Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1585) med instruktion för statens förhandlingsnämnd;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1585
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1974:628) med instruktion för statens förhandlingsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Förhandlingsnämnden har till uppgift att

 1. efter uppdrag av regeringen eller chef för departement föra förhandlingar med kommun, landstingskommun eller annan icke-statlig huvudman enligt särskilda direktiv,
 2. efter uppdrag av markförvaltande myndighet föra förhandlingar om att överlåta statens mark till kommun eller landstingskommun för samhällsbyggnadsändamål.

[S2]Överenskommelse, som träffas av nämnden, skall underställas regeringen för prövning, om regeringen inte bestämmer annat.

2 §  Nämnden skall särskilt

 1. verka för enhetliga villkor inom likartade avtalsområden,
 2. följa tillämpningen och iakttaga verkningarna av avtal som berör nämndens verksamhet,
 3. handlägga frågor om tolkning av avtal som rör nämndens verksamhet, om detta inte skall göras av annan myndighet eller frågan är av sådan art att den bör avgöras av regeringen,
 4. i god tid underställa regeringen fråga om avtal skall sägas upp,
 5. förbereda förhandlingar, som kan bli nödvändiga, om avtal sägs upp,
 6. svara för nödvändig samordning vid civila myndigheters handläggning av ärenden som gäller förvärv av mark från kommun eller överlåtelse av statlig eller kyrklig mark till kommun för samhällsbyggnadsändamål.

3 §  Nämnden skall på begäran av en myndighet hjälpa den i frågor om överlåtelse av statlig eller kyrklig mark till kommun för samhällsbyggnadsändamål.

[S2]Nämnden får på begäran av myndighet, i mån av tillgång på personal, hjälpa till vid förhandling i annat ärende som rör nämndens verksamhet.

[S3]/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på statens förhandlingsnämnd med undantag av 18-21 §§.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

5 §  Överdirektören är chef för nämnden.

[S2]/r3/ Styrelsen

6 §  Nämndens styrelse består av ordförande, en vice ordförande och högst tre andra ledamöter. Överdirektören är ordförande.

[S2]För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig ersättare.

[S3]/r3/ Organisation

7 §  Vid nämnden finns ett kansli.

[S2]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. förhandlingsfrågor av principiell natur eller större ekonomisk betydelse,
 2. sådana frågor som anges i 19 § verksförordningen.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

9 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S3]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

10 §  När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

11 §  Överdirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen.

[S2]Om sådana ärenden inte behöver prövas av överdirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättning m.m.

12 §  Tjänsten som överdirektör tillsätts av regeringen.

[S2]Tjänst som förhandlingsdirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av överdirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

13 §  Styrelsens vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättare för dem förordnas av regeringen för en bestämd tid.

14 §  Förordnande att vara överdirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av överdirektören.

[S2]/r3/ Bisysslor

15 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden i fråga om den som är förhandlingsdirektör.

Ändringar

Förordning (1988:1585) med instruktion för statens förhandlingsnämnd

Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1990:182) om upphävande av förord- ningen (1988:1585) med instruktion för statens förhandlingsnämnd

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-07-01