Upphävd författning

Förordning (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

Departement
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1988-04-21
Ändring införd
SFS 1988:242 i lydelse enligt SFS 1995:433
Ikraft
1988-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet skall tillämpas i fråga om nedan angivna arbetstagare.

FörvaltningsområdeAnställning
RiksmarskalksämbetetArbetstagare vid Kungl. hov- och slottsstaterna
Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg Stockholms internationella fredsforskningsinstitut i (SIPRI) Nordiska rådets presidiesekretariat och nordisk institutionArbetstagare till vars avlöning statsbidrag betalas Arbetstagare som inte avses pensionsavtalet Arbetstagare som omfattas av förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning
Nordiska ministerrådets sekretariat Gällöfsta kurscentrum Handikappinstitutet Akademien för de fria konsterna Drottningholms teatermuseum Carl och Olga Milles Lidingöhem Thielska galleriet Statsunderstödda svenska utlandsskolor Grännaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Franska skolan, Göteborgs Högre Samskola, Lundsbergs skola, Sigrid Rudebecks Gymnasium, Apelrydsskolan, Vackstanässkolan och Bergsskolan i Filipstad Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB, Högskolan i Jönköping Service AB och Chalmers tekniska högskola ABArbetstagare som tjänstgör i Sverige Samtliga arbetstagare Samtliga arbetstagare Samtliga arbetstagare Samtliga arbetstagare Samtliga arbetstagare Samtliga arbetstagare Rektor och annan lärare än timlärare Rektor, studierektor och annan lärare än timlärare Samtliga arbetstagare
Allmänna barnhusetArbetstagare vid barnhusets expedition
Ericastiftelsen Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandetSamtliga arbetstagare Stiftelsens sekreterare samt präster och assistenter i utlandstjänst
Svenska jägareförbundet HushållningssällskapSamtliga arbetstagare Arbetstagare som inte omfattas av särskilt kollektivavtal
TGOJ ABArbetstagare som inte är försäkrade enligt ITP-planen
AB Tipstjänst FFV-koncernenSamtliga arbetstagare Arbetstagare som har statlig tjänstepensionsrätt
Förordning (1994:1166).

Utbetalningen av försäkringsbelopp

2 §  Statens löne- och pensionsverk betalar från inkomst-titeln Statliga pensionsavgifter, netto, utgiftsposten Ersättning från grupplivförsäkring försäkringsbelopp enligt denna förordning och enligt TGL-S,

[S2]förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter,

[S3]förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m. fl.,

[S4]förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander,

[S5]förordningen (1995:239) om förmåner för totalförsvarspliktiga,

[S6]det avtal om tjänstegruppliv (BOA-TGL) som ingår i bolagsavtalet. Förordning (1995:433).

3 §  Följande huvudmän svarar själva för kostnaderna för tjänstegrupp- livförsäkringen med den begränsning som anges i det följande:

[S2]Statens järnvägar,

[S3]Luftfartsverket,

[S4]Sjöfartsverket,

[S5]Affärsverket svenska kraftnät,

[S6]Kammarkollegiet: för präster och andra kyrkomusiker än skolkantorer,

[S7]Arbetsmarknadsstyrelsen: för personer som avses i förordningen (1988:244) om grupplivsförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m. fl.,

[S8]Exportkreditnämnden,

[S9]TGOJ AB,

[S10]AB Tipstjänst, och

[S11]Sveriges riksbank. Förordning (1993:1736).

4 §  De huvudmän som avses i 3 § skall på det sätt som statens löne- och pensionsverk bestämmer slutligt betala försäkringsersättningen enligt TGL-S. Ersättningen skall föras till inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto.

Huvudmän som betalar premier

5 §  Följande huvudmän betalar premier för tjänstegrupplivförsäkringen med den begränsning som anges i det följande:

[S2]Riksmarskalksämbetet för arbetstagare vid Kungliga hovstaten,

[S3]statsunderstödda svenska utlandsskolor för rektor och annan lärare än timlärare,

[S4]Grännaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Franska skolan, Göteborgs Högre Samskola, Lundsbergs skola, Sigrid Rudebecks Gymnasium, Apelrydsskolan, Vackstanässkolan och Bergsskolan i Filipstad för rektorer, studierektorer och andra lärare än timlärare,

[S5]Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB, Högskolan i Jönköping Service AB och Chalmers tekniska högskola AB,

[S6]Allmänna barnhuset för arbetstagare vid barnhusets expedition,

[S7]Ericastiftelsen,

[S8]stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet för stiftelsens sekreterare samt för präster och assistenter i utlandstjänst,

[S9]Svenska jägareförbundet,

[S10]hushållningssällskap med undantag för hushållningssällskap vars arbetstagare omfattas av särskilda kollektivavtal,

[S11]Riksdagens förvaltningskontor för Riksdagens ledamöter,

[S12]bolag som tillämpar BOA-TGL,

[S13]FFV-koncernen för arbetstagare som har statlig tjänstepensionsrätt. Förordning (1994:1166).

