Upphävd författning

Förordning (1988:1242) med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1242 i lydelse enligt SFS 1992:755
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1980:303) med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Statens institut för psykosocial miljömedicin har till uppgift att bedriva och främja forskning i psykosocial miljömedicin.

2 §  Institutet skall särskilt

[S2]bedriva forskning som är inriktad på praktisk tillämpning inom social-, hälsovårds- och arbetsmarknadsområdena samt på problem med anknytning till dessa områden,

[S3]ägna uppmärksamhet åt teori- och metodutveckling för vetenskaplig forskning inom institutets verksamhetsområde,

[S4]fullgöra forskningsuppdrag för i första hand statliga och kommunala myndigheter och organ samt arbetsmarknadens parter,

[S5]samverka med myndigheter, institutioner och organisationer inom området för institutets verksamhet i syfte att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av de samlade resurserna för psykosocial miljömedicinsk forskning,

[S6]biträda socialstyrelsen i dess utvecklingsarbete inom den psykosociala miljömedicinen,

[S7]verka för att erfarenheter och rön från den psykosociala miljömedicinska forskningen blir kända och nyttiggjorda.

[S8]/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med undantag av 2, 18 och 19 §§.

[S2]/r3/ Institutets ledning

4 §  Föreståndaren är chef för institutet.

[S2]/r3/ Styrelsen

5 §  Institutets styrelse består av högst elva personer, föreståndaren medräknad. Föreståndaren är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Organisation

6 §  Inom institutet finns tre enheter, en för allmän social miljö och hälsa, en för arbetsmiljö och hälsa och en för vårdmiljö och hälsa. Varje enhet förestås av en enhetschef.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

7 §  Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen.

[S2]Tjänsterna som enhetschef tillsätts av regeringen efter förslag av institutet. Institutet skall därvid inhämta yttrande från sakkunniga om sökandenas skicklighet för tjänsten. De sakkunniga utses av institutet och bör väljas så att såväl sökandenas vetenskapliga skicklighet som sökandenas förmåga att finna tillämpningsinriktade lösningar på forskningsproblem blir bedömda. Institutet får begära förslag till sakkunniga från fakulteter inom det statliga högskoleväsendet.

[S3]Andra tjänster tillsätts av institutet.

8 §  Behörig till tjänst som enhetschef är den som har den vetenskapliga skicklighet, de kunskaper och erfarenheter samt sådan förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl.

[S2]Chefen för enheten för vårdmiljö och hälsa skall vara legitimerad läkare.

9 §  Föreståndaren skall utse en av enhetscheferna att var hans ställföreträdare.

10 §  Andra styrelseledamöter än föreståndaren utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Styrelsen utser vice ordförande.

[S3]/r3/ Bisysslor

11 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om enhetscheferna.

[S2]/r3/ Övrigt

12 §  Enhetscheferna skall undervisa inom området för sina tjänster i den omfattning som institutet bestämmer. Förordning (1992:755).

13 §  Institutet får ta betalt för sina tjänster enligt grunder som beslutas av institutet efter samråd med riksrevisionsverket.

Ändringar

Förordning (1988:1242) med instruktion för Statens institut för psykosocial miljömedicin

    Ikraftträder
    1989-01-01

Förordning (1992:755) om ändring i förordningen (1988:1242) med instruktion för Statens institut för psykosocial miljömedicin

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1996:615

    Omfattning
    upph.