/r1/ Förordning (1988:700) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:700 i lydelse enligt SFS 1989:915
Ikraft
1987-07-01
Tidsbegränsad
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För varor, som är upptagna i den förteckning som är fogad som bilaga till denna förordning, gäller tullfrihet.

2 §  Beträffande varor för vilka i förteckningen under kolumnen Anmärkningar anges ordet Anmälan tillämpas bestämmelserna i 6 § första stycket och 71 § första--tredje styckenatullfrihetsförordningen (1987:1289).

3 §  Ansökan om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. ges in till kommerskollegium.

[S2]Kollegiet skall efter samråd med generaltullstyrelsen med eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen. Förordning (1989:915).

4 §  Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas när det gäller 3 § av kommerskollegium och i övrigt av generaltullstyrelsen. Förordning (1989:915).

Bilaga

Förteckning över varor, för vilka tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. gäller
1234
Statistiskt nrVaruslagAnmärkningar
TulltaxenrVarunr
15.19309Icke kemiskt definierade fettalkoholer (blandningar) huvudsakligen bestående av fettalkoholer med minst 10 kolatomer
28.13100Koldisulfid (kolsvavla)
28.25101Hydrazin och oorganiska salter av hydrazin
29.01230 240 299Buten-(1) Butadien-(1,3) Butadien-(1,2) Hexen-(1) 4-Metylpenten-(1)
29.02909 120 191 220 230Dodecylbensen (dodecylbensol) Isobutylbensen Diklormetan (metylenklorid) 1,1,1-Trikloretan Trikloreten Tetrakloreten (perkloretylen)
29.04202 209Dinitrotoluen Nitropropan
29.05110 170 190 220 290 320Metanol (metylalkohol) Monoalkoholer med minst 10 kolatomer: Mättade: Dodekanol-(1) (laurylalkohol) Hexadekanol-(1) (cetylalkohol) Oktadekanol-(1) (stearylalkohol) Andra Omättade: Acykliska terpenalkoholer Andra Propylenglykol (propandiol-(1,2))
29.09430 441 6002-Butoxietanol 2-(2-Butoxietoxi)etanol Etylenglykolmonoetyleter (etylglykol; 2-etoxietanol) a, a'-Bis(tert-butylperoxi)diisopropylbensen Dikumylperoxid
29.103001-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin)
29.14110 120 690Aceton Butanon (etylmetylketon), avsedd att användas uteslutande vid tillverkning av polyeten eller som denatureringsmedel för framställning av denaturerad sprit enligt nr 22.07 2-Amylantrakinon 2-EtylantrakinonAnmälan
29.15220 240Natriumacetat Ättiksyraanhydrid
320 330 350 390 600 909Vinylacetat n-Butylacetat 2-Etoxietylacetat 2-(2-Butoxietoxi)etylacetat 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimetylendiisobutyrat Cetylklorformiat
29.16120 140 199 390Estrar av akrylsyra Estrar av metakrylsyra Kaliumsorbat Metametylbensoesyra Para-tert-butylbensoesyra
29.17120 130 140 199 390Adipinsyra Azelainsyra Sebacinsyra Maleinsyraanhydrid Dibutylmaleinat Fumarsyra Maleinsyra Hexahydroftalsyraanhydrid Hexaklorendometylentetrahydroftalsyra (s. k. HET-syra) Hexaklorendometylentetrahydroftalsyraanhydrid Isoftalsyra Pyromellitsyraanhydrid Trimellitsyraanhydrid
29.19009Tris-(2-etylhexyl)fosfat, avsett att användas uteslutande vid tillverkning av hydrogenperoxidAnmälan
29.21110 120 290Dimetylamin Dietylamin Trietylentetramin
29.22220 500Parafenetidin Treonin
29.23200 900Lecitiner och andra fosfoaminolipider 2-Hydroxi-3-klorpropyltrimetylammoniumklorid
29.24100Dimetylformamid
29.25200Nitroguanidin
29.26100 200Akrylnitril 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid)
29.29100Isocyanater
29.30909Metylenbistiocyanat
29.31003 009Dioktyltenndiklorid Dioktyltennoxid Bis-(trifenylsilyl)kromat Dicyklopentadienylkrom
29.32120 130 1902-Furaldehyd (furfuraldehyd) Furfurylalkohol Tetrahydrofurfurylalkohol 2-Metylfuran
