Lag (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1988-04-07
Ändring införd
SFS 1988:144 i lydelse enligt SFS 2014:631
Ikraft
1988-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Säkerhetskontroll får äga rum i syfte att förebygga att det i riksdagens lokaler förövas brott som innebär en allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Lag (1999:22).

2 §  Beslut om säkerhetskontroll fattas av talmannen och skall avse visst tillfälle eller viss tid. Lag (2006:129).

3 §  Säkerhetskontroll får omfatta den som utan att vara ledamot av riksdagen uppehåller sig i riksdagens lokaler. Kontroll av anställda vid riksdagsförvaltningen och partikanslierna får dock endast ske om det finns särskilda skäl för det. Talmannen får, om särskilda skäl talar för det, undanta personer från kontrollen. Lag (2006:129).

4 §  Vid säkerhetskontroll skall vapen och andra föremål som är ägnade att komma till användning vid brott som avses i 1 § eftersökas. För detta ändamål får kroppsvisitation äga rum. Väskor och andra föremål som medförs till eller påträffas i riksdagens lokaler får undersökas. Lag (2006:129).

5 §  Säkerhetskontroll utförs, efter närmare anvisningar av Polismyndigheten, av en polisman eller, efter Polismyndighetens förordnande, av vaktpersonal vid riksdagen.

[S2]Kroppsvisitation som genomförs på annat sätt än med metalldetektor eller liknande anordning får dock utföras endast av en polisman. Lag (2014:631).

6 §  Den som inte underkastar sig föreskriven säkerhetskontroll får vägras tillträde till eller avvisas från riksdagens lokaler. Lag (2006:129).

7 §  Påträffas vid säkerhetskontroll något sådant föremål som avses i 4 § och tas det inte i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, skall den hos vilken föremålet påträffas uppmanas att lämna det ifrån sig för förvaring. Finns inte någon känd innehavare till ett påträffat föremål, får det omhändertas.

[S2]Den som inte efterkommer uppmaningen enligt första stycket får avlägsnas från riksdagens lokaler. Lag (1999:22).

8 §  Föremål som lämnats till förvaring eller omhändertagits enligt denna lag skall förvaras på betryggande sätt. Om det begärs, skall bevis om att ett föremål har lämnats till förvaring utfärdas. Föremålet skall återlämnas till den som har lämnat det till förvaring när denne lämnar riksdagens lokaler.

9 §  Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning skall verkställas i enskilt rum och om möjligt i vittnes närvaro. Kroppsvisitation får verkställas eller bevittnas endast av person, som är av samma kön som den som visiteras, om undersökningen inte sker genom metalldetektor eller likande anordning. Lag (1999:22).

10 §  Talmannens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ändringar

Lag (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

  Ikraftträder
  1988-05-01

Lag (1990:125) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1990-05-01

Lag (1999:22) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott

Förarbeten
Rskr. 1998/99:117, Bet. 1998/99:KU7
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2006:129) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

Förarbeten
Rskr. 2005/06:154, Bet. 2005/06:KU16
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2014:631) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2015-01-01