lagen.nu

Lag (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1977-08-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:89
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-04-01
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2016-09-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2016-09-01 genom SFS 2016:200

1 § Patentbesvärsrätten prövar som förvaltningsdomstol överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs i patentlagen (1967:837) eller med stöd därav utfärdade bestämmelser samt i mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkeslagen (2010:1877), namnlagen (1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Vidare prövar Patentbesvärsrätten överklagande av beslut av Statens jordbruksverk enligt vad som föreskrivs i växtförädlarrättslagen (1997:306). Lag (2010:1878).

Ändringar/Förarbeten (7)

Organisation m.m.

2 § I Patentbesvärsrätten finns patenträttsråd. De ska vara tekniskt kunniga eller lagfarna. Ett av de lagfarna patenträttsråden ska vara domstolens ordförande.

I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av patenträttsråd tillika ordförande, patenträttsråd tillika avdelningsordförande, patenträttsråd tillika vice ordförande och övriga patenträttsråd i Patentbesvärsrätten. Lag (2010:1392).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1392

3 § Patentbesvärsrätten får vara delad i avdelningar.

Om Patentbesvärsrätten är delad i avdelningar, är Patentbesvärsrättens ordförande även ordförande på en avdelning. Ett av de övriga patenträttsråden är ordförande på annan avdelning. För varje avdelning finns också ett patenträttsråd som är vice ordförande. Lag (2012:474).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1407, 2012:474

4 § Patentbesvärsrätten är domför med tre ledamöter. Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är Patentbesvärsrätten domför med en ledamot. Detsamma gäller vid beslut om avskrivning av patentansökan enligt 15 § fjärde stycket patentlagen (1967:837). Fler än fyra ledamöter får inte i annat fall än som sägs i 5 § sitta i rätten.

I patentmål som inte gäller pantsättning av patent eller patentansökningar samt i mål om växtförädlarrätt ska minst två tekniskt kunniga ledamöter ingå i rätten och en ledamot ska vara lagfaren, om inte rätten finner att medverkan av lagfaren ledamot är obehövlig. I mål om pantsättning av patent eller patentansökningar ska minst två lagfarna ledamöter ingå i rätten. I mål om mönster, varumärken, namn eller utgivningsbevis för periodisk skrift ska minst två lagfarna ledamöter ingå i rätten.

En åtgärd som avser ett måls beredande får i den omfattning domstolen bestämmer vidtas av en ledamot i domstolen eller av någon annan tjänsteman hos denna. Lag (2012:474).

Rättsfall (1)

RÅ 1997 ref. 10: Sedan Patentbesvärsrätten hållit muntlig förhandling i ett patentmål, har...

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Om rätten vid överläggning till avgörande av patentmål som inte gäller pantsättning av patent eller patentansökningar finner att målet eller en viss fråga är av särskild betydelse från principiell synpunkt, får rätten besluta att målet eller, om det kan ske, den särskilda frågan ska avgöras av domstolen i dess helhet. I mål om pantsättning av patent eller patentansökningar, mönster, varumärke, namn eller utgivningsbevis för periodisk skrift får i motsvarande fall rätten besluta att domstolens samtliga lagfarna ledamöter ska delta i avgörandet. Lag (2012:474).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

6 § I fråga om jäv mot den som handlägger mål enligt denna lag gäller bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare.

7 § Ledamot i Patentbesvärsrätten skall vara svensk medborgare och ha avlagt domared. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får ej utöva befattning som ledamot.

Första stycket gäller även föredragande hos Patentbesvärsrätten som ej är ledamot.

De som står i sådant förhållande till varandra som sägs i 4 kap. 12 § rättegångsbalken får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i Patentbesvärsrätten. Lag (1988:1291).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:1291

Måls anhängiggörande och handläggning

8 § I fråga om måls anhängiggörande och handläggning äger 3-6, 8, 10-14 och 17-19 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) motsvarande tillämpning.

9 § Förfarandet är skriftligt.

