Upphävd författning

Lag (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1977-08-24
Ändring införd
SFS 1977:729 i lydelse enligt SFS 2013:89
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Organisation m.m.

2 §  I Patentbesvärsrätten finns patenträttsråd. De ska vara tekniskt kunniga eller lagfarna. Ett av de lagfarna patenträttsråden ska vara domstolens ordförande.

[S2]I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av patenträttsråd tillika ordförande, patenträttsråd tillika avdelningsordförande, patenträttsråd tillika vice ordförande och övriga patenträttsråd i Patentbesvärsrätten. Lag (2010:1392).

3 §  Patentbesvärsrätten får vara delad i avdelningar.

[S2]Om Patentbesvärsrätten är delad i avdelningar, är Patentbesvärsrättens ordförande även ordförande på en avdelning. Ett av de övriga patenträttsråden är ordförande på annan avdelning. För varje avdelning finns också ett patenträttsråd som är vice ordförande. Lag (2012:474).

Prop. 2011/12:88: Paragrafen innehåller bestämmelser om Patentbesvärsrättens organisation. Ändringen innebär att kravet på att domstolen ska vara delad i avdelningar tas bort. I första stycket anges att domstolen får vara delad i avdelningar. Om Patentbesvärsrätten beslutar att den ska vara delad i avdelningar, föreskrivs i andra stycket att domstolens ordförande även är ordförande på en avdelning och att ett av de övriga patenträttsråden är ordförande på annan avdelning. Därutöver finns det också ...

4 §  Patentbesvärsrätten är domför med tre ledamöter. Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är Patentbesvärsrätten domför med en ledamot. Detsamma gäller vid beslut om avskrivning av patentansökan enligt 15 § fjärde stycket patentlagen (1967:837). Fler än fyra ledamöter får inte i annat fall än som sägs i 5 § sitta i rätten.

[S2]I patentmål som inte gäller pantsättning av patent eller patentansökningar samt i mål om växtförädlarrätt ska minst två tekniskt kunniga ledamöter ingå i rätten och en ledamot ska vara lagfaren, om inte rätten finner att medverkan av lagfaren ledamot är obehövlig. I mål om pantsättning av patent eller patentansökningar ska minst två lagfarna ledamöter ingå i rätten. I mål om mönster, varumärken, namn eller utgivningsbevis för periodisk skrift ska minst två lagfarna ledamöter ingå i rätten.

[S3]En åtgärd som avser ett måls beredande får i den omfattning domstolen bestämmer vidtas av en ledamot i domstolen eller av någon annan tjänsteman hos denna. Lag (2012:474).

Prop. 2011/12:88: Paragrafens första stycke innehåller domförhetsregler. I stycket införs bestämmelser om undantag från huvudregeln att Patentbesvärsrätten är domför med tre ledamöter. I andra meningen föreskrivs att Patentbesvärsrätten är domför med en ledamot vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse. I tredje meningen föreskrivs att Patentbesvärsrätten är domför med en ledamot vid beslut om avskrivning av patentansökan enligt 15 § fjärde stycket <a href="https://lagen.nu/1967:837" ...

 • RÅ 1997:10:Sedan Patentbesvärsrätten hållit muntlig förhandling i ett patentmål, har rätten i ny sammansättning avgjort målet utan att ha hållit ny muntlig förhandling och utan att ha låtit parterna yttra sig om behovet av en sådan förhandling. Fråga om Patentbesvärsrätten förfarit felaktigt och, i så fall, om felet bör föranleda att rättens dom undanröjs.

5 §  Om rätten vid överläggning till avgörande av patentmål som inte gäller pantsättning av patent eller patentansökningar finner att målet eller en viss fråga är av särskild betydelse från principiell synpunkt, får rätten besluta att målet eller, om det kan ske, den särskilda frågan ska avgöras av domstolen i dess helhet. I mål om pantsättning av patent eller patentansökningar, mönster, varumärke, namn eller utgivningsbevis för periodisk skrift får i motsvarande fall rätten besluta att domstolens samtliga lagfarna ledamöter ska delta i avgörandet. Lag (2012:474).

Prop. 2011/12:88: Föreslagna ändringar i paragrafen utgörs dels av följdändringar med anledning av att det inte längre ska vara obligatoriskt för Patentbesvärsrätten att vara delad i avdelningar, dels av språkliga ändringar.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.1.

6 §  I fråga om jäv mot den som handlägger mål enligt denna lag gäller bestämmelserna i 4 kap.rättegångsbalken om jäv mot domare.

7 §  Ledamot i Patentbesvärsrätten skall vara svensk medborgare och ha avlagt domared. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får ej utöva befattning som ledamot.

[S2]Första stycket gäller även föredragande hos Patentbesvärsrätten som ej är ledamot.

[S3]De som står i sådant förhållande till varandra som sägs i 4 kap. 12 § rättegångsbalken får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i Patentbesvärsrätten. Lag (1988:1291).

Måls anhängiggörande och handläggning

8 §  I fråga om måls anhängiggörande och handläggning äger 3-6, 8, 10-14 och 17-19 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291) motsvarande tillämpning.

9 §  Förfarandet är skriftligt.

[S2]I handläggningen får ingå muntlig förhandling, när det kan antagas vara till fördel för utredningen. Muntlig förhandling skall hållas, om part begär det och förhandlingen icke uppenbart är utan betydelse för målets bedömning. Avslås begäran om muntlig förhandling och är ej uppenbart att parten redan har slutfört sin talan, skall tillfälle därtill lämnas honom.

 • RÅ 1997:10:Sedan Patentbesvärsrätten hållit muntlig förhandling i ett patentmål, har rätten i ny sammansättning avgjort målet utan att ha hållit ny muntlig förhandling och utan att ha låtit parterna yttra sig om behovet av en sådan förhandling. Fråga om Patentbesvärsrätten förfarit felaktigt och, i så fall, om felet bör föranleda att rättens dom undanröjs.

