Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1239) med instruktion för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1239
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Instruktion (1969:221) för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Författninge har upphävts genom SFS1991:1247.
/r3/ Uppgifter

1 §  Statens rättspsykiatriska kliniker och stationer har till uppgift att utföra rättspsykiatrisk undersökning i brottmål. Klinikerna skall också bedriva rättspsykiatrisk forskning och utbildning.

[S2]/r3/ Ledning och organisation

2 §  Socialstyrelsen är chefsmyndighet för de rättspsykiatriska klinikerna och stationerna.

3 §  Rättspsykiatrisk klinik finns i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg.

[S2]Rättspsykiatrisk station finns i Linköping och Umeå.

4 §  Varje rättspsykiatrisk klinik och station förestås av en chef.

5 §  De rättspsykiatriska klinikerna och stationerna får anlita experter och sakkunniga.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

6 §  Chefen för en rättspsykiatrisk klinik eller station har under socialstyrelsen det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7 och 9 §§verksförordningen (1987:1100).

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på de rättspsykiatriska klinikerna och stationerna:

[S2]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S3]18 § om ärendeförteckning,

[S4]23 och 24 §§ om ställföreträdare för myndighetschef,

[S5]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S6]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S7]29 § om myndighetens beslut.

[S8]/r3/ Interna föreskrifter

8 §  Socialstyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de viktigare föreskrifter som behövs om klinikernas och stationernas organisation och arbetsformer.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning m. m.

9 §  Socialstyrelsen avgör ärenden som gäller

  1. framställningar till regeringen,
  2. anskaffande av kostnadskrävande utrustning och andra ekonomiska frågor av vikt,
  3. kassarörelse och medelsredovisning.

10 §  Socialstyrelsen utövar myndighetens befogenhet enligt 15 kap.1 och 2 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning.

[S2]Socialstyrelsens personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1987:1100).

11 §  Administrativa ärenden, som inte skall avgöras av socialstyrelsen, avgörs av chefen för en rättspsykiatrisk klinik eller station.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

12 §  Chefen för en rättspsykiatrisk klinik eller station utses av regeringen efter förslag av socialstyrelsen. Förordnandet ges för en bestämd tid.

[S2]Socialstyrelsen utser ställföreträdare för chefen för en bestämd tid.

13 §  Tjänst som överläkare tillsätts av regeringen efter förslag av socialstyrelsen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av socialstyrelsen eller, efter styrelsens bemyndigande, av chefen för en rättspsykiatrisk klinik eller station.

14 §  Behörig till tjänst för läkare under specialistutbildning eller för därmed jämförlig utbildning är den som har legitimation som läkare.

15 §  Behörig till annan läkartjänst än som sägs i 14 § är den som har bevis om specialistkompetens i rättspsykiatri.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får socialstyrelsen förklara att en läkare är behörig till tjänst som avses i första stycket även om han inte uppfyller behörighetsvillkoren.

[S3]/r3/ Överklagande

16 §  Beslut av en rättspsykiatrisk klinik eller station i administrativa ärenden får överklagas hos socialstyrelsen, om inte något annat är föreskrivet.

[S2]Socialstyrelsens beslut i en överklagad fråga får inte överklagas. Socialstyrelsens beslut i övrigt med anledning av överklagandet får överklagas hos regeringen.

[S3]/r3/ Bisysslor

17 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av socialstyrelsen i fråga om tjänst som regeringen eller styrelsen tillsätter.

Ändringar

Förordning (1988:1239) med instruktion för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer

Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1991:1247) om upphävande av förordningen (1988:1239) med instruktion för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer

    Omfattning
    upph.