I handläggningen får ingå muntlig förhandling, när det kan antagas vara till fördel för utredningen. Muntlig förhandling skall hållas, om part begär det och förhandlingen icke uppenbart är utan betydelse för målets bedömning. Avslås begäran om muntlig förhandling och är ej uppenbart att parten redan har slutfört sin talan, skall tillfälle därtill lämnas honom.

Rättsfall (1)

RÅ 1997 ref. 10: Sedan Patentbesvärsrätten hållit muntlig förhandling i ett patentmål, har...

10 § I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller 5 kap. 1–5 och 9 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna att en förhandling ska hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid förhandlingen kommer att läggas fram uppgift, för vilken det hos domstolen gäller sekretess som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Är patentansökan som är föremål för rättens prövning inte tillgänglig för envar enligt 22 § patentlagen (1967:837), ska rätten förordna om handläggning inom stängda dörrar. Lag (2009:421).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1980:243, 2009:421

11 § Rätten får vid muntlig förhandling höra vittnen eller sakkunniga, om det behövs för utredningen. Förhöret får hållas under ed. Om förhör gäller 36 kap. 1–18, 20 och 22–25 §§ samt 40 kap. 2, 9–11, 14 och 16–18 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Vägrar ett vittne utan giltigt skäl att avlägga ed eller att avge vittnesmål eller besvara fråga, får rätten vid vite förelägga vittnet att fullgöra sin skyldighet.

Vittnen och sakkunniga får delta i en muntlig förhandling genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsättningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken. Lag (2012:474).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:754, 2012:474

Beslut

12 § I fråga om omröstning gäller 16 och 29 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar.

13 § Rättens avgörande av mål skall grundas på vad handingarna innehåller och vad i övrigt har förekommit i målet.

Av beslutet skall framgå de skäl som har bestämt utgången.

Rättsfall (1)

RÅ 1997 ref. 10: Sedan Patentbesvärsrätten hållit muntlig förhandling i ett patentmål, har...

14 § Beslut, varigenom målet avgöres, skall tillställas part genom handling som fullständigt återger beslutet och skiljaktig mening, där sådan har förekommit. Beslut som kan överklagas skall dessutom innehålla upplysning om vad den skall iakttaga som vill anföra besvär över beslutet.

15 § Beslut, som till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, får rättas av Pantentbesvärsrätten. Om det ej är obehövligt, skall tillfälle lämnas part att yttra sig, innan rättelse sker.

Övriga bestämmelser

16 § Bestämmelserna i 39 och 42--53 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) äger motsvarande tillämpning vid handläggning enligt denna lag. Lag (1987:1331).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:1331

17 § I fråga om överklagande av ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten finns bestämmelser i patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), namnlagen (1982:670), lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, växtförädlarrättslagen (1997:306) samt i varumärkeslagen (2010:1877).

Ett beslut av Patentbesvärsrätten, som inte är slutligt, får överklagas endast i samband med överklagande av beslut i själva målet. Ett beslut får dock överklagas särskilt när rätten har

  • 1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,
  • 2. avvisat ombud eller biträde,
  • 3. utdömt vite eller straff för underlåtenhet att iaktta föreläggande eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,
  • 4. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,
  • 5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 4 i fråga som gäller rättshjälp.

Ett särskilt överklagande som avses i andra stycket får göras av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Beslutet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Vid överklagandet tillämpas 6 a, 6 b och 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla upplysning om att det krävs prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder som ett sådant tillstånd meddelas på. Lag (2013:89).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1977:729

Departement
Näringsdepartementet RS N
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2016-09-01
Förarbeten
Prop. 1976/77:96, NU 1976/77:29, rskr 1976/77:237
SFS-nummer
1977:729

