Upphävd författning

Förordning (1988:1533) med instruktion för Statens chefslönenämnd;

Departement
Finansdepartementet F1
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
SFS 1988:1533
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1985:609) med instruktion för statens chefslönenämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens chefslönenämnd bedriver sin verksamhet i anslutning till 1985 års statliga chefslöneavtal.

[S2]Nämnden utövar de befogenheter som avses i 1--3 §§, 5 §, 6 § 3 och 7 § chefslöneavtalet, dock inte i fråga om de tjänster som anges i avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmånerna för vissa högre tjänster m. fl.

[S3]Nämnden får till en annan statlig myndighet lämna över uppgifter som annars skulle handläggas av nämnden. Förordning (1989:276).

Sammansättning

2 §  Nämnden består av sex ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]För varje ledamot finns en personlig ersättare.

Organisation

3 §  Kansligöromålen vid nämnden utförs av personal som är anställd hos statens arbetsgivarverk.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]18 § om ärendeförteckning,

[S6]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S7]29 § om myndighetens beslut.

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7 och 10 §§verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när alla ledamöter eller deras ersättare är närvarande.

7 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.

9 § har upphävts genom förordning (1989:276).
/r3/ Förordnanden

10 §  Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tre ledamöter och deras ersättare utses efter förslag av statens arbetsgivarverk. Övriga ledamöter och ersättare för dem förordnas efter gemensamt förslag av Statsanställdas förbund, TCO-S (TCO:s statstjänstemannasektion) och Centralorganisationen SACO/SR.

[S3]Efter gemensamt förslag av arbetsgivarverket och huvudorganisationerna utser regeringen bland ledamöterna ordförande och vice ordförande.

11 §  Regeringen förordnar sekreterare och experter åt nämnden.

Överklagande

12 §  Nämndens beslut får inte överklagas. Detsamma gäller beslut av andra myndigheter i frågor som har lämnats över till dem enligt 1 § tredje stycket.

Ändringar

Förordning (1988:1533) med instruktion för Statens chefslönenämnd

Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1989:276) om ändring i förordningen (1988:1533) med instruktion för statens chefslönenämnd

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1993:1063) om upphävande av förordningen (1988:1533) med instruktion för Statens chefslönenämnd

  Omfattning
  upph.