29.33391 610 901 909Etylmetylpyridin Gamma-pikolin(4-metylpyridin) Melamin Hexametylentetramin i fast form 1,4-Diazabicyklo/2,2,2/oktan ("trietylendiamin")
31.02100Karbamid (urinämne), avsedd att användas uteslutande för tillverkning av andra varor än gödselmedelAnmälan
32.02101Syntetiska organiska garvämnen med en askhalt av högst 20 viktprocent, beräknat på torrsubstansen
34.02119Icke kemiskt definierat natriumlaurylsulfat
38.12200Blandestrar av trimellitsyra och acykliska alkoholer med raka kolkedjor och med 7--9 kolatomer
38.17100Blandningar av alkylbensener av sådana slag som används för framställning av ytaktiva ämnen
38.18001Kisel, dopad för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former
38.23909 100 200 100 200 900 900Icke kemiskt definierad azelainsyra 1,4-Cyklohexandimetanol löst i metanol Blandningar av dinitrotoluen och dinitroxylen Kalciumsulfonat löst i mineralolja Tillsatsmedel för användning vid kokill- eller stränggjutning av stål (s. k. gjutpulver), utgörande blandningar bestående enbart av tullfria oorganiska ämnen Icke kemiskt definierade isocyanater ävensom kemiskt definierade eller icke kemiskt definierade isocyanater, lösta i flyktiga organiska lösningsmedel Acykliska mättade klorfluorkolväten med mindre tillsats av smörjmedel Blandningar enbart av acykliska mättade klorfluorkolväten ävensom sådana blandningar med mindre tillsats av smörjmedel Oljeblandat svavel Polyeten i form av fibrillerade fibrer med en längd av högst 3 mm, även med inblandning av högst 15 viktprocent cellulosafibrer Granulat av sampolymerer av eten och akrylsyra innehållande minst 3 viktprocent och högst 10 viktprocent akrylsyra Granulat av sådan jonomerplast, som utgör en med metalljoner tvärbunden sampolymer av eten och ett akrylsyraderivat Klorsulfonerad polyeten
39.02100 900Polypropen i form av fibrillerade fibrer med en längd av högst 3 mm, även med inblandning av högst 15 viktprocent cellulosafibrer Granulat av polypropen, avsett att användas uteslutande för tillverkning av textilmaterial enligt stat. nr 54.04.100 eller 54.04.900 eller för tillverkning av textilmaterial enligt stat. nr 54.02.490, 54.02.590 eller 54.02.699 som är avsett för framställning av tågvirke o. d. Granulat av polypropen, avsett att användas uteslutande för tillverkning av ampuller och flaskor för steril förpackning av spolvätskor eller läkemedel Klorerad polypropen Hydrerade, flytande polyalfaolefinerAnmälan Anmälan
39.03110 190 909 300 909Sprutmassor av sampolymerer av styren och maleinsyraanhydrid, även innehållande blocksampolymerer av styren och butadien Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren (ABS) Polystyren modifierad med kloreten och akrylnitril (ACS)
39.04610 690Fluorhaltiga polymerer
39.05200 900Polyvinylalkohol i fast form Polyvinylbutyral
39.07100 200Polyacetaler (t. ex. polyoximetylener) Polyetrar av dextros, sorbitol och citronsyra, avsedda att användas uteslutande för tillverkning av glass Polyfenylenoxid Grenade polyoxialkylenpolyoler, avsedda att användas uteslutande för tillverkning av mjuk uretancellplast i form av s. k. blockskumAnmälan Anmälan
301Novolackmodifierat epoxiakrylat, löst i icke flyktigt organiskt lösningsmedel och härdbart med ultraviolett ljus eller elektronstråle
309 400 600 990Omodifierade epoxihartser, avsedda att användas uteslutande för tillverkning av laminat bestående av en glasfiberarmerad plastplatta belagd med kopparfolie Polykarbonater Mättade linjära polyestrar (andra än polykarbonater) för formningsändamål: Granulat av polyetentereftalat Granulat av polybutentereftalat AndraAnmälan Anmälan
