 §; ändr. författningsrubr., 1, 7, 13 §§
Ikraftträder
2006-06-01

Ändring, SFS 2007:1195

Omfattning
upph.