Upphävd författning

Förordning (1988:1214) med instruktion för Ekonomiska rådet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1214 i lydelse enligt SFS 1999:360
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1987:1057) med instruktion för ekonomiska rådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Ekonomiska rådet skall

 • ta initiativ till forskning och utredningsarbete av särskilt intresse för den ekonomiska politikens utformning,
 • redovisa relevant forsknings- och utredningsarbete i rapporter och internationella temasymposier,
 • ge råd åt finansdepartementet och konjunkturinstitutet i vetenskapliga frågor, särskilt när det gäller arbetet med att utveckla modeller för analys av ekonomiska frågeställningar.

Sammansättning

2 §  Rådet består av högst sex ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1999:360).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet:

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]29 § om inhämtande av uppgifter m. m. och

[S5]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:437).

4 §  Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6 och 7 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:437).

Ärendenas handläggning

5 §  Rådet är beslutfört när minst tre av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Ordföranden eller vice ordföranden får ensam fatta beslut som inte innebär att ett ärende avgörs i sak. Förordning (1990:311).

6 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 5 § tredje stycket inte behöver föredras.

Förordnanden

7 §  Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av regeringen. Förordnandena ges för en bestämd tid. Förordning (1990:311).

8 §  Chefen för konjunkturinstitutet adjungeras till rådet.

9 §  Konjunkturinstitutet utser sekreterare åt rådet.

Överklagande

10 §  Rådets beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1988:1214) med instruktion för Ekonomiska rådet

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:311) om ändring i förordningen (1988:1214) med instruktion för ekonomiska rådet

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1996:437) om ändring i förordningen (1988:1214) med instruktion för Ekonomiska rådet

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1999:360) om ändring i förordningen (1988:1214) med instruktion för Ekonomiska rådet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2007:722) om upphävande av förordningen (1988:1214) med instruktion för Ekonomiska rådet

Omfattning
upph.