Upphävd författning

Förordning (1988:591) med instruktion för länsbostadsnämnderna

Departement
Finansdepartementet BO
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:591
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I varje län utom Gotlands län finns en länsbostadsnämnd. I Gotlands län skall länsstyrelsen fullgöra nämndens uppgifter.

2 §  Länsbostadsnämnden är länsmyndighet för frågor om statens stöd till bostadsförsörjningen.

[S2]Av 2 § förordningen (1988:590) med instruktion för plan- och bostadsverket framgår att verket är chefsmyndighet för länsbostadsnämnderna.

Uppgifter

3 §  Länsbostadsnämnden prövar ärenden om lån och bidrag enligt särskilda föreskrifter samt beslutar i frågor som plan- och bostadsverket överlämnat till nämnden.

[S2]Nämnden skall också lämna enskilda personer råd och upplysningar i juridiska frågor som har att göra med anskaffning och innehav av småhus.

4 §  Inom sitt verksamhetsområde skall länsbostadsnämnden bevaka statens rätt vid och utom domstol, i den mån plan- och bostadsverket inte förbehållit sig denna uppgift.

Sammansättning

5 §  Länsbostadsnämnden består av länsbostadsdirektören och fem andra ledamöter. För ledamöterna finns ersättare till det antal som regeringen bestämmer. En av ledamöterna är ordförande. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

[S2]Regeringen kan bestämma att nämnden skall ha flera ledamöter än som anges i första stycket.

Organisation

6 §  Hos länsbostadsnämnden finns ett kansli som leds av länsbostadsdirektören.

Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på länsbostadsnämnden och dess kansli:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S6]28 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S7]29 § om myndighetens beslut.

8 §  Länsbostadsdirektören har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7 och 9 §§verksförordningen (1987:1100), om något annat inte följer av särskilda beslut.

Ärendenas handläggning

9 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

11 §  Länsstyrelsen skall underrättas om varje sammanträde med nämnden och om vilka ärenden som skall handläggas vid sammanträdet. Företrädare för länsstyrelsen har rätt att vara närvarande och yttra sig vid sammanträdena.

[S2]När nämnden handlägger ärenden av större vikt som berör någon annan länsmyndighets verksamhetsområde, har också företrädare för den myndigheten närvaro- och yttranderätt.

12 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, någon annan ledamot eller någon tjänsteman att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

13 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 § inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m.m.

14 §  Ledamöterna i länsbostadsnämnden och ersättarna för dessa utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänst som länsbostadsdirektör tillsätts av regeringen. Det sker efter anmälan av generaldirektören i plan- och bostadsverket.

[S3]Övriga tjänster tillsätts av plan- och bostadsverket. Efter beslut av verket får dock länsbostadsnämnden tillsätta sådana tjänster.

Bisysslor

15 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av plan- och bostadsverket även i fråga om länsbostadsdirektören.

Övriga bestämmelser

16 §  Generaldirektören i plan- och bostadsverket får besluta att en länsbostadsnämnds värdehandlingar och andra handlingar skall hållas tillgängliga för granskning. I arbetsordning för verket eller i särskilt beslut av generaldirektören får bestämmas att även annan tjänsteman hos verket får fatta sådana beslut.

17 §  I ärenden hos länsstyrelsen som har samband med länsbostadnämndens uppgifter, kan länsstyrelsen begära att en tjänsteman hos nämnden deltar i länsstyrelsens handläggning som föredragande eller på annat sätt.

Överklagande

18 §  Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos plan- och bostadsverket, om något annat inte följer av andra föreskrifter.

Ändringar

Förordning (1988:591) med instruktion för länsbostadsnämnderna

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1993:1108) om upphävande av förordningen (1988:591) med instruktion för länsbostadsnämnderna

    Omfattning
    upph.