Upphävd författning

Förordning (1988:553) med instruktion för försvarets fastighetsnämnd;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:553
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1979:264) med instruktion för försvarets fastighetsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Försvarets fastighetsnämnd har till uppgift att på uppdrag av regeringen utreda sådana frågor av större vikt som har samband med anskaffning, utnyttjande och avyttring av fast egendom för försvarsmaktens räkning.

[S2]/r3/ Sammansättning

2 §  Nämnden består av högst tio personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]/r3/ Organisation

3 §  Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S6]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S7]29 § om myndighetens beslut,

[S8]30 § om överklagande.

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

8 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

10 §  Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

[S3]Nämnden utser inom sig vice ordförande.

11 §  Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

[S3]/r3/ Bisysslor

12 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om chefen för kansliet.

Ändringar

Förordning (1988:553) med instruktion för försvarets fastighetsnämnd

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1990:473) om upphävande av förord- ningen (1988:553) med instruk- tion för försvarets fastig- hetsnämnd