Upphävd författning

Förordning (1987:500) med instruktion för institutet för rymdfysik

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:500
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § första stycket samt 16--18 §§, tillämpas på institutet för rymdfysik.

[S2]Institutet skall varje år till universitets- och högskoleämbetet ge in förslag till anslagsframställning och andra framställningar hos riksdagen under nästa riksmöte såvitt avser den vid institutet bedrivna forskningen samt mät- och registreringsverksamheten.

Uppgifter

2 §  Institutet har främst till uppgift att bedriva och främja forskning samt mät- och registreringsverksamhet inom ämnesområdet rymdfysik. Institutet skall vidare inom sitt verksamhetsområde medverka vid forskarutbildning som anordnas vid universiteten i Uppsala och Umeå.

[S2]Institutet är förlagt till Kiruna men har även verksamhet i Lycksele, Umeå och Uppsala.

3 §  Institutet utgör, såvitt avser forskarutbildningen, en institution vid universitetet i Umeå.

Organisation

4 §  Universitets- och högskoleämbetet är central förvaltningsmyndighet för institutet.

5 §  Institutet leds av en styrelse. Ledamöter av denna är föreståndaren för institutet och sju andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Bland sistnämnda ledamöter utser regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på institutet.

6 §  Föreståndaren är chef för institutet.

7 §  Vid institutet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 §  Av styrelsen avgörs, i den mån inte annat följer av 3 §

  1. frågor om inriktningen av institutets verksamhet,
  2. frågor om åtagande av uppdrag för myndighet eller enskild i fråga om forskning eller utbildning, som avses bedrivas vid institutet eller under medverkan av institutet,
  3. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
  4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
  5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
  6. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

9 §  Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och föreståndaren, är närvarande.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelande mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och föreståndaren. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får föreståndaren besluta ensam. Beslut, som fattas enligt detta stycket, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

10 §  Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av föreståndaren ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av föreståndaren, får det avgöras av annan tjänsteman enligt vad som föreskrivs i arbetsordning eller i särskilda beslut.

11 §  Ärenden avgörs efter föredragning av föreståndaren eller av särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 10 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärende som skall avgöras av styrelsen.

12 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att institutets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

13 §  Föreståndaren eller, efter beslut av honom, annan tjänsteman får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos institutet.

Tjänstetillsättning m.m.

14 §  Ledamöter av styrelsen, vilka regeringen utser särskilt, förordnas för högst tre år.

[S2]I fråga om förordnande av föreståndare gäller särskilda föreskrifter.

15 §  Ordinarie tjänster som professor tillsätts av regeringen efter förslag av styrelsen.

[S2]I ärenden om tillsättning av tjänster som professor skall styrelsen inhämta yttranden om sökandes vetenskapliga kompetens från tre sakkunniga inom det eller de ämnesområden som den berörda tjänsten omfattar. Till sakkunniga skall styrelsen företrädesvis utse personer från de nordiska länderna.

16 §  I fråga om tillsättning av ordinarie tjänster som professor skall bestämmelserna i 19 kap.67--76 §§högskoleförordningen (1977:263) tillämpas. Därvid skall vad som sägs om högskolemyndighet avse institutets styrelse.

[S2]Bestämmelserna i 10 § anställningsförordningen (1965:601) skall inte gälla i fråga om tillsättning av ordinarie tjänster som professor.

17 §  Institutet får inom ramen för sitt förvaltningsanslag inrätta och tillsätta extra tjänster som professor. Vid tillsättning av sådana tjänster skall bestämmelserna i 19 kap.77 och 78 §§högskoleförordningen tillämpas. Vad som där sägs om högskolemyndighet skall avse institutets styrelse.

18 §  Andra tjänster tillsätts av institutet.

Särskilda bestämmelser

19 §  I fråga om forskarutbildningen vid institutet gäller bestämmelser för institution vid universitetet.

[S2]Vid tillämpning av högskoleförordningen (1977:263) och övriga bestämmelser för institution vid universitetet skall vad som föreskrivs om prefekt vid institution avse institutets föreståndare.

20 §  Föreståndaren bestämmer om förläggningen av sin semester och om annan ledighet för honom själv. Fråga om ledighet för annat än semester, sjukdom eller sådant allmänt uppdrag, som meddelats av regeringen eller på grund av regeringens bemyndigande, avgörs dock av styrelsen, om ledigheten skall vara längre än 30 dagar i följd.

21 §  Förläggningen av personalens semester bestäms av föreståndaren.

[S2]Annan ledighet än semester beviljas av styrelsen eller den som styrelsen utser.

22 §  I fråga om den som innehar eller uppehåller tjänst som föreståndare för institutet prövas fråga som avses i 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning av statens ansvarsnämnd.

Överklagande

23 §  Institutets beslut får överklagas hos universitets- och högskoleämbetet, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter.

[S2]Institutets förslag till tjänst som tillsätts av regeringen får överklagas hos regeringen.

[S3]Beslut om inbjudan att söka en tjänst får inte överklagas.

24 §  Beslut som har meddelats av universitets- och högskoleämbetet med anledning av överklagande av beslut av institutet får inte överklagas.

25 §  Beslut av institutet i ärenden om tjänstledighet och i ärenden som enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivare får överklagas hos statens arbetsgivarverk. Verkets beslut får inte överklagas.

Bisysslor

26 §  Besked enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) lämnas i fråga om föreståndaren av styrelsen samt i fråga om andra arbetstagare av föreståndaren.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:500) med instruktion för institutet för rymdfysik

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.
Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1988:1200

    Omfattning
    upph.