Förordning (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1988-04-21
Ändring införd
SFS 1988:243 i lydelse enligt SFS 2010:1671
Ikraft
1988-06-01
Upphäver
Förordning (1980:535) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde m. m.

1 §  Avtalet den 29 januari 1988 om statens tjänstegrupplivförsäkring med senare ändringar och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet skall, med de avvikelser som följer av 4-10 §§, tillämpas på arbetstagare som anges i 2 §. Förordning (2000:58).

2 §  Föreskrifterna i TGL-S gäller sådana lokalanställda arbetstagare vid en svensk utlandsmyndighet som har rätt till ålderspension enligt förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter.

[S2]Föreskrifterna gäller också för arbetstagare som inte är svenska medborgare och tjänstgör vid svenska utlandsmyndigheter i Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Japan, Norge, Portugal, Singapore, Spanien, Tunisien, Turkiet, Tyskland och Österrike. Förordning (1996:297).

3 §  Med årslön avses i denna förordning den bruttoårslön som vid dödsfallet gällde för arbetstagaren, i förekommande fall efter skatteavdrag.

[S2]Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gällde då dödsfallet inträffade. Förordning (2010:1671).

Grundbelopp

4 §  Grundbelopp betalas enligt nedanstående sammanställning, om inte annat följer av 5-7 §§.

[S2]________________________________________________________________________ Arbetstagarens Arbetstagaren har varit anställd ålder ________________________________________________________

minst 16 timmar/vecka Belopp i kronor motsvarande årslönen multihögst plicerad medminst 8 men inte 16 timmar/vecka Belopp i kronor dock följande antal prisbasbelopp basbeloppmotsvarande årslönen multihögst plicerad meddock följande antal pris-
________________________________________________________________________

[S3]under 55 år 3,00 6,00 1,500 3,00 55 men ej 56 år 2,75 5,50 1,375 2,75 56 men ej 57 år 2,50 5,00 1,250 2,50 57 men ej 58 år 2,25 4,50 1,125 2,25 58 men ej 59 år 2,00 4,00 1,000 2,00 59 men ej 60 år 1,75 3,50 0,875 1,75 60 men ej 61 år 1,50 3,00 0,750 1,50 61 men ej 62 år 1,25 2,50 0,625 1,25 62 men ej 63 år 1,00 2,00 0,500 1,00 63 men ej 64 år 0,75 1,50 0,375 0,75 64 men ej 67 år 0,50 1,00 0,250 0.50 _______________________________________________________________________ Förordning (2000:58).

5 §  För en arbetstagare som har fyllt 55 men inte 65 år betalas högsta grundbelopp enligt 4 §, om förutsättningarna enligt 23 § 1. TGL-S är uppfyllda. Detta gäller också om arbetstagaren har fyllt 65 år och utan avbrott stått kvar i den anställning som han hade när han fyllde 65 år.

6 §  Hälften av grundbeloppet enligt 4 § betalas om förutsättningarna enligt 23 § 2 TGL-S är uppfyllda. Beloppet får dock inte understiga hälften av prisbasbeloppet eller, om en fjärdedels årslön är mindre, detta belopp. Förordning (2000:58).

7 §  Grundbelopp och barnbelopp betalas inte efter en arbetstagare som avses i 19 § TGL-S.

Barnbelopp

8 §  Barnbelopp enligt 24 § TGL-S betalas enligt nedanstående sammanställning.

[S2]_______________________________________________________________________ Barnets/ Arbetstagaren har varit anställd syskonets ålder ------------------------------------------------------- minst 16 timmar/vecka minst 8 men inte 16 timmar/vecka Belopp i kronor Belopp i kronor motsvarande års- dock motsvarande års- dock lönen multipli- högst lönen multipli- högst cerad med följande cerad med följande antal antal prisbas- prisbas- belopp belopp _______________________________________________________________________

[S3]under 17 år 1,00 2,00 0,500 1,00 17 eller 18 år 0,75 1,50 0,375 0,75 19 men inte 0,50 1,0 0,250 0,50 21 _______________________________________________________________________ Förordning (2000:58).

9 §  Barnbelopp enligt 29 § andra stycket TGL-S skall motsvara en halv årslön, dock högst ett prisbasbelopp. Förordning (2000:58).

Begravningshjälp

10 §  Begravningshjälpen skall motsvara en fjärdedels årslön, dock högst ett halvt prisbasbelopp. Förordning (2000:58).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Ikraftträder
  1988-06-01

Förordning (1989:20) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1989.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1988.
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1989-03-01

Förordning (1989:382) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:5) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990. Den nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1990.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1989.
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1990-03-01

Förordning (1991:131) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1991.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1990.
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 6, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1991-05-01

Förordning (1992:478) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1992.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1991.
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 6, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:118) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1993.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1992.
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 6, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1994:258) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1994. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1994.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1993.
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1994-06-01

Förordning (1995:327) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1994.
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1995-05-01

Förordning (1996:297) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1996. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1996.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1995.
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 6, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1997:29) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1997.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1996.
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (1998:106) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1998.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1997.
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (2000:58) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 8 november 1999.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före den 8 november 1999.
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2010:1671) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01