Inaktuell version

Lag (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-12-08
Ändring införd
SFS 1988
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Bulgarien undertecknade den 21 juni 1988 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §  Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 23 punkt 1 i avtalet.

4 §  Även om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sverige och Folkrepubliken Bulgarien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Ändringar

Lag (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Lag (2011:1333) om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01