39.08100 900Polyamidsprutmassor i form av granulat Termoplastiska fettsyrapolyamider, avsedda att användas uteslutande som bindemedel för tryckfärger eller för tixotropering av lackfärger eller färg- och lackbindemedelAnmälan
39.10001 009Silikoner
39.11900Polyfenylensulfid Polysulfoner Granulat av polyeterimid, även innehållande glasfibrer
39.12120 390 902Cellulosaacetater, mjukgjorda Etylhydroxietylcellulosa, inte mjukgjord och inte vattenlöslig Cellulosapropionat och cellulosabutyrat samt blandestrar av cellulosaacetat, cellulosapropionat eller cellulosabutyrat, mjukgjorda
39.13909Klorkautschuk
39.14000Jonbytare
39.19109 909Film, folier, tejp och remsor av fluorsubstituerade etenpropenpolymerer, belagda med eller försedda med kärna av polyimid Film, folier, tejp och remsor av polyimid, även belagda med fluorsubstituerade etenpropenpolymerer
39.20100 200 690 910 999Plattor av polyeten eller polypropen i form av fibrillerade fibrer med en längd av högst 3 mm, även med inblandning av högst 15 viktprocent cellulosafibrer Plattor, film och folier av mättade linjära polyestrar, avsedda att användas uteslutande för tillverkning av strålningskänslig film Film och folier av polyvinylbutyral, avsedda att användas uteslutande för tillverkning av laminerade säkerhetsrutor av glas Film, folier och remsor av fluorsubstituerade etenpropenpolymerer, belagda med eller försedda med kärna av polyimid Film, folier och remsor av polyimid, även belagda med fluorsubstituerade etenpropenpolymererAnmälan Anmälan
39.20 39.21999 909Membranmaterial av fluorhaltiga polymerer, även med inbäddad förstärkning och/eller ytbeläggning, avsett att användas uteslutande i elektrolysceller för framställning av klor och natriumhydroxidAnmälan
54.07200Vävnader av remsor av polytetrafluoreten, avsedda att användas uteslutande för tillverkning av nålad filterduk för rening av rökgaserAnmälan
56.03000Bondad duk, även med inblandning av glimmerfjäll, inte laminerad, med en tjocklek av högst 0,8 mm, tillverkad av fibrer av aromatisk polyamid erhållen genom polymerisation av meta-fenylendiamin och isoftalsyra Bondad duk av polyamidfibrer vägande högst 25 g/ m 2, avsedd att användas uteslutande för tillverkning av luftfilterAnmälan
56.07490 501 909Flätat garn av syntetfilament eller av natursilke, avsett uteslutande för tillverkning av kirurgiska suturerAnmälan
59.03 59.07909 000Polyestervävnader, på båda sidor försedda med ett tunt skikt av en pigmenterad fenolhartsprodukt och uteslutande avsedda att användas för tillverkning av slipdukAnmälan
69.02202 900Dinas-, kvarts-, kvartsit- och andra silikaprodukter Eldfasta byggvaror av keramiska kolprodukter
70.19200 320 390Glasfibervävnader, avsedda att användas uteslutande för tillverkning av laminat bestående av en glasfiberarmerad plastplatta belagd med kopparfolie Glasfiberduk med en tjocklek av 0,15--0,20 mm och med en fiberdiameter av 5--7 mikrometer, avsedd att användas uteslutande som kontaktmaterial i rotorn i apparater för värmeåtervinning eller avfuktning Filtermaterial av glasfibrer med en diameter av 3--7 mikrometer, uteslutande avsett att användas för tillverkning av luftfilter med en medelavsvärtningsgrad överstigande 70 % enligt svensk standard SMS 2289Anmälan Anmälan Anmälan
909Korta glasfibrer med en diameter av högst 1,1 mikrometer, avsedda att användas uteslutande för framställning av pappersliknande material, s.k. glasfiberpapperAnmälan
72.10 72.12902 502 509Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, överdragna med krom och med en tjocklek av mindre än 0,4 mm
73.10210Aerosolbehållare med en öppning som är 25,4 mm i diameter
73.15110Rullkedjor med en invändig länkbredd av högst 5 mm
