Upphävd författning

Förordning (1988:1532) med instruktion för statsrådslönenämnden

Departement
Civildepartementet LPL
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
SFS 1988:1532 i lydelse enligt SFS 1991:833
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1984:1005) med instruktion för statsrådslönenämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statsrådslönenämnden har till uppgift att besluta om statsrådens arvoden och andra avlöningsförmåner.

Sammansättning

2 §  Nämnden består av högst fem ledamöter. En av dem är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1990:42).

Organisation

3 §  Nämnden har en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på statsrådslönenämnden:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]28 § om vem som får begära in förklaringar, m. m.,

[S6]29 § om myndighetens beslut.

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7 och 10 §§verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innebär att ett ärende enligt 1 § avgörs i sak.

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § tredje stycket inte behöver föredras.

Förordnande av ledamöter, m. m.

8 §  Ordförande, vice ordförande och andra ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1990:42).

9 §  Sekreterare utses av nämnden.

Överklagande

10 §  Nämndens beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1988:1532) med instruktion för statsrådslönenämnden

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:42) om ändring i förordningen (1988:1532) med instruktion för statsrådslönenämnden

  Omfattning
  ändr. 2, 8 §§
  Ikraftträder
  1990-03-15

Förordning (1991:833) om upphävande av förord- ningen (1988:1532) med instruktion för statsråds- lönenämnden

Omfattning
upph.