Upphävd författning

Förordning (1988:1200) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1200 i lydelse enligt SFS 1994:986
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1987:500) med instruktion för institutet för rymdfysik
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Institutet har till uppgift att bedriva och främja forskning och utvecklingsarbete samt mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområdet rymdfysik. Institutet skall vidare inom sitt verksamhetsområde medverka vid forskarutbildning som anordnas vid universiteten i Uppsala och Umeå.

[S2]Institutet är förlagt till Kiruna men har även verksamhet i Lycksele, Umeå och Uppsala.

2 § har upphävts genom förordning (1992:733).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med undantag av 2, 19 och 30 §§. Förordning (1992:733).

Myndighetens ledning

4 §  Institutets föreståndare är chef för institutet.

Styrelsen

5 §  Institutets styrelse består av åtta personer, föreståndaren medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § verksförordningen.

Tjänstetillsättning m. m.

7 §  Andra styrelseledamöter än föreståndaren utses av regeringen för en bestämd tid.

8 §  Föreståndaren förordnas av regeringen för bestämd tid, efter förslag av styrelsen.

[S2]En professor vid institutet är skyldig att vid sidan av sin tjänst åta sig att vara föreståndare eller föreståndarens ställföreträdare.

9 §  Vid institutet finns tjänster som professor som tillsätts av regeringen efter förslag av styrelsen.

[S2]I tillsättningsärendet skall styrelsen inhämta förslag av berörd tjänsteförslagsnämnd vid den fakultet som tjänstens innehavare skall tillhöra.

[S3]Vid tillsättningen skall bestämmelserna i 4 kap. 19 § och 6 kap.1--12 §§högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Förordning (1993:861).

10 §  Styrelsens förslag skall anslås på institutets anslagstavla.

[S2]Sökandena till tjänst som professor skall beredas tillfälle att yttra sig över styrelsens förslag inom tre veckor från den dag anslaget med förslaget sattes upp på institutets anslagstavla. Styrelsen skall därefter överlämna sitt förslag och övriga hand- lingar i tillsättningsärendet till regeringen. Förordning (1993:861).

11 §  I fråga om professorer som är anställda med fullmakt prövas frågor som avses i 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning av Statens ansvarsnämnd. Förordning (1994:986).

12 §  Övriga tjänster tillsätts av institutet.

13 §  För tjänst vid institutet skall motsvarande bestämmelser som för tjänst vid högskola tillämpas.

Forskarutbildning

14 §  Utan hinder av bestämmelserna i 3 kap. 3 § högskole- förordningen (1993:100) skall innehavaren av en tjänst som professor tillhöra en fakultet vid Uppsala universitet eller Universitetet i Umeå enligt vad regeringen särskilt beslutar. Förordning (1993:861).

Bisysslor

15 §  Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373) lämnas av institutet även i fråga om föreståndaren. Förordning (1994:986).

[S2]Överklagande

16 § har upphävts genom förordning (1994:986).

17 §  Beslut av institutet i ärenden om ledighet och i ärenden som enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivare får överklagas hos Arbetsgivarverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (1994:986).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1200) med instruktion för Institutet för rymdfysik

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:86) om ändring i förordningen (1988:1200) med instruktion för institutet för rymdfysik

  Omfattning
  ändr. 9, 10, 16 §§
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1992:733) om ändring i förordningen (1988:1200) med instruktion för Institutet för rymdfysik

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Beslut som har överklagats till Universitets- och högskoleämbetet och som inte avgjorts den 1 juli 1992 skall prövas av Överklagandenämnden för högskolan. Detsamma gäller överklaganden som enligt äldr e bestämmelser skulle göras hos Universitets- och högskoleämbetet men där tiden för överklagande inte har gått ut vid ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 3, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:861) om ändring i förordningen (1988:1200) med instruktion för Institutet för rymdfysik

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.
  Om en tjänst kungjorts ledig till ansökan före den 1 juli 1993, skall äldre bestämmelser om tillsättning av och behörighet till tjänsten tillämpas i tillsättningsärendet.
  Omfattning
  ändr. 9, 10, 14, 16 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:986) om ändring i förordningen (1988:1200) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Omfattning
upph. 16 §; ändr. 11, 15, 17 §§
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1996:645

  Omfattning
  upph.