Uppgifter

1 §  Boverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med naturresurser, fysisk planering, byggande och boende. Verket svarar också för den centrala administrationen av statligt bostadsstöd i form av bidrag för finansiering av bostäder. Förordning (1993:415).

2 § har upphävts genom förordning (1993:1109).
3 § har upphävts genom förordning (1990:1367).

4 §  Boverket har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde

 1. meddela föreskrifter, ha uppsikt och tillsyn samt handlägga förvaltningsärenden i enlighet med lag eller förordning,
 2. följa tillämpningen av lagar och förordningar, utvärdera effekterna av tillämpningen och lämna regeringen förslag till de åtgärder som behövs för att syftet med reglerna skall nås,
 3. verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,
 4. biträda regeringen med yttranden och utredningar m. m.,
 5. informera om nya eller ändrade regler, och
 6. medverka i internationellt samarbete som syftar till att harmonisera regler för fysisk planering, hushållning med naturresurser samt egenskapskrav på byggnader och byggprodukter. Förordning (1993:415).

5 §  Boverket får inom sitt verksamhetsområde bedriva uppdragsverksamhet i Sverige och utomlands mot ersättning enligt grunder som verket fastställer efter samråd med riksrevisionsverket. Vid tillämpningen av förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet skall verket samråda med Lantmäteriverket i frågor av gemensamt intresse. Förordning (1995:1447).

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på boverket med undantag av 21 §. Förordning (1990:1367).

Myndighetens ledning

7 §  Boverkets generaldirektör är chef för verket. Förordning (1990:1367).

Styrelsen

8 §  Boverkets styrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1990:1367).

Organisation

9 §  Inom Boverket finns fem avdelningar, nämligen planavdelningen, stadsmiljöavdelningen, byggavdelningen, boendeavdelningen och administrativa avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

[S2]Inom verket finns vidare ett verkssekretariat, ett rätts- sekretariat och en tjänsteexportenhet. Dessutom finns en samlingslokaldelegation, ett stadsmiljöråd och ytterligare fyra rådgivande organ, nämligen bostadsmarknadsrådet, rådet för samhällsplanering, byggrådet och konstruktionsrådet. Förordning (1993:415).

Samlingslokaldelegationen

10 §  Samlingslokaldelegationen avgör ärenden om statligt stöd till allmänna samlingslokaler, till vissa icke-statliga kulturlokaler och till folkparksteatrar. Detta gäller dock inte ärenden som rör författningsfrågor eller förslag till anslagsframställning.

[S2]Delegationen består av en ordförande och högst sju andra ledamöter. Delegationen utser inom sig en vice ordförande.

[S3]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (1990:574).

Stadsmiljörådet

11 §  Stadsmiljörådet skall biträda verket i frågor om bebyggelsemiljön.

[S2]Regeringen meddelar närmare föreskrifter om stadsmiljörådets sammansättning, organisation och verksamhet.

Övriga råd

12 §  Bostadsmarknadsrådet skall ge verket råd i fråga om åtgärder för att främja goda boendeförhållanden och utveckla effektiva bostadspolitiska styrmedel.

13 §  Rådet för samhällsplanering skall biträda verket i frågor om råd och vägledning angående planväsendet och hushållningen med naturresurser.

14 §  Byggrådet skall ge verket råd i frågor om byggnaders och bostäders grundläggande egenskaper och om metoder för beräkning av statens stöd till bostadsbyggandet.

15 §  Konstruktionsrådet skall ge verket råd i frågor om konstruktioners tillförlitlighet.

16 §  Råden enligt 12--15 §§ består av generaldirektören, ordförande, och andra ledamöter till det antal som boverket bestämmer. Förordning (1990:1367).

Personalföreträdare

Personalansvarsnämnden

18 §  Boverkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av avdelningscheferna och verkets chefsjurist.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (1993:1109)

Föreskrifter

18 a §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt. Förordning (1988:970).

Ärendenas handläggning

19 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, samlingslokaldelegationen eller personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter.

Tjänstetillsättning m.m.

20 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som avdelningschef, chefsjurist och planeringsdirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av verket. Förordning (1993:415).

21 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

22 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

23 §  Ordföranden och andra ledamöter i samlingslokaldelegationen utses av regeringen för en bestämd tid.

24 §  Andra ledamöter i råden enligt 12--15 §§ än generaldirektören utses av boverket. Förordning (1990:1367).

Bisysslor

25 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av Boverket även i fråga om avdelningscheferna, chefsjuristen och planeringsdirektören. Förordning (1993:415).

Ändringar

Förordning (1988:590) med instruktion för Boverket

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:970) om ändring i förordningen (1988:590) med instruktion för plan- och bostadsverket

  Omfattning
  nya 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
  Ikraftträder
  1988-10-01

Förordning (1990:50) om ändring i förordningen (1988:590) med instruktion för plan- och bostadsverket

  Omfattning
  ändr. 9, 18, 20, 25 §§
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1990:574) om ändring i förordningen (1988:590) med instruktion för plan- och bostadsverket

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1990:1367) om ändring i förordningen (1988:590) med instruktion för plan- och bostadsverket

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4-9, 16-18, 20, 24, 25 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1993:415) om ändring i förordningen (1988:590) med instruktion för Boverket

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 9, 18, 20, 25 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1109) om ändring i förordningen (1988:590) med instruktion för Boverket

  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:1447) om ändring i förordningen (1988:590) med instruktion för Boverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 1996:124

  Omfattning
  upph.