Upphävd författning

Förordning (1987:429) med instruktion för patentbesvärsrätten

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:429
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 2 och 4 §§ tillämpas på patentbesvärsrätten. Bestämmelserna i 11 och 12 §§verksstadgan gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden.

2 §  Särskilda bestämmelser om organisationen vid patentbesvärsrätten och om anhängiggörande och handläggning av mål finns i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten.

Organisation m.m.

3 §  Patentbesvärsrättens ordförande är administrativ chef för domstolen.

[S2]När ordföranden är förhindrad att utföra sin tjänst, fullgörs hans åligganden av den i tjänst äldste ordföranden på avdelning eller av det i tjänsten äldsta patenträttsråd som tjänstgör som ordförande på avdelning.

4 §  Hos patentbesvärsrätten finns förutom patenträttsråd annan personal enligt särskilda föreskrifter och andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får patentbesvärsrätten anlita utomstående för särskilda uppdrag.

5 §  Inom patentbesvärsrätten finns tre avdelningar och ett kansli.

[S2]Patentbesvärsrätten delar in ledamöter och annan personal till tjänstgöring på avdelningarna och på kansliet.

6 §  Ordföranden på en avdelning leder och övervakar arbetet på sin avdelning. Den som är vice ordförande på en avdelning är ställföreträdare för ordföranden och biträder ordföranden i dennes åligganden.

[S2]Vice ordföranden skall också särskilt följa rättstillämpningen på de olika avdelningarna och verka för en enhetlig rättstillämpning.

Fördelningen av målen på rotlar

7 §  Varje ledamot på en avdelning, med undantag för ordföranden, skall ha en rotel. Patentbesvärsrätten får, om det finns särskilda skäl för det, besluta att en viss ledamot under en bestämd tid inte skall ha någon rotel.

[S2]Patentbesvärsrätten fördelar rotlarna mellan ledamöterna.

8 §  Målen fördelas på rotlar. Till grund för fördelningen läggs målens tekniska klassificering och rättsliga beskaffenhet.

9 §  Patentbesvärsrätten meddelar de ytterligare bestämmelser som behövs om fördelningen av målen på rotlar.

Handläggningen av målen m.m.

10 §  Rotelinnehavaren skall svara för beredningen av målen på roteln och, om inte särskilda skäl föranleder annat, i egenskap av referent delta i handläggningen och avgörandet av målen.

11 §  Målen avgörs efter föredragning. I handläggningen får muntlig förhandling ingå enligt bestämmelserna i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten.

[S2]Ett mål skall avgöras så snart det kan ske. Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål skall handläggas med förtur, om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt. Vilka mål som är förtursmål bestäms i arbetsordningen.

12 §  Ordföranden på avdelningen bestämmer vilka ledamöter som utöver rotelinnehavaren skall delta i handläggningen av ett mål.

[S2]Ordföranden får bestämma att ledamot från en annan avdelning skall delta i handläggningen om det är påkallat med hänsyn till målets beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.

13 §  Dom eller beslut i ett mål eller i en fråga som har kommit upp i ett mål skall meddelas så snart det kan ske.

14 §  En remiss från regeringsrätten som har samband med en dom eller ett beslut som patentbesvärsrätten har meddelat, skall i den utsträckning som det är möjligt handläggas av de ledamöter som har deltagit i domen eller beslutet.

Handläggningen av administrativa ärenden

15 §  Administrativa ärenden avgörs av patentbesvärsrätten i plenum, av patentbesvärsrättens ordförande eller av den tjänsteman som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

16 §  Plenum består av patentbesvärsrättens ordförande och patenträttsråden.

[S2]I plenum beslutas

  1. arbetsordningen och andra viktiga frågor om organisation och arbetsformer,
  2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
  3. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
  4. yttranden i viktigare lagstiftningsfrågor,
  5. andra frågor som patentbesvärsrättens ordförande hänskjuter till plenum.

[S3]I ärenden som berör kansliet skall kansliföreståndaren närvara.

17 §  I ärenden som handläggs i plenum är patentbesvärsrätten beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. I frånvaro av patentbesvärsrättens ordförande får sådana ärenden inte avgöras som kan anstå utan olägenhet.

18 §  Administrativa ärenden avgörs efter föredragning om inte patentbesvärsrätten bestämmer annat.

19 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandefrågor i statlig tjänst m.m. följer att patentbesvärsrättens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

Tjänstetillsättning m.m.

20 §  Enligt lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten tillsätts patenträttsråd av regeringen, som förordnar ett av de lagfarna patenträttsråden att vara domstolens ordförande. Tjänsterna som ordförande och vice ordförande på en avdelning tillsätts av regeringen efter anmälan av patentbesvärsrätten och tjänsterna för övriga patenträttsråd efter förslag av tjänsteförslagsnämnden för patentbesvärsrätten.

[S2]Andra tjänster tillsätts av patentbesvärsrätten.

21 §  Tjänsteförslagsnämnden för patentbesvärsrätten består av en ordförande, en vice ordförande och högst sex andra ledamöter. För varje annan ledamot än ordföranden finns ersättare. Ordföranden, vice ordföranden, övriga ledamöter samt ersättare utses av regeringen för en tid av högst tre år.

[S2]Nämnden sammanträder när nämndens ordförande finner anledning till det. Den är beslutför när minst halva antalet ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av principiell natur eller annars av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Bisysslor

22 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av patentbesvärsrätten genom tjänsteförslagsnämnden för patentbesvärsrätten i fråga om patenträttsråd, som inte är patentbesvärsrättens ordförande.

Ändringar

Förordning (1987:429) med instruktion för patentbesvärsrätten

Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1988:346

    Omfattning
    upph.