Upphävd författning

Förordning (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:372 i lydelse enligt SFS 2004:19
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, statligt bidrag till kostnader för åtgärder i syfte att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och själv bor i (egnahem). Förordning (1998:1645).

2 § Har upphävts genom förordning (2002:1048).

3 §  Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften utgör en olägenhet som inte är ringa eller helt tillfällig. Förordning (2002:1048).

4 §  Bidrag får lämnas för åtgärder som bedöms nödvändiga för att huset efter åtgärderna skall ha en radonhalt på högst 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft. Sökanden skall göra den kontroll av husets ventilationssystem som behövs för bedömningen.

[S2]Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats vid tidpunkten för ansökan. Förordning (2002:1048).

5 §  Bidrag lämnas med 50 procent av skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 15 000 kronor. Bidrag under 1 000 kronor betalas inte ut.

5 a § Har upphävts genom förordning (2002:1048).

6 §  Ansökan om bidrag görs hos länsstyrelsen.

[S2]I ansökan skall anges från vilken källa radonet kommer. Ansökan skall också innehålla en redogörelse för resultatet av den ventilationskontroll som avses i 4 §. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som Boverket föreskriver.

[S3]Uppgifter om faktiska förhållanden skall lämnas på heder och samvete.

[S4]Ansökan skall göras på en blankett som fastställs av Boverket. Förordning (2002:1048).

7 §  Länsstyrelsen skall ge den kommun där huset är beläget tillfälle att yttra sig över ansökan. Förordning (2002:1048).

8 § Har upphävts genom förordning (1993:1124).

9 §  Länsstyrelsen beslutar om bidrag.

[S2]Beslut om bidrag skall förenas med villkor om uppföljningsmätning av radonhalten i huset.

[S3]I bidragsbeslutet skall anges vilka åtgärder bidraget avser, bidragsbeloppet samt den tidpunkt då åtgärderna senast skall vara färdigställda och begäran om utbetalning av bidrag ha kommit in till länsstyrelsen. Förordning (2002:1048).

10 §  Före utbetalningen av bidraget får länsstyrelsen återkalla beslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre föreligger. Förordning (1993:1124).

11 §  Länsstyrelsen beslutar om utbetalning av bidrag sedan de åtgärder som bidraget avser har utförts och begäran om utbetalning har kommit in. Boverket sköter utbetalningen. Förordning (2000:591).

12 §  Länsstyrelsen skall besluta om återbetalning helt eller delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag lämnats med felaktigt eller för högt belopp. Detsamma gäller om villkoren för bidraget inte följts samt om bidrag i annat fall har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

[S2]Länsstyrelsen får helt eller delvis efterge belopp som skall återbetalas, om det finns särskilda skäl. Förordning (2002:1048).

12 a §  Boverket får meddela föreskrifter om sådan mätning av radonhalt och ventilationskontroll som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2002:1048).

13 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Boverket.

[S2]Boverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1993:1124).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Den tillämpas dock inte på sådana åtgärder som har påbörjats dessförinnan.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1993:1124) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 7, 8 §§; ändr. 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:101) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994 och tillämpas i ärenden som har inletts men inte avgjorts vid ikraftträdandet samt i ärenden som inleds därefter.
  Omfattning
  ny 5 a §
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1998:1645) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

Förarbeten
Rskr. 1998/99:59, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:BoU1
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:591) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2000. I ärenden där beslut om bidrag fattats före ikraftträdandet men där utbetalning inte begärts skall åtgärderna vara färdigställda och begäran om utbetalning ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 juli 2001.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:262, Prop. 1999/2000:100, Bet. 1999/2000:FiU27
Omfattning
ändr. 9, 11 §§
Ikraftträder
2000-07-15

Förordning (2002:1048) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. På ansökningar som kommit in före den 1 januari 2003 tillämpas äldre bestämmelser. Äldre bestämmelser tillämpas även på ansökningar som kommit in före den 31 augusti 2004 om åtgärderna påbörjats före den 1 januari 2003. Förordning (2004:19).
Förarbeten
Rskr. 2001/02:291, Prop. 2001/02:128, Bet. 2001/02:BoU14
Omfattning
upph. 2, 5 a §§, rubr. närmast före 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 §§; ändr. 3, 4, 6, 9, 12 §§; nya 7, 12 a §§; omtryck
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:19) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

Omfattning
ändr. övergångsbest. till 2002:1048
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2014:1552) om upphävande av förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

Övergångsbestämmelse

 1. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om ansökningar som kommit in före den 1 januari 2015.
 2. En sådan begäran om utbetalning som avses i 11 § den upphävda förordningen ska dock ha kommit in före utgången av oktober 2016 för att bidrag enligt den upphävda förordningen ska kunna betalas ut.
Omfattning
upph.