73.26909Kulmantelämnen för framställning av projektiler för handeldvapen och kulsprutor för militärt bruk eller för revolvrar och pistoler enligt nr 93.02Anmälan
76.12909Aerosolbehållare med en öppning som är 25,4 mm i diameter
82.07300Verktyg för pressning eller stansning, även flerdelade, med någon dimension överstigande 425 cm eller vägande över 40 000 kg ävensom verktygssatser, i vilka ingår minst ett sådant verktyg
82.08900Spiralformade knivar för montering på valsar till läderbearbetningsmaskiner eller textilmaskiner
84.01300För kärnreaktorer avsedda bränsleelement, baserade på uran med en anrikningsgrad (halt av U 235) av 10 procent eller däröver
84.07310 900Mopedmotorer med en cylindervolym av högst 50 cm 3, sammanbyggda med koppling och utväxling Förbränningskolvmotorer med en effekt av högst 5,88 kW, avsedda att användas uteslutande för tillverkning av jordfräsar, snöslungor, bärbara eller på handkärra monterade vätskepumpar eller med roterande knivvals eller kniv försedda gräsklippningsmaskinerAnmälan
84.14300 809 400 801 809Hermetiska kompressorer av kolvtyp med en slagvolym av högst 300 cm 3 / varv eller av rotationstyp med en kapacitet av högst 400 dm 3 / min Kompressorer med fri avgiven gasmängd av minst 1 m 3 / min och med maximalt arbetsövertryck av mer än 2,06 MPa eller med fri avgiven gasmängd av minst 100 m 3 / min och med maximalt arbetsövertryck av mer än 0,88 MPa eller med fri avgiven gasmängd av mer än 570 m 3 / min och med maximalt arbetsövertryck av mer än 0,20 MPa
84.17200Wafersugnar
84.19200 890 310 390 390 400 600 890Apparater, kontinuerligt arbetande, för sterilisering av produkter vid en temperatur överstigande 100C Frystorkanläggningar, andra än för laboratoriebruk Torkmaskiner för krympning av skoovandelar på läst Maskiner för torkning av läder i utsträckt skick (pastingtorkar, även med tillhörande maskiner för klisterpåläggning och tvättning av i anläggningen ingående glasskivor; togglingtorkar; vakuumtorkar) Apparater för torkning av klisterbelagda sulor Rektifieringskolonner med tillhörande värmeväxlare för fraktionerad destillation av flytande luft med en kapacitet av minst 2 000 m 3 / luft per tim vid normaltillstånd Expansionsmaskiner av kolv- eller turbintyp för nedkylning av komprimerad luft Wafersugnar Tempereringsmaskiner för choklad med omröringsanordning Maskiner och apparater för uppvärmning av på förhand klisterbelagda sulor (aktiveringsmaskiner) Reaktorer (reaktionsbehållare), invändigt glasemaljerade, även försedda med omrörare Gjutasfaltkokare, rymmande minst 1 300 liter Apparater för ångbehandling av nåtlade skoovandelar Ångskalningsmaskiner för frukt eller köksväxter med en kapacitet av mer än 2 000 kg/tim
84.20100 910Kalandrar och andra valsmaskiner för textilindustrin samt valsar därtill
84.24890Maskiner för anbringande av glasyrmassa eller färgdekor på keramiska artiklar Maskiner för automatisk sprutfärgning av läder, även hopbyggda med torkmaskin
84.26410 490Mobilkranar med en lyftförmåga överstigande 15 ton vid en svängradie på kranarmen av minst 3 m
84.28200 400 900S. k. lösullssprutor bestående av blåsmaskin jämte anordningar för upprivning av isolermaterial och avsedda för slangmatad isolering med fibrer Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer för personbefordran Smidesmanipulatorer konstruerade för hantering av detaljer vägande per styck mer än 50 kg Maskiner för automatisk insättning av tegelämnen på ugnsvagnar Införingsapparater för textilmaskiner