Lag (1977:1021) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 1977/78:62, KU 1977/78:20, rskr 1977/78:78
Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 17 §§
SFS-nummer
1977:1021
Rubrik
Lag (1977:1021) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1979:244) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 1978/79:90, JuU 1978/79:30, rskr 1978/79:268
Omfattning
ändr. 17 §
SFS-nummer
1979:244
Rubrik
Lag (1979:244) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1980:243) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Omfattning
ändr. 10 §
SFS-nummer
1980:243
Rubrik
Lag (1980:243) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1983:436) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 1982/83:67, LU 1982/83:33, rskr 1982/83:250
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1983-10-01
SFS-nummer
1983:436
Rubrik
Lag (1983:436) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förordning (1983:437) om ikraftträdande av lagen (1983:436) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Omfattning
ikrafttr. av 1983:436
Ikraft
1983-10-01
SFS-nummer
1983:437
Rubrik
Förordning (1983:437) om ikraftträdande av lagen (1983:436) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1986:237) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 1985/86:86, LU 1985/86:29, rskr 1985/86:177
Ikraft
1986-07-01
Omfattning
ändr. 17 §
SFS-nummer
1986:237
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.
  • 2. I fråga om överklagande av beslut som patentbesvärsrätten har meddelat före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter fortfarande tillämpas.
Rubrik
Lag (1986:237) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1987:427) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 1986/87:100 (bil. 14), NU 1986/87:21, rskr 1986/87:158
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:427
Rubrik
Lag (1987:427) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1987:754) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:754
Rubrik
Lag (1987:754) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1987:1331) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 1987/88:4, LU 1987/88:11, rskr 1987/88:39
Omfattning
ändr. 4, 5, 16 §§
Ikraft
1988-04-01
SFS-nummer
1987:1331
Rubrik
Lag (1987:1331) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1988:1291) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1291
Rubrik
Lag (1988:1291) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1991:1564) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Omfattning
ändr. 1, 17 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1564
Rubrik
Lag (1991:1564) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1996:1640) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1996:1640
Rubrik
Lag (1996:1640) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1997:307) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 1996/97:128, bet. 1996/97:LU20, rskr. 1996/97:245
Omfattning
ändr. 1, 4, 17 §§
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:307
Rubrik
Lag (1997:307) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

1997:308

Omfattning
ikrafttr. av 1997:307
SFS-nummer
1997:308

Lag (1997:917) om ändring i lagen (1996:1640) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 1997/98:1 utg.omr. 24, bet. 1997/98:LU5, rskr. 1997/98:50
Omfattning
ändr. 17 § i 1996:1640
SFS-nummer
1997:917
Rubrik
Lag (1997:917) om ändring i lagen (1996:1640) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Lag (1998:383) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:383
Rubrik
Lag (1998:383) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Lag (2005:1217) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1217
Rubrik
Lag (2005:1217) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (2009:421) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:421
Rubrik
Lag (2009:421) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Lag (2010:1392) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181 och 2010/11:24, bet. 2010/11:JuU3, rskr 2010/11:31
Omfattning
ändr. 2, 17 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1392
Rubrik
Lag (2010:1392) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Lag (2010:1407) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1407
Rubrik
Lag (2010:1407) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Lag (2010:1878) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:225, bet 2010/11:NU6, rskr. 2010/11:55
Omfattning
ändr. 1, 17 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2010:1878
Rubrik
Lag (2010:1878) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Lag (2012:474) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:88, bet. 2011/12:NU12, rskr. 2011/12:263
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 11 §§
Ikraft
2012-08-01
SFS-nummer
2012:474
Rubrik
Lag (2012:474) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Lag (2013:89) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:89
Rubrik
Lag (2013:89) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Lag (2016:200) om upphävande av lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ikraft
2016-09-01
Omfattning
upph.
SFS-nummer
2016:200
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
  • 2. Mål som vid ikraftträdandet handläggs i Patentbesvärsrätten och som rör överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt namnlagen (1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden ska överlämnas till allmän förvaltningsdomstol.
  • 3. Övriga mål som vid ikraftträdandet handläggs i Patentbesvärsrätten ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen.
Rubrik
Lag (2016:200) om upphävande av lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation