Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:406) om försöksverksamhet med bidrag till omplantering av skog som skadats av älg;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:406
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Tillämpningsområde

1 §  Bidrag till omplantering av skog som skadats av älg i Blekinge, Älvsborgs och Norrbottens län får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning.

[S2]/r3/ Förutsättningar för bidrag

2 §  Bidrag får lämnas om en skogsplantering skadats så svårt att en omplantering är nödvändig enligt skogsvårdslagens föreskrifter om skyldighet att anlägga ny skog.

3 §  Bidrag får lämnas under förutsättning att skogsägaren försökt förebygga skadan genom att

 1. */k/ dels */-k/ ha skjutit sin älgtilldelning enligt meddelad licens,
 2. */k/ dels */-k/ ha uttömt möjligheterna till skyddsjakt efter särskilt tillstånd.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får bidrag lämnas även om förutsättningarna under 1 eller 2 inte är uppfyllda.

[S3]/r3/ Bidragets storlek

4 §  Bidrag lämnas ur viltskadefonden med högst 25 procent av kostnaderna för den nya planteringen. Bidraget skall bekostas med medel ur regleringsfonden för viltskador.

[S2]/r3/ Handläggning

5 §  Fråga om bidrag prövas av länsstyrelsen efter ansökan av skogsägaren.

[S2]Till ansökan skall fogas uppgift från skogsvårdsstyrelsen om skogsägarens skyldighet att anlägga ny skog.

[S3]/r3/ Överklagande m. m.

6 §  Länsstyrelsens beslut får överklagas hos statens naturvårdsverk. Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas.

7 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens naturvårdsverk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:406) om försöksverksamhet med bidrag till omplantering av skog som skadats av älg

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
 2. Förordningen tillämpas i fråga om skador som har inträffat under tiden den 1 januari 1988--den 31 december 1990. Förordning (1989:895).
 3. Förordningen tillämpas också i fråga om skador som inträffat före den 1 januari 1988, om skyldigheten att anlägga ny skog inträtt efter denna tidpunkt.
 4. Ansökan om bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni 1990 när det gäller skador som har inträffat före den 1 januari 1990. Om skadorna har inträffat under år 1990, skall ansökan ha kommit in senast den 30 juni 1991. Förordning (1989:895).
Förarbeten
Prop. 1987/88:100
Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1989:895) om ändring i förordningen (1988:406) om försöksverksamhet med bidrag till omplantering av skog som skadats av älg

  Omfattning
  ändr. 2, 4 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1990-01-01

Ändring, SFS 1997:76

  Omfattning
  upph.