10 §  I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller 5 kap.15 och 9 §§rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna att en förhandling ska hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid förhandlingen kommer att läggas fram uppgift, för vilken det hos domstolen gäller sekretess som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Är patentansökan som är föremål för rättens prövning inte tillgänglig för envar enligt 22 § patentlagen (1967:837), ska rätten förordna om handläggning inom stängda dörrar. Lag (2009:421).

11 §  Rätten får vid muntlig förhandling höra vittnen eller sakkunniga, om det behövs för utredningen. Förhöret får hållas under ed. Om förhör gäller 36 kap.118, 20 och 2225 §§ samt 40 kap.2, 911, 14 och 1618 §§rättegångsbalken i tillämpliga delar. Vägrar ett vittne utan giltigt skäl att avlägga ed eller att avge vittnesmål eller besvara fråga, får rätten vid vite förelägga vittnet att fullgöra sin skyldighet.

[S2]Vittnen och sakkunniga får delta i en muntlig förhandling genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsättningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken. Lag (2012:474).

Prop. 2011/12:88: Paragrafen innehåller bestämmelser om bevisupptagning. Språkliga ändringar har skett i första stycket.

I paragrafen införs i andra stycket en möjlighet för Patentbesvärsrätten att besluta att vittne eller sakkunnig ska få delta i muntlig förhandling genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring. De närmare förut-

sättningarna ...

Beslut

12 §  I fråga om omröstning gäller 16 och 29 kap.rättegångsbalken i tillämpliga delar.

13 §  Rättens avgörande av mål skall grundas på vad handingarna innehåller och vad i övrigt har förekommit i målet.

[S2]Av beslutet skall framgå de skäl som har bestämt utgången.

 • RÅ 1997:10:Sedan Patentbesvärsrätten hållit muntlig förhandling i ett patentmål, har rätten i ny sammansättning avgjort målet utan att ha hållit ny muntlig förhandling och utan att ha låtit parterna yttra sig om behovet av en sådan förhandling. Fråga om Patentbesvärsrätten förfarit felaktigt och, i så fall, om felet bör föranleda att rättens dom undanröjs.

14 §  Beslut, varigenom målet avgöres, skall tillställas part genom handling som fullständigt återger beslutet och skiljaktig mening, där sådan har förekommit. Beslut som kan överklagas skall dessutom innehålla upplysning om vad den skall iakttaga som vill anföra besvär över beslutet.

15 §  Beslut, som till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, får rättas av Pantentbesvärsrätten. Om det ej är obehövligt, skall tillfälle lämnas part att yttra sig, innan rättelse sker.

Övriga bestämmelser

16 §  Bestämmelserna i 39 och 42--53 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291) äger motsvarande tillämpning vid handläggning enligt denna lag. Lag (1987:1331).

17 §  I fråga om överklagande av ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten finns bestämmelser i patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), namnlagen (1982:670), lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, växtförädlarrättslagen (1997:306) samt i varumärkeslagen (2010:1877).

[S2]Ett beslut av Patentbesvärsrätten, som inte är slutligt, får överklagas endast i samband med överklagande av beslut i själva målet. Ett beslut får dock överklagas särskilt när rätten har

 1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,
 2. avvisat ombud eller biträde,
 3. utdömt vite eller straff för underlåtenhet att iaktta föreläggande eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,
 4. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,
 5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 4 i fråga som gäller rättshjälp.

[S3]Ett särskilt överklagande som avses i andra stycket får göras av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Beslutet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Vid överklagandet tillämpas 6 a, 6 b och 3537 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla upplysning om att det krävs prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder som ett sådant tillstånd meddelas på. Lag (2013:89).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Lag (1977:1021) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1979:244) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1980:243) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1983:436) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förordning (1983:437) om ikraftträdande av lagen (1983:436) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

  Omfattning
  ikrafttr. av 1983:436
  Ikraftträder
  1983-10-01

Lag (1986:237) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.
  2. I fråga om överklagande av beslut som patentbesvärsrätten har meddelat före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter fortfarande tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:86
  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1987:427) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1987:754) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1987:1331) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:4
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 16 §§
  Ikraftträder
  1988-04-01

Lag (1988:1291) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Lag (1991:1564) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:179
  Omfattning
  ändr. 1, 17 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1996:1640) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (1997:307) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:245, Prop. 1996/97:128, Bet. 1996/97:LU20
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 17 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Ändring, SFS 1997:308

  Omfattning
  ikrafttr. av 1997:307

Lag (1997:917) om ändring i lagen (1996:1640) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:50, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:LU5
  Omfattning
  ändr. 17 § i 1996:1640

Lag (1998:383) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Förarbeten
Rskr. 1997/98:226, Prop. 1997/98:101, Bet. 1997/98:JuU17
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (2005:1217) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Förarbeten
Rskr. 2005/06:108, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:MJU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2009:421) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:1392) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 2, 17 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1407) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1878) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Förarbeten
Rskr. 2010/11:55, Prop. 2009/10:225
Omfattning
ändr. 1, 17 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:474) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Förarbeten
Rskr. 2011/12:263, Prop. 2011/12:88, Bet. 2011/12:NU12
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 11 §§
Ikraftträder
2012-08-01

Lag (2013:89) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2016:200) om upphävande av lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
 2. Mål som vid ikraftträdandet handläggs i Patentbesvärsrätten och som rör överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt namnlagen (1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden ska överlämnas till allmän förvaltningsdomstol.
 3. Övriga mål som vid ikraftträdandet handläggs i Patentbesvärsrätten ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2016-09-01