Lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-04-14
Ändring införd
SFS 1988:177 i lydelse enligt SFS 2011:1330
Ikraft
1988-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den 24 oktober 1986 ingicks ett avtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om reglering av förmögenhetsrättsliga frågor.

[S2]Ersättning som betalas på grund av avtalet ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren. Lag (2011:1330).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988. Den tillämpas dock även på ersättningar som har utbetalats dessförinnan.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:97
  Ikraftträder
  1988-06-01

Lag (2011:1330) om ändring i lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2012-01-01