Upphävd författning

Förordning (1988:595) om säkerheten på örlogsfartyg

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:595 i lydelse enligt SFS 1995:992
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1980:431) om säkerheten på örlogsfartyg
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För örlogsfartyg gäller bestämmelserna i 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 § och 2 §andra stycket, 5 kap. 1 § och 4 §första stycket, 8 kap. 7 §, 10 kap. 1 § första stycket och 3 § första meningen samt 13 kap.1--3 §§fartygssäkerhetslagen (1988:49). Bestämmelsen i 10 kap. 1 § första stycket fartygssäkerhetslagen om tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation gäller dock inte för örlogsfartyg. Förordning (1995:992).

2 §  Sjöfartsverket meddelar, såvitt avser örlogsfartyg, föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i 1 § samt föreskrifter om anmälan av inträffade olycksfall eller olyckstillbud, uppkomna skador samt vidtagna åtgärder av betydelse för fartygets sjövärdighet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:595) om säkerheten på örlogsfartyg

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen (1980: 431) om säkerheten på örlogsfartyg upphör att gälla.
    En föreskrift som har meddelats med stöd av den gamla förordningen och som gäller vid ikraftträdandet skall fortfarande gälla och vid tillämpning av den nya förordningen anses ha meddelats enligt denna.
    Ikraftträder
    1988-07-01

Förordning (1995:992) om ändring i förordningen (1988:595) om säkerheten på örlogsfartyg

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1995-08-01

Ändring, SFS 2003:440

Omfattning
upph.