84.29110 190 300 511 513 521 590Bladschaktmaskiner Fräsmaskiner, avsedda att bearbeta vägbanor av betong eller asfaltbetong Lastare med en framtill monterad skopa, bandburna Grävmaskiner med svängbar överdel och krypkedjeband vägande, exklusive lösa motvikter, minst 125 ton per styck
84.32800Maskiner för fyllning av planteringskrukor o. d. med jord Maskiner för tillverkning av jordblock för odlingsändamål
84.33300 510Stjälkbrytare och stjälkkrossar Skördetröskor för gröna ärter
84.33300Exakthackar för grönfoder
84.36100
84.38100 200 500 500 600 800 600 800 900Laminatorer Stämpelmaskiner (utstickare) Waferssågar med fasta skärtrådar Wafers- och sandwichpåsmetmaskiner Maskiner för rensning av kakaobönor Maskiner för skalning av kakaobönor Hydrauliska pressar för utpressning av kakaofett Valsverk för kakaobönor, kakaopulver eller choklad S. k. konchar Chokladgjutningsmaskiner och chokladöverdragningsmaskiner, även med tillhörande skakbord och kylbanor Maskiner för gjutning, skärning eller annan formning av sockerkonfektyrer, inbegripet egaliseringsmaskiner och strängformningsmaskiner Maskiner för slaktning, plockning eller urtagning av fjäderfä Paneringsmaskiner Kontinuerliga skalningsmaskiner för frukt eller köksväxter med en kapacitet av mer än 2 000 kg/tim Räkskalningsmaskiner Formar för maskiner för choklad- och konfektyrtillverkning
84.41200Maskiner för tillverkning av påsar, bärkassar, säckar eller kuvert
84.42501Cylindrar för tryckning av textilgarn, textilvävnader eller textilfilt
84.44000Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial
84.45110-- 190 200-- 400 900Maskiner för beredning av textilfibrer Icke kontinuerliga färgningsmaskiner Karboniseringsmaskiner Maskiner för industriellt bruk, avsedda för spinning, tvinning, snodd, spolning (inbegripet väftspolmaskiner), rullning eller haspling av textilgarn Maskiner för beredning av textilgarn för användning i maskiner enligt nr 84.46 eller 84.47Tullfriheten avser inte:
84.46100 210 300Vävstolar för industriellt bruk yllevävstolstyp, avsedda för en eller flera spolförande skyttlar Skyttellösa vävstolar i vilka inslagsgarnet införs medelst luftström Vävstolar för tillverkning av maskinfilt eller syntetvirorTullfriheten avser inte: Vävstolar av
84.47110-- 200 900Trikåmaskiner och maskbondningsmaskiner, andra än för handkraft Maskiner för tillverkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeriarbeten, flätor eller nätknytningar samt maskiner för tuftning
84.48110 190 200 200 320 390 330 410 420 490 590Hjälpmaskiner och hjälpapparater Tullfriheten för användning tillsammans med maskiner enligt nr 84.46 eller 84.47 Varpväktare och skottväktare Trådmatare för textilmaskiner Spinnmunstycken Sträckverk Spindlar Skyttlar Flatsolv Mönsterkedjor, mönsterfilmband, mönsterkort, mönstertrummor och mönsterhjulavser inte: Skaftmaskiner
84.49000Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbehandling av filt som längdvara eller i tillformade stycken, inbegripet maskiner för tillverkning av filthattar Nålar för nålningsmaskiner (filtningsnålar)
84.51290 309 400 500 800 900Torkmaskiner för textilindustrin avser inte: Apparater för högtryckstorkning Pressmaskiner för längdvaror Maskiner för kontinuerlig strängtvättning Maskiner för blekning eller färgning Maskiner för strängbehandling Färgningsmaskiner med roterande trumma Maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning eller tandning av textilvävnader e. d. Andra maskiner och apparater för textilindustrin, avsedda för appretering, beläggning, impregnering eller annan efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror Krympskor för krympmaskinerTullfriheten Tullfriheten avser inte:
84.52210 290Symaskiner Blindstygnsmaskiner, andra än för sömnad av lädervaror eller skodonTullfriheten avser inte:
