Upphävd författning

Förordning (1988:1189) om bidrag till kostnader för undersökning m. m. av fast fornlämning;

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1189
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I mån av tillgång på medel får statsbidrag enligt denna förordning lämnas till sådana kostnader för särskild undersökning och övriga åtgärder enligt 2 kap. 13 § lagen (1988:950) om kulturminnen m. m. vilka enligt lagen skall betalas av företagaren.

2 §  Bidrag får lämnas endast till sådan företagare som inte är statligt, landstingskommunalt eller kommunalt organ.

3 §  Bidrag får lämnas om arbetsföretaget

  1. föranleds av en myndighets beslut eller någon annan tvingande omständighet eller
  2. är av begränsad omfattning och det med hänsyn till omständigheterna framstår som skäligt att företagaren avlastas kostnaderna för de arkeologiska åtgärderna.

[S2]Som arbetsföretag av begränsad omfattning får anses bl. a. sådana som innebär mindre förändringar i nyttjandet av en byggnad, en anläggning eller ett markområde.

4 §  Bidrag får lämnas med hela eller en del av det belopp som kostnaderna uppgår till.

5 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.

6 §  Ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall med eget yttrande sända handlingarna till riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.

[S2]Ansökan om bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag sökanden fick del av länsstyrelsens beslut om kostnadsansvar enligt 2 kap. 14 § lagen (1988:950) om kulturminnen m. m.

7 §  Bidrag betalas ut av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Utbetalning får inte ske innan kostnaderna slutligt har bestämts.

8 §  Beslut av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer enligt denna förordning får inte överklagas.

9 §  Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1189) om bidrag till kostnader för undersökning m.m. av fast fornlämning

Ikraftträder
1989-01-01

Ändring, SFS 1993:379

    Övergångsbestämmelse

    Bestämmelsen i 6 § andra stycket förordningen (1988:1189) om bidrag till kostnader för undersökning m. m. av fast fornlämning skall tillämpas i fråga om bidragsärenden som avser kostnader för undersökning m. m. av fast fornlämning enligt 2 kap. 13 § lagen (1988:950) om kulturminnen m. m. om det beslut som medför ansvar för kostnader enligt 2 kap. 14 § samma lag har fattats före den 1 juli 1993.
    Omfattning
    upph.