Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1196) med instruktion för studiemedelsnämnderna;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1196
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1965:745) med instruktion för studiemedelsnämnderna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Verksamhetsområden

1 §  I landet finns sex studiemedelsnämnder. De har följande verksamhetsområden, nämligen

[S2]*/k/ studiemedelsnämnden i Stockholm: */-k/ Stockholms och Gotlands län,

[S3]*/k/ studiemedelsnämnden i Uppsala: */-k/ Uppsala, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län,

[S4]*/k/ studiemedelsnämnden i Linköping: */-k/ Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Örebro län,

[S5]*/k/ studiemedelsnämnden i Lund: */-k/ Kronobergs, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län,

[S6]*/k/ studiemedelsnämnden i Göteborg: */-k/ Hallands, Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län,

[S7]*/k/ studiemedelsnämnden i Umeå: */-k/ Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

[S8]/r3/ Uppgifter

2 §  Studiemedelsnämnden skall inom sitt verksamhetsområde

 1. pröva ärenden om studiehjälp och studiemedel samt särskilt vuxenstudiestöd i form av resekostnadsersättning, allt enligt studiestödslagen (1973:349),
 2. följa de studiesociala förhållandena och verka för de åtgärder som är påkallade,
 3. lämna råd och upplysningar i studiesociala frågor.

[S2]Nämnden skall i studiesociala frågor samarbeta med läroanstalternas utbildningsnämnder.

[S3]Centrala studiestödsnämnden har tillsyn över studiemedelsnämndernas handläggning av studiesociala frågor.

[S4]/r3/ Sammansättning

3 §  Studiemedelsnämnden består av högst nio personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]/r3/ Organisation m. m.

4 §  Studiemedelsnämnden har ett kansli som leds av en kanslichef.

[S2]Studiemedelsnämnder och vuxenutbildningsnämnder kan ha ett gemensamt kansli och en gemensam kanslichef. Ett gemensamt kansli kan ha personal på flera orter. Förordning (1991:1196).

5 §  Vid studiemedelsnämnden får finnas samrådsgrupper för den studieresultatprövning som skall ske i studiestödsärenden. I grupperna skall ingå representanter för dels läroanstalter och utbildningslinjer inom nämndens verksamhetsområde, dels studerande vid sådana anstalter och linjer. För dessa representanter får ersättare utses.

[S2]/r3/ Interna föreskrifter

6 §  Studiemedelsnämnden beslutar om sin egen arbetsordning inom ramen för den normalarbetsordning som centrala studiestödsnämnden fastställer.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på studiemedelsnämnden:

[S2]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S3]18 § om ärendeförteckning,

[S4]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S5]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S6]29 § om myndighetens beslut.

8 §  Studiemedelsnämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--6 §§, 7 §1 och 2verksförordningen (1987:1100). Nämnden har vidare, med den begränsning som följer av 14 §, det ansvar och de uppgifter som anges i 9 § verksförordningen.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

9 §  Studiemedelsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 §  Om ett ärende är så brådskande att studiemedelsnämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

11 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut får överlämnas till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden, som är av det slaget, att de inte behöver prövas av nämnden.

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 § inte behöver föredras.

[S2]Kanslichefen får närvara när ärende föredras av någon annan.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

13 §  Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Nämnden utser inom sig vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

14 §  Tjänster tillsätts av centrala studiestödsnämnden. Vid tillsättning av tjänst som kanslichef skall studiemedelsnämndens ordförande ges tillfälle att yttra sig. Centrala studiestödsnämnden får överlämna till studiemedelsnämnden att besluta i ärenden om tjänstetillsättning.

[S2]/r3/ Överklagande

15 §  Studiemedelsnämndens beslut får överklagas hos centrala studiestödsnämnden, om inte något annat är föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1988:1196) med instruktion för studiemedelsnämnderna

Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1991:1196) om ändring i förordningen (1988:1196) med instruktion för studiemedelsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-09-01

Ändring, SFS 1992:813

  Omfattning
  upph.