84.53100 200 900Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller läder Maskiner för tillverkning av skodon Narvplattor för pressning av läder
84.54309Gjutmaskiner i vilka permanenta formar används StränggjutmaskinerTullfriheten avser inte:
84.55210 220Stegvalsverk med fram- och återgående valsstol
Numeriskt styrda verktygsmaskiner för avverkande bearbetning:
84.56109 309Maskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller annan kermet med laser Maskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller annan kermet med elektroerosion
84.57209 309Enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet Transfermaskiner
84.59219 319 409Enspindliga maskiner för borrning eller arborrning utan automatisk verktygsväxling, vägande per styck 8 000 kg eller däröver, vikten av fristående styrutrustning inte inräknad
709Gängskärningsmaskiner
84.61109 209 309 409 509 909Hyvelmaskiner (andra än kipphyvlar) Kipphyvlar och stickmaskiner Dragdriftmaskiner Kuggskärningsmaskiner Sågmaskiner och kapmaskiner Andra verktygsmaskiner för avverkande bearbetning
Andra verktygsmaskiner för avverkande bearbetning:
84.56109 309 909Maskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller annan kermet med laser Maskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller annan kermet med elektroerosion Maskiner för kombinerad mekanisk-elektrolytisk slipning av metall, hårdmetall eller annan kermet
84.58199 199 999Stångautomater Automatsvarvar med programverk som med avseende på verktygsrörelse och verktygsväxling är enbart mekaniskt Andra automatsvarvar, vägande per styck mer än 4 000 kg Andra svarvar än automatsvarvar Supportsvarvar Kopiersvarvar, vägande per styck mindre än 6 000 kg Revolversvarvar, vägande per styck mindre än 4 000 kgTullfriheten avserinte:
84.59100 299 399 409 599 699Borr-, fräs- och gängenheter, vägande per styck mer än 1 000 kg Radialborrmaskiner, vägande per styck mer än 1 500 kg Länkspindelborrmaskiner Pelarborrmaskiner med horisontella linjära inställningsrörelser hos borrspindeln Andra borrmaskiner, vägande per styck mer än 4 000 kg Maskiner för arborrning, vägande per styck mer än 4 000 kg Fräsmaskiner, vägande per styck mer än 8 000 kg
84.60199 909 409Rundbordsslipmaskiner Heningsmaskiner Läppningsmaskiner, vägande per styck mer än 600 kg
84.61109 209 309 409 509 909Hyvelmaskiner (andra än kipphyvlar) Kipphyvlar och stickmaskiner, vägande per styck mer än 4 000 kg Driftmaskiner andra än dragdriftmaskiner Kuggskärningsmaskiner Sågmaskiner avser inte: Bygelsågar, vägande per styck mindre än 1 500 kg Bandsågar, vägande per styck mindre än 1 000 kg Cirkelsågar Andra verktygsmaskiner för avverkande bearbetningTullfriheten
84.62100 100 210 290 310 390 410 490 990 210 290 990Smideshammare och smideshejare, vägande per styck mer än 5 000 kg Automatiska horisontella kallstuk- och kallsprutsmidesmaskiner med en presskraft av högst 4,905 MN, arbetande med stång, band, tråd, rondeller eller liknande ämnen, plana eller kupiga, som utgångsmaterial Knäledspressar, andra än för hand- eller fotkraft Skruv-, excenter-, vev- och kampressar, vägande per styck mer än 50 ton, vikten av eventuellt isittande verktyg inte inräknad Maskiner för bockning av material för tillverkning av spiralsvetsade rör Maskiner för framställning av burkstommar med längsgående fog (s. k. bodymakers) Riktmaskiner för rör, stång eller tråd Mekaniska pressar för formpressning av pulver eller granulat, arbetande med ett flertal verktyg monterade i en roterande hållareTullfriheten avser inte: Kantpressar
