Upphävd författning

Förordning (1988:313) med ändrade bestämmelser om övertagande av vissa statslån till bostadsbyggande m.m.

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:313 i lydelse enligt SFS 1989:873
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver i fråga om övertagande av sådana lån som anges i en till denna förordning fogad förteckning (*/k/ bilaga */-k/), att ansökan av ny fastighetsägare eller ny ägare av huset att få överta lånet skall göras hos länsbostadsnämnden inom tre månader från dagen för förvärvet. Ansökan om övertagande som görs senare skall avslås, om inte särskilda skäl talar mot det.

Bilaga

/r3/ Förteckning över vissa statslån till bostadsbyggande m. m.
 1. Tilläggslån enligt
  1. kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m. m.,
  2. kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,
  3. kungörelsen (1946:551) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus eller
  4. kungörelsen (1942:569) om tertiärlån och tilläggslån för vissa bostadsbyggnadsföretag.
 2. Förbättringslån enligt
  1. kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m. m. eller
  2. kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån.
 3. Lån enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler, om lånet har betalats ut efter den 30 juni 1985.
 4. Energisparlån enligt förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m. eller motsvarande äldre bestämmelser, om lånet har betalats ut efter den 30 juni 1985. Förordning (1989:873).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:313) med ändrade bestämmelser om övertagande av vissa statslån till bostadsbyggande m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om förvärvet har skett före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:873) om ändring i förordningen (1988:313) med ändrade bestämmelser om övertagande av vissa statslån till bostadsbyggande m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om förvärvet har skett före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1990-01-01

Förordning (2016:474) om upphävande av förordningen (1988:313) med ändrade bestämmelser om övertagande av vissa statslån till bostadsbyggande m.m

Omfattning
upph.