6 §  Premien enligt 5 § är 600 kronor per år för varje arbetstagare. Den betalas till statens löne- och pensionsverk och förs till inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto. Förordning (1991:175).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988. Bestämmelserna i 3 § tillämpas dock, såvitt avser sjöfartsverket, från och med den 1 juli 1987.
  Genom förordningen upphävs
  1. Kungl. Maj:ts beslut den 25 januari 1963 och den 18 februari 1972 om grupplivförsäkring för vissa arbetstagare hos GDG Biltrafik Aktiebolag,
  2. Kungl. Maj:ts beslut den 15 februari 1963 om grupplivförsäkring för arbetstagare vid ståthållarämbetena på de kungl. slotten med underlydande slottsförvaltningar,
  3. Kungl. Maj:ts beslut den 26 april 1963 och den 28 juni 1974 om grupplivförsäkring för arbetstagare hos hushållningssällskapen,
  4. Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1963, den 29 juni 1970 och regeringens beslut den 29 juni 1978 om grupplivförsäkring för anställda vid Svenska Institutet för kulturellt utbyte med utlandet respektive Svenska institutet,
  5. Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1963 om grupplivförsäkring för arbetstagare vid Ericastiftelsen,
  6. Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1963 om grupplivförsäkring för personal vid AB Tipstjänst,
  7. Kungl. Maj:ts beslut den 5 februari 1965 om grupplivförsäkring för arbetstagare vid allmänna barnhusets expedition,
  8. Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni och den 29 december 1967 om grupplivförsäkring för viss personal vid Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds järnvägar,
  9. Kungl. Maj:ts beslut den 19 december 1969 om bestridande av kostnaderna för den statliga grupplivförsäkringen m. m.,
  10. Kungl. Maj:ts beslut den 26 november 1971 om grupplivförsäkring för vissa arbetstagare hos Nordiska museet och Tekniska museet,
  11. Kungl. Maj:ts beslut den 14 april 1972 om grupplivförsäkring för vissa arbetstagare hos institutet för rikskonserter,
  12. Kungl. Maj:ts beslut den 15 december 1972 om grupplivförsäkring för arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum,
  13. Kungl. Maj:ts beslut den 28 september 1973 och den 28 juni 1974 om grupplivförsäkring för arbetstagare hos Stockholms internationella fredsforskningsinstitut,
  14. Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1974 och regeringens beslut den 29 juni 1978 om grupplivförsäkring för arbetstagare hos Nordiska rådets presidiesekretariat,
  15. Kungl. Maj:ts beslut den 12 juli 1974 och regeringens beslut den 29 juni 1978 om grupplivförsäkring för arbetstagare hos handikappinstitutet,
  16. Kungl. Maj:ts beslut den 11 oktober 1974 och regeringens beslut den 29 juni 1978 om grupplivförsäkring hos stiftelsen Gällöfsta kurscentrum,
  17. Regeringens beslut den 29 juni 1978 om grupplivförsäkring för Thielska galleriets museitekniker,
  18. Regeringens beslut den 27 september 1979 om grupplivförsäkring för arbetstagare vid Nordisk Industrifond,
  19. Regeringens beslut den 18 september 1980 om grupplivförsäkring för arbetstagare vid Nordiska hälsovårdshögskolan,
  20. Regeringens beslut den 27 augusti 1981 om grupplivförsäkring för arbetstagare vid Nordiska nämnden för handikappfrågor,
  21. Regeringens beslut den 8 oktober 1981 om grupplivförsäkring för arbetstagare vid Nordiska genbanken för jordbruks- och trädgårdsväxter,
  22. Regeringens beslut den 8 oktober 1981 om grupplivförsäkring för arbetstagare vid Musikaliska akademien,
  23. Regeringens beslut den 6 maj 1982 om grupplivförsäkring för arbetstagare vid Akademien för de fria konsterna,
  24. Regeringens beslut den 8 juli 1982 om grupplivförsäkring för vissa arbetstagare hos Svenska kyrkan i utlandet,
  25. Regeringens beslut den 30 juni 1983 om grupplivförsäkring för vissa arbetstagare hos allmän försäkringskassa,
  26. Regeringens beslut den 10 november 1983 om grupplivförsäkring för arbetstagare vid Svenska jägareförbundet,
  27. Regeringens beslut den 20 juni 1984 om grupplivförsäkring för arbetstagare vid Nordens folkliga akademi och vid Nordiska läkemedelsnämnden,
  28. Regeringens beslut den 11 juli 1985 om grupplivförsäkring för vissa arbetstagare vid Östergötlands Tvätteri Industri Aktiebolag och Värmlands Tvätteri Industri Aktiebolag,
  29. Regeringens beslut den 15 augusti 1985 om grupplivförsäkring för arbetstagare vid Nordiska samarbetskommitte'n för internationell politik,
  30. Regeringens beslut den 7 november 1985 om grupplivförsäkring för vissa arbetstagare vid Bergsskolan i Filipstad,
  31. Kungl. Maj:ts beslut den 5 mars 1965 och regeringens beslut den 7 november 1985 om grupplivförsäkring för vissa arbetstagare vid föreningarna Skyddsvärnet i Stockholm och Göteborg.
  Ikraftträder
  1988-06-01

Förordning (1988:1160) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Försäkringsskydd enligt TGL-S skall, i den mån förutsättningar för avtalets tillämpning förelåg den 31 december 1988, gälla för arbetstagare som avgått med rätt till pension från anställning hos Östergötlands Tvätteri Industri Aktiebolag eller Värmlands Tvätteri Industri Aktiebolag före den 1 januari 1989.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:381) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:1054) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:1514) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991. Den tillämpas dock för tid från och med den 1 oktober 1990.
  Omfattning
  ändr. 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1991-02-01

Förordning (1991:175) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1991. Den tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1991.
  SWEBUS AB betalar premier enligt 6 § för tid till och med utgången av december 1990.
  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-06-01

Förordning (1992:179) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1992. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1992.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1992:876) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:631) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1228) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1736) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:886) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1166) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1994.
  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1995:433) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 1997:910

  Omfattning
  upph.