Upphävd författning

Förordning (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Ändring införd
SFS 1988:256 i lydelse enligt SFS 2004:41
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Kustbevakningen har till uppgift att i enlighet med särskilda föreskrifter utföra sjöövervakning och annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt miljöräddningstjänst till sjöss.

[S2]Kustbevakningen skall också samordna de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation samt förmedla denna information till berörda myndigheter. Förordning (2000:336).

1 a §  Kustbevakningen skall följa den internationella utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och medverka i internationellt samarbete för att utveckla gränskontroll, brottsbekämpning till sjöss, miljöskydd till sjöss och annan sjöövervakning. Kustbevakningen skall vidare samverka med andra myndigheter för att främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Förordning (1999:1024).

Verksförordningens tillämpning m.m.

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kustbevakningen med undantag av 4 §. Förordning (1999:718).

Myndighetens ledning

3 §  Kustbevakningens generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1998:1831).

4 § Har upphävts genom förordning (1996:111).

Organisation

5 § Har upphävts genom förordning (2004:41).

5 a §  För att bistå Kustbevakningen i arbetet med att samordna de civila behoven av sjöövervakning och förmedla sjöinformation skall ett samrådsorgan för civil sjöövervakning och sjöinformation vara knutet till myndigheten.

[S2]Samrådsorganet består av generaldirektören som ordförande och högst tio andra ledamöter samt ersättare för dessa. Generaldirektören får sätta en annan tjänsteman vid Kustbevakningen i sitt ställe som ordförande i samrådsorganet. Förordning (2000:336).

Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på kustbevakningen.

7 § har upphävts genom förordning (1996:111).

Styrelsen

8 §  Kustbevakningens styrelse består av högst tio ledamöter, generaldirektören medräknad.

[S2]Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om riktlinjer för hur Kustbevakningens uppgifter skall prioriteras. Förordning (1999:718).

Anställningar m.m.

9 §  Anställning som överdirektör beslutas av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Anställningen får begränsas att gälla längst till en viss tidpunkt. (Förordning (1998:1831).

10 § Har upphävts genom förordning (1998:1831).
11 § Har upphävts genom förordning (1996:111).
12 § Har upphävts genom förordning (1996:111).

Ändringar

Förordning (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1992:453) om ändring i förordningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen

  Omfattning
  ändr. 1, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1179) om ändring i förordningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1996:111) om ändring i förordningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen

  Omfattning
  upph. 4, 7, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4, 7, 12 §§; ändr. 2, 8, 9 §§, rubr. närmast före 9 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1998:1831) om ändring i förordningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen

Omfattning
upph. 10 §; ändr. 3, 5, 9 §§
Ikraftträder
1999-02-15

Förordning (1999:718) om ändring i förordningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen

Omfattning
ändr. 2, 8 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
1999-09-01

Förordning (1999:1024) om ändring i förordningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:336) om ändring i förordningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen

Omfattning
ändr. 1 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2004:41) om ändring i förordningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen

Omfattning
upph. 5 §
Ikraftträder
2004-04-01

Ändring, SFS 2005:742

Omfattning
upph.