Upphävd författning

Förordning (1988:522) med instruktion för energiforskningsnämnden

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:522
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1982:587) med instruktion för energiforskningsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Energiforskningsnämnden har till uppgift att inom energiområdet bevaka forskningsfrågor av långsiktigt och övergripande intresse i syfte bl. a. att underlätta en omställning av energisystemet. Nämnden skall härvid identifiera och granska sådana förhållanden som är av vikt för den långsiktiga utvecklingen på energiområdet samt verka för att de uppmärksammas i verksamhet på energiområdet.

2 §  Nämnden skall i samverkan med programmyndigheterna inom det statliga energiforskningsprogrammet och andra statliga organ som berörs göra egna utvärderingar av statens stöd till energiforskning. Med jämna mellanrum skall nämnden göra övergripande utvärderingar av statens stöd till energiforskning.

3 §  Nämnden skall utreda frågor om former för och inriktning av forskning och utveckling inom energiområdet. Nämnden skall härvid

  1. bedöma behovet av åtgärder för att bevara och utveckla inhemsk kompetens inom energiforskningsområdet med hänsyn till en omställning av energisystemet,
  2. bevaka hur resultaten av energiforskningen nyttiggörs inom näringslivet,
  3. bevaka hur energiforskningen samverkar med annan verksamhet inom högskolan m. m.,
  4. bevaka att energiforskningen samordnas med forskning inom andra områden,
  5. uppmärksamma forskningsbehov som är gemensamma inom energiområdet samt internationella samarbetsmöjligheter.

4 §  Nämnden skall enligt förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning svara för stöd till forskning inom programmet Allmänna energisystemstudier.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med undantag av 2 och 19 §§.

Nämndens ledning

6 §  Energiforskningsnämndens direktör är chef för nämnden.

Styrelsen

7 §  Nämndens styrelse består av högst tolv personer, direktören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

8 §  Inom nämnden finns två byråer, nämligen en utredningsbyrå och en byrå för programmet för Allmänna energisystemstudier. Inom nämnden finns vidare en administrativ enhet.

[S2]Varje byrå leds av en byråchef.

Rådgivande organ

9 §  Till energiforskningsnämnden är knutna ett utvärderingsråd och ett planeringsråd för programmet Allmänna energisystemstudier. Ordförande i råden är nämndens direktör. Övriga ledamöter i råden tillsätts av regeringen på förslag av nämnden.

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom nämndens verksamhetsområde.

Tjänstetillsättning

11 §  Direktören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av direktören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

12 §  Förordnande att vara direktörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid.

13 §  Andra styrelseledamöter än direktören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande meddelas av regeringen för en bestämd tid.

Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om byråchefer.

Ändringar

Förordning (1988:522) med instruktion för energiforskningsnämnden

Ikraftträder
1988-07-01

Ändring, SFS 1990:794

    Omfattning
    upph.