Upphävd författning

Förordning (1988:1199) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1199 i lydelse enligt SFS 1993:1161
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1987:504) med instruktion för polarforskningssekretariatet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja och samordna svensk polarforskning och utvecklingsverksamhet med anknytning därtill.

2 §  Sekretariatet skall särskilt

 1. planera forskning och utvecklingsarbete med inriktning på polarområdena,
 2. organisera och genomföra expeditioner till polarområdena,
 3. fortlöpande följa nationell och internationell forskning och utvecklingsverksamhet avseende polarområdena,
 4. främja en ökad förståelse och ett förbättrat skydd för miljön i polarområdena genom forsknings- och utvecklingsprogram,
 5. bistå med erforderlig expertis vid internationella förhandlingar och internationellt samarbete.

3 §  Sekretariatet skall i sitt arbete samverka med myndigheter, andra organ och organisationer, vars verksamhet har anknytning till polarforskning.

[S2]Sekretariatet bör vid behandling av forskningsfrågor inhämta råd från Vetenskapsakademiens polarforskningskommitte' samt samverka med naturvetenskapliga forskningsrådet och andra organ som finansierar forskning.

[S3]Sekretariatet bör i frågor med teknisk och industriell inriktning samverka med organisationer och företag som har kompetens och verksamhet inom arktisk teknik.

Styrelsen

4 §  Sekretariatet leds av en styrelse. Den består av ordförande, vice ordförande, sekretariatets föreståndare och fyra andra ledamöter. Förordning (1993:1161).

Organisation

5 §  Hos sekretariatet finns en föreståndare, som svarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på sekretariatet:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S5]29 § om myndighetens beslut.

7 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

8 §  Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (1993:1161).

9 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

10 §  Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till föreståndaren att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs av föreståndaren inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar

12 §  Ordföranden, vice ordföranden och andra styrelseledamöter än föreståndaren förordnas av regeringen för högst tre år. Förordning (1993:1161).

13 §  Föreståndaren förordnas av regeringen. Andra tjänster tillsätts av sekretariatet.

Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen även i fråga om föreståndaren.

Överklagande

15 §  Sekretariatets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 30 § verksförordningen (1987:1100).

Ändringar

Förordning (1988:1199) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1993:1161) om ändring i förordningen (1988:1199) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

Omfattning
ändr. 4, 8, 12 §§
Ikraftträder
1993-12-01

Ändring, SFS 1996:649

  Omfattning
  upph.