Upphävd författning

Förordning (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

Version: 2012:28

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988 i lydelse enligt SFS 2012:28
Upphäver
Förordning (1987:429) med instruktion för patentbesvärsrätten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Särskilda bestämmelser om anhängiggörande och handläggning av mål och om organisationen i Patentbesvärsrätten finns i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten. Förordning (2007:1113).

Myndighetsförordningens tillämpning

2 §  Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515) ska tillämpas på Patentbesvärsrätten:

4 §  4 om myndighetens interna styrning och kontroll,

[S2]6 § om allmänna uppgifter,

[S3]8 § om arbetsgivarpolitik,

[S4]19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,

[S5]21 § om myndighetens beslut, och

[S6]29 § om ärendeförteckning.

[S7]Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden. Förordning (2007:1113).

[S8]Domstolens ledning

[S9]3 § Patentbesvärsrättens ordförande är administrativ chef för domstolen.

[S10]Domstolens ordförande ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att domstolen hushållar väl med statens medel.

[S11]När ordföranden är förhindrad att utöva sin anställning eller när anställningen är ledig, fullgörs hans eller hennes uppgifter av den främste av Patentbesvärsrättens tjänstgörande ordinarie ledamöter. Förordning (2012:28).

Organisation

5 §  Ordföranden på en avdelning leder och övervakar arbetet på sin avdelning. Den som är vice ordförande på en avdelning är ställföreträdare för ordföranden och biträder ordföranden.

[S2]Vice ordföranden ska också särskilt följa rättstillämpningen på de olika avdelningarna och verka för en enhetlig rättstillämpning. Förordning (2007:1113).

Fördelningen av målen på rotlar

6 §  Varje ledamot på en avdelning, med undantag för Patentbesvärsrättens ordförande, ska ha en rotel. Patentbesvärsrätten får, om det finns särskilda skäl för det, besluta att en viss ledamot under en bestämd tid inte ska ha någon rotel. Patentbesvärsrätten fördelar rotlarna mellan ledamöterna. Förordning (2007:1113).

7 §  Målen fördelas på rotlar. Till grund för fördelningen läggs målens tekniska klassificering och rättsliga beskaffenhet.

8 §  Patentbesvärsrätten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om fördelningen av målen på rotlar. Förordning (2007:1113).

9 § Har upphävts genom förordning (2012:28).

Handläggningen av målen m.m.

10 §  Rotelinnehavaren ska svara för beredningen av målen på roteln och, om inte särskilda skäl föranleder annat, i egenskap av referent delta i handläggningen och avgörandet av målen. Förordning (2007:1113).

11 §  Målen avgörs efter föredragning. I handläggningen får muntlig förhandling ingå enligt bestämmelserna i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten.

[S2]Ett mål ska avgöras så snart det kan ske. Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål ska handläggas med förtur, om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt. Vilka mål som är förtursmål bestäms i arbetsordningen. Förordning (2007:1113).

12 §  Ordföranden på avdelningen bestämmer vilka ledamöter som utöver rotelinnehavaren ska delta i handläggningen av ett mål.

[S2]Ordföranden får bestämma att ledamot från en annan avdelning ska delta i handläggningen om det behövs med hänsyn till målets beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. Förordning (2007:1113).

12 a §  Vid handläggning av mål med flera ledamöter ska ordföranden vara ordinarie patenträttsråd. Ytterligare en ledamot bör inneha eller ha innehaft anställning som patenträttsråd. Förordning (2007:1113).

13 §  Dom eller beslut i ett mål eller i en fråga som har kommit upp i ett mål ska meddelas så snart det kan ske. Förordning (2007:1113).

14 §  En remiss från Högsta förvaltningsdomstolen som har samband med en dom eller ett beslut som Patentbesvärsrätten har meddelat, ska i den utsträckning som det är möjligt handläggas av de ledamöter som har deltagit i domen eller beslutet. Förordning (2010:1797).

Handläggningen av administrativa ärenden

15 §  Administrativa ärenden avgörs av Patentbesvärsrättens ordförande eller av den tjänsteman som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Ordföranden ska samråda med ledamöterna i plenum innan han eller hon avgör ärenden som avser

 1. arbetsordningen och andra viktiga frågor om organisation och arbetsformer,
 2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 3. yttranden i viktigare lagstiftningsfrågor.

[S2]Ordföranden får hänskjuta ärenden för handläggning i plenum.

[S3]Ärendena ska avgöras efter föredragning om inte annat bestämts i arbetsordningen eller beslut i enskilda fall. Patentbesvärsrättens ordförande får dessutom utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras. Förordning (2012:28).

16 §  Plenum består av Patentbesvärsrättens ordförande och patenträttsråden. I plenum ingår också adjungerade ledamöter som förordnats för en tid av minst sex månader. Förordning (2012:28).

17 §  I ärenden som efter att ha hänskjutits av ordföranden handläggs i plenum är Patentbesvärsrätten beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Förordning (2012:28).

Anställningar och uppdrag m.m.

18 §  Bestämmelser om utnämning av patenträttsråd tillika ordförande, patenträttsråd tillika avdelningsordförande, patenträttsråd tillika vice ordförande och övriga patenträttsråd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

[S2]Patentbesvärsrätten ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig anställning som patenträttsråd som behöver tillsättas.

[S3]Annan personal anställs av Patentbesvärsrätten. Förordning (2010:1797).

18 a §  Patentbesvärsrätten får som adjungerad ledamot anställa sådan tekniskt kunnig eller lagfaren person som anges nedan.

[S2]Som adjungerad tekniskt kunnig ledamot får anställas

 1. den som varit anställd som tekniskt kunnigt patenträttsråd,
 2. den som under sammanlagt minst sex månader tjänstgjort som tekniskt kunnig föredragande i patentmål i Högsta förvaltningsdomstolen eller i Patentbesvärsrätten, eller
 3. den som är professor eller docent inom sådant tekniskt område som visst mål avser.

[S3]Som adjungerad lagfaren ledamot får anställas

 1. den som varit anställd som lagfaret patenträttsråd,
 2. den som innehar eller har innehaft anställning som ordinarie domare vid allmän domstol eller vid allmän förvaltningsdomstol,
 3. den som anställts som assessor vid hovrätt eller kammarrätt, eller
 4. den som under sammanlagt minst sex månader tjänstgjort som lagfaren föredragande i Patentbesvärsrätten. Förordning (2010:1797).

19 § Har upphävts genom förordning (2010:1797).

20 §  Patentbesvärsrätten ska, i den omfattning den egna verksamheten tilllåter det, ställa tekniskt sakkunniga ledamöter som är förordnade enligt 68 § patentlagen (1967:837) till förfogande för tjänstgöring i allmänna domstolar. Förordning (2008:1228).

Ändringar

Förordning (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:1402) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för patentbesvärsrätten

  Omfattning
  ändr. 4 §; nya 12 a, 18 a §§
  Ikraftträder
  1991-12-01

Förordning (1996:63) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

  Omfattning
  upph. 20 §, rubr. närmast före 20 §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (2007:1113) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18 a §§, rubr. närmast före 2, 18 §§; omtryck
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1228) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten;

Omfattning
ny 20 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1797) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

Omfattning
upph. 19 §; ändr. 14, 18, 18 a §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:28) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 3, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2012-02-20

Förordning (2012:482) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 6 §; nuvarande 12 a betecknas 10 a §; ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§, den nya 10 a §, rubr. närmast före 10 § sätts närmast före 9 §; ny 9 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2016:235) om upphävande av förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

Omfattning
upph.