Upphävd författning

Lag (1988:1512) om ändring av beskattningen av vissa livräntor

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1512
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller i fråga om livränta som utges enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller motsvarande ersättning som utges enligt annan författning och som har bestämts eller utbetalats av riksförsäkringsverket under åren 1976--1985.

2 §  Har taxering blivit för hög till följd av att den skattskyldige taxerats för sådan del av livräntan som rätteligen är skattefri, får den lokala skattemyndigheten besluta om ändring av taxeringen.

3 §  Ändring av taxeringen skall göras med ledning av de uppgifter rörande taxeringen som enligt 68 § taxeringslagen (1956:623) har antecknats i skattelängd eller motsvarande och självdeklarationen, om den finns bevarad.

4 §  Den lokala skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten av den skattskyldige.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:1512) om ändring av beskattningen av vissa livräntor

Förarbeten
Prop. 1988/89:54
Ikraftträder
1989-01-01

Lag (1996:480) om upphävande av lagen (1988:1512) om ändring av beskattningen av vissa livräntor

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om livränta och motsvarande ersättning som har bestämts eller utbetalats under åren 1976-1985.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.