Upphävd författning

Förordning (1988:156) om bistånd åt asylsökande m. fl.

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-04-14
Ändring införd
SFS 1988:156
Ikraft
1988-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges närmare föreskrifter om dagbidrag och särskilt bidrag enligt lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m. fl.

Dagbidrag

2 §  Ett dagbidrag skall täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror samt tidningar och telefon.

3 §  Dagbidrag beräknas per år i procent av det basbelopp som enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställts för året. För att beräkna det dagbidrag som lämnas för januari månad är dock utgångspunkten det basbelopp som gällde för det föregående året.

[S2]När fri mat ingår i inkvarteringen lämnas ett reducerat dagbidrag.

[S3]Dagbidraget per person beräknas enligt följande procentsatser.

Dagbidrag inkl. egen mathållningDagbidrag exkl. egen mathållning
Ensamstående7425
Sammanboende6320
Barn 0--3 år3812
Barn 4--10 år4512
Barn 11--15 år5212
Barn 16--17 år5212
Hemmavarande vuxen6320

[S4]För familjer som har fler än två barn beräknas dagbidraget enligt ovanstående procentsatser endast för de två äldsta barnen. För vart och ett av de yngre barnen skall dagbidraget i stället beräknas till hälften av den procentsats som gäller för barnet enligt tabellen. Förordning (1993:1683).

4 §  Dagbidrag utbetalas förskottsvis per månad, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Särskilt bidrag

5 §  Särskilt bidrag enligt 10 § första stycket lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m. fl. lämnas för kostnader som uppstår på grund av särskilda behov. Det särskilda bidraget får avse kostnader för vinterkläder, glasögon, kosttillskott, medicin, akut tandvård, handikapputrustning, spädbarnsutrustning och andra hjälpmedel som är nödvändiga för en dräglig livsföring. Bidrag kan också lämnas till lokala resor som bedöms särskilt angelägna.

Förfarandet m. m.

6 §  Den som vill få dagbidrag eller särskilt bidrag skall göra skriftlig ansökan.

[S2]Ansökan skall innehålla en av sökanden underskriven förklaring på heder och samvete att de uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden som lämnas i ansökan är riktiga.

7 §  Har en ansökan om dagbidrag eller särskilt bidrag avslagits eller bifallits endast till viss del, skall beslutet delges sökanden.

Övriga bestämmelser

8 §  Fordran på dagbidrag eller särskilt bidrag får inte överlåtas eller utmätas.

8 a §  Statens invandrarverk meddelar föreskrifter om den ersättning som enligt 8 a § lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande skall betalas av den som har inkomst av förvärvsarbete. Förordning (1992:580).

9 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av statens invandrarverk.

Ändringar

Förordning (1988:156) om bistånd åt asylsökande m.fl.

Förarbeten
Prop. 1987/88:80
Ikraftträder
1988-05-01

Förordning (1992:15) om ändring i förordningen (1988:156) om bistånd åt asylsökande m.fl.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-02-01

Förordning (1992:580) om ändring i förordningen (1988:156) om bistånd åt asylsökande m.fl.

  Omfattning
  ny 8 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1006) om ändring i förordningen (1988:156) om bistånd åt asylsökande m.fl.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-12-01

Förordning (1993:1683) om ändring i förordningen (1988:156) om bistånd åt asylsökande m.fl.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-02-01

Ändring, SFS 1994:361

  Omfattning
  upph.