Upphävd författning

Förordning (1987:819) om statligt stöd till energiforskning

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1987-06-25
Ändring införd
SFS 1987:819 i lydelse enligt SFS 1997:1249
Ikraft
1987-08-15
Upphäver
Förordning (1979:319) om statligt stöd till energiforskning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas till sådan forskning som är avsedd att underlätta en omställning av energisystemet.

[S2]Stöd lämnas i mån av tillgång på medel inom ramen för det av riksdagen beslutade energiforskningsprogrammet.

2 §  Stöd enligt denna förordning lämnas till grundforskning och annan mer långsiktigt tillämpad forskning samt i de fall det är motiverat av energipolitiska skäl till projekt av utvecklingskaraktär.

[S2]Vid prövning av frågan om stöd skall hänsyn tas till projektets betydelse för industriutvecklingen, varvid de industripolitiska effekterna av verksamheten avseende såväl en framtida industriell produktion som möjligheterna till export skall beaktas.

3 §  Vid beslut om stöd skall möjligheterna till internationellt samarbete på energiforskningsområdet beaktas.

Stödgivande myndigheter m.m.

4 §  Frågor om stöd prövas av den myndighet som har programansvar inom respektive teknikområde för det statliga stödet till energiforskning enligt följande (delansvar inom teknikområde anges i parentesen).

TeknikområdeAnsvarig myndighet m.m.
1.Energiteknik i industrinStatens enerigimyndighet
2.Energiteknik i bebyggelsenByggforskningsrådet
3.BränsleteknikStatens energimyndighet
4.Förbränning/förgasningStatens energimyndighet
5.ElproduktionsteknikStatens energimyndighet
6.VärmeteknikStatens energimyndighet (Byggforskningsrådet)
7.Allmänna energisystemstudierStatens energimyndighet
8.Energirelaterad transportforskningKommunikationsforskningsberedningen (Statens energimyndighet)
9.Energirelaterad grundforskning m.m.Naturvetenskapliga forskningsrådet, Studsvik AB
Förordning (1997:1249).

Stödformer m.m.

5 §  Stöd lämnas som bidrag, lån, beställning eller i annan lämplig form med hänsyn till syftet med stödet.

[S2]Stöd får inte lämnas med större belopp än som behövs för att syftet med stödet skall nås.

Allmänna bestämmelser om stöd m.m.

6 §  De programansvariga myndigheterna skall vid behov samråda med varandra vid beslut om stöd till energiforskning. Samråd skall vid behov även ske med Statens naturvårdsverk eller annan berörd myndighet. Förordning (1991:1543).

6 a §  Projekt som innebär fleråriga åtaganden med inslag av betydande investeringar eller uppbindningar av statliga medel skall godkännas av regeringen. Detsamma gäller byggande av försöksanläggningar utomlands. Planerade nya åtaganden eller förändringar av inriktningen på internationellt energiforskningssamarbete skall anmälas till regeringen. Förordning (1990:794).

7 §  Medel som anvisas för forsknings- och utvecklingsarbete vid högskoleenhet skall utbetalas till högskoleenheten om inte särskilda skäl däremot föreligger.

[S2]I fråga om bidrag till dyrbarare utrustning vid institution inom högskolan skall samråd ske med Högskoleverket. I fråga om bidrag till utrustning för provningsverksamhet skall samråd ske med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag. Förordning (1995:967).

8 §  Om stödet skall användas för att i större omfattning köpa in utrustning eller för att uppföra anläggning, skall bestämmelser meddelas om vad som skall gälla i fråga om ägaransvar och ansvar för förvaltning av utrustningen eller anläggningen. Endast om det finns särskilda skäl bör ett sådant ansvar utövas av den programansvariga myndigheten.

9 §  Som villkor för bidrag eller för eftergift av återbetalningsskyldighet enligt 10 § skall gälla att resultaten får göras offentliga och allmänt tillgängliga. Vad nu sagts skall dock inte gälla om den stödgivande myndigheten finner särskild anledning att frångå detta villkor.

