Upphävd författning

Förordning (1988:1198) med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1198 i lydelse enligt SFS 1995:1080
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1977:34) med instruktion för forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller för Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Medicinska forskningsrådet, Naturvetenskapliga forskningsrådet och Teknikvetenskapliga forskningsrådet. Förordning (1993:858).

Uppgifter

2 §  Forskningsråd har till uppgift att, vart och ett inom sitt verksamhetsområde, främja och stödja vetenskapligt betydelsefull forskning.

[S2]Forskningsråd skall inom sina verksamhetsområden främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

[S3]Forskningsråd skall verka för att information om forskning och forskningsresultat sprids.

[S4]Forskningsråd skall samverka med andra myndigheter och organ inom forskningens område. Förordning (1995:939).

3 §  Forskningsråd skall särskilt

 1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,
 2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har begärts hos rådet samt utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel,
 3. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna inom olika forsknings- och samhällsområden, redovisa resultaten av dessa undersökningar samt ta initiativ till och främja forskning som behövs för att tillgodose sådana behov,
 4. i samverkan med andra forskningsstödjande organ dels undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse dels besluta om avgränsningen mellan rådet och övriga forskningsstödjande organ i fråga om sådana forskningsuppgifter,
 5. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och
 6. främja publicering av vetenskapliga resultat.

[S2]Forskningsråds beslut om beviljande av medel får avse högst sex år. Forskningsråd kan besluta att medel som de har beviljat inte längre skall utgå, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas. Förordning (1993:858).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på forskningsråd:

[S2]14 och15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]18 § om ärendeförteckning,

[S6]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S7]29 § om myndighetens beslut.

Sammansättning

5 §  Varje forskningsråd består av en ordförande och tio andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig ersättare.

[S2]Forskningsråd utser vice ordförande inom sig.

Organisation

6 §  Vid varje forskningsråd finns en huvudsekreterare och en kanslichef.

[S2]Huvudsekreteraren svarar för beredningen av de ärenden som skall avgöras av rådet, utom sådana ärenden som avses i tredje stycket. Huvudsekreteraren svarar under rådet för planering och uppföljning av verksamheten.

[S3]Kanslichefen svarar för beredningen av de ärenden rörande kansliet som skall avgöras av rådet och som inte till följd av huvudsekreterarens uppgifter ankommer på denne. Kanslichefen svarar under rådet för den ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen.

[S4]Forskningsråd får inrätta de beredande och rådgivande organ som behövs.

6 a §  Inom Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet finns Kollegiet för samhällsforskning.

[S2]Närmare bestämmelser om kollegiet finns i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning. Förordning (1995:1080).

Ärendenas handläggning

7 §  Varje forskningsråd avgör sina ärenden vid sammanträde med rådet, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till tjänsteman eller beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden, som inte behöver prövas av rådet.

8 §  Forskningsråd är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med rådet, även om de inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får delta i överläggningarna men inte i besluten.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att forskningsrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelande mellan ordföranden och så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 § andra stycket inte behöver föredras.

11 §  Huvudsekreteraren och kanslichefen får, envar inom sitt område, uppdra åt tjänstemän vid rådet att begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i ärenden.

Tjänstetillsättning m.m.

12 §  Ordföranden och tre av de övriga ledamöterna utses av regeringen. Återstående ledamöter utses enligt föreskrifter i förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Ersättarna utses på samma sätt som de ordinarie ledamöter de ersätter.

[S2]Uppstår vakans för ledamot eller ersättare som utses enligt förordningen om elektorsförsamling vid forskningsråd, utses för återstående delen av mandatperioden en ny ledamot eller suppleant av regeringen efter förslag av rådet.

[S3]Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. En person får inte utses till ledamot eller ersättare för mer än två mandatperioder i följd. Förordning (1995:939).

13 §  Huvudsekreteraren förordnas av forskningsrådet för sammanlagt högst sex år.

[S2]Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen. Övriga tjänster vid rådets kansli tillsätts av rådet.

[S3]Andra tjänster tillsätts i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd. Förordning (1993:858).

Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av forskningsråd även i fråga om tjänst som tillsätts av regeringen.

Särskilda föreskrifter

15 §  Forskningsråd skall, efter samråd med forskningsrådsnämnden och de myndigheter som förvaltar medel som rådet anvisat, utfärda föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om medel och om villkor för disposition och redovisning av dessa samt om skyldighet för mottagare att till rådet lämna redogörelse för den verksamhet för vilken medlen utgår.

16 § har upphävts genom förordning (1991:1753).

Överklagande

17 §  Forskningsråds beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 30 § verksförordningen (1987:1100).

Ändringar

Förordning (1988:1198) med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:1753) om ändring i förordningen (1988:1198) med instruktion för forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

  Omfattning
  upph. 16 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:858) om ändring i förordningen (1988:1198) med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 13 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:939) om ändring i förordningen (1988:1198) med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

  Omfattning
  ändr. 2, 12 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1080) om ändring i förordningen (1988:1198) med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Omfattning
ny 6 a §
Ikraftträder
1995-10-01

Ändring, SFS 1996:648

  Omfattning
  upph.