84.63300 900Maskiner för tillverkning av duk eller nät av metalltråd Helautomatiska präglingsmaskiner för märkning av plåtämnen eller liknande ämnen av metall Maskiner för presspolering av metall
84.64200Slip- och polermaskiner med roterande hållare för arbetsstycken, avsedda för bearbetning av koppar, fat, tallrikar och liknande keramiska produkter Automatiska dekorslipmaskiner för glasvaror
84.65921 940 960 999Dubbla planhyvlar, även med sidkuttrar, med en bredd på ingångsöppningen för arbetsmaterialet av minst 600 mm Fanerfogklistringsmaskiner Maskiner för påläggning av kantlister av faner eller plast på dörrar, bordskivor och andra skivformiga snickeriarbeten Fanerskärnings- och fanersvarvningsmaskiner Svarvar, vägande per styck mer än 500 kg
84.73300Ämnen för tillverkning av höljen till flexskivor (disketter) bestående av kontur- och hålstansad plastfolie, delvis belagd med bondad dukAnmälan
84.74800Drejskivor och andra drejningsmaskiner för formning av keramiska artiklar Strängpressar för plastiska keramiska massor Putsmaskiner med roterande hållare för arbetsstycken, avsedda för bearbetning av koppar, fat, tallrikar och liknande produkter av keramiskt material
84.75100Maskiner för sammansättning av elektriska glödlampor
84.77100 300 400 400 590 800Formsprutmaskiner av karuselltyp för gummi Formblåsningsmaskiner för plast Maskiner för tillverkning av plastprodukter genom varmformning av folier, plattor eller rör Maskiner för tillverkning av plastprodukter genom centrifugal- eller rotationsgjutning Kratsmaskiner för gummi Vulsttillverkningsmaskiner för gummi Däckbyggmaskiner Maskiner för uppbyggnad på dorn av armerade gummiprodukter Maskiner för påvalsning av slitbana på däckstommar vid regummering av däck Maskiner för förformning av armeringen till armerade plastprodukter Doppningsautomater
84.79100 300 400 810 890Asfaltutläggare Maskiner för blandning av träspån med lim vid tillverkning av spånskivor Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor av textilmaterial Maskiner för lindning av elektrisk tråd till spolar Mekaniska pressar för formpressning av pulver eller granulat, arbetande med ett flertal verktyg monterade i en roterande hållare Klisterpåläggningsmaskiner för skotillverkning Maskiner för färgning av sulkanter Maskiner för slipning, fräsning, ruggning, skärfling eller vikning av skosulor och skoovandelar Maskiner för omflätning av slangar, elektriska ledare e. d. Maskiner för anbringande av glasyrmassa eller färgdekor på keramiska artiklar Maskiner för satsning av olika material till keramiska massor (lådmatare) Maskiner för framställning av röntgenfilm Maskiner för preparering av isbanor för sport SopmaskinerTullfriheten avser inte:
84.81800Ventiler för aerosolförpackningar
85.06190Galvaniska element och batterier, avsedda att användas uteslutande för tillverkning av s. k. pacemakers (hjärtstimulatorer)Anmälan
85.14100 300Wafersugnar Lackeringsugnar för koppartråd, även med tillhörande lackeringsanordning och glödgningsugn Motståndsugnar för avdrivning av pressmedel (t. ex. vax) och försintring under vakuum av pulvermetallurgiska produkter Motståndsugnar för sintring under vakuum av pulvermetallurgiska produkter
85.15190 800Mjuklödningsmaskiner för automatisk fastlödning av komponenter på tryckta kretsar, även med tillhörande utrustning för dopplödning, anbringande och torkning av flussmedel eller förvärmning Maskiner för svetsning under vakuum med elektronstråle
85.40410Magnetroner avsedda att användas uteslutande för tillverkning av mikrovågsugnar som är avsedda för beredning av varma drycker, för matlagning eller för uppvärmning av matAnmälan
85.46100 201Kedjeisolatorer av kåppinntyp
87.04100Dumprar med en lastförmåga