[S2]Den myndighet som beslutar om stöd får, utöver vad som angivits i första stycket, föreskriva de villkor som behövs med hänsyn till ändamålet med stödet eller som är nödvändiga av någon annan anledning. Förordning (1991:1543).

Särskilda bestämmelser rörande samordning och utvärdering av energiforskningen

9 a §  Statens energimyndighet har ett övergripande ansvar för samordning av verksamheten inom energiforskningsprogrammet. Myndigheten skall härvid i samråd med övriga programorgan samordna genomförandet av forskning och utveckling inom olika teknikområden avseende tillförsel och användning.

[S2]Kommunikationsforskningsberedningen har motsvarande ansvar inom transportområdet. Förordning (1997:1249).

9 b §  Det åvilar ansvariga myndigheter att regelbundet utvärdera insatser inom teknikområden med avseende främst på vetenskaplig kvalitet och energipolitisk relevans. Härvid skall också uppmärksammas förutsättningarna för spridning och kommersialisering av ny energiteknik. Genomförandet av utvärderingarna skall ske i samråd med Statens energimyndighet.

[S2]Regeringen meddelar närmare föreskrifter för tidpunkt och former för redovisning av sådana utvärderingar. Förordning (1997:1249).

Särskilda bestämmelser om lån

10 §  Lån skall betalas åter enligt en plan som fastställs när lånet beviljas. Återbetalningsvillkoren skall bestämmas med hänsyn till syftet med lånet, låntagarens ekonomiska ställning och övriga omständigheter. Ränta tas ut för tid och efter räntesats som fastställs av den stödgivande myndigheten.

[S2]Eftergift av återbetalningsskyldigheten skall medges om stödmottagaren enligt den stödgivande myndighetens bedömning visat att projektets resultat varken har gett eller kan väntas ge ekonomiskt utbyte av mer än begränsad omfattning. Förordning (1991:1543).

Återbetalningsskyldighet, tillsyn m.m.

11 §  Stödmedel får återkrävas om

 1. medlen har utbetalats till följd av att stödmottagaren har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller förtigit något förhållande av betydelse för beslutet om stöd,
 2. medlen har använts på ett sätt som uppenbarligen strider mot syftet med stödet eller
 3. stödmottagaren i väsentlig mån åsidosätter någon bestämmelse eller något villkor som gäller för stödet. Förordning (1991:1543).

12 § har upphävts genom förordning (1991:1543).

13 §  Den stödgivande myndigheten skall i behövlig omfattning följa verksamheten till vilken stöd har lämnats och därvid utöva tillsyn över att gällande bestämmelser och villkor iakttas.

14 §  Den som utövar verksamhet till vilken stöd utgår enligt denna förordning skall, enligt närmare bestämmelser i beslutet om stöd, lämna redovisning för verksamheten och bereda den som den stödgivande myndigheten utser tillfälle att granska verksamheten samt därvid lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

15 § har upphävts genom förordning (1990:794).

16 §  Beslut i ärende om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

17 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av de myndigheter som har att pröva frågor om stöd såvitt avser deras ansvarsområde enligt 4 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:819) om statligt stöd till energiforskning

Förordning (1990:794) om ändring i förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:90
  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 4, 7 §§; nya 6 a, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 a §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1543) om ändring i förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 4, 6, 9, 9 a, 9 b, 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:757) om ändring i förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:703) om ändring i förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning

  Omfattning
  ändr. 4, 7, 9 a §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:967) om ändring i förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1124) om ändring i förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-12-01

Förordning (1997:1249) om ändring i förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning

Omfattning
ändr. 4, 9 a, 9 b §§
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 1998:222

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas i fråga om stöd som har beslutats enligt den förordningen.
  Omfattning
  upph.