Upphävd författning

Förordning (1988:1496) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1496
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Kungörelse (1959:24) om tillämpning av ett mellan Sverige och Indien den 30 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagen (1988:1495) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien skall träda i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari 1989 eller senare och beträffande förmögenhet som taxeras år 1990 eller senare.

[S2]Avtalet trädde i kraft den 12 december 1988.

2 §  Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 20 punkt 1 eller 2 i avtalet beskattas endast i Indien eller enligt bestämmelserna i artikel 25 punkt 3 e i avtalet skall undantas från svensk skatt.

[S2]Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

[S3]Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1496) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1959:24) om tillämpning av ett mellan Sverige och Indien den 30 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst.
Den upphävda kungörelsen tillämpas fortfarande på inkomst som förvärvas före den 1 januari 1989.
Ikraftträder
1989-01-01

Ändring, SFS 1997:918

    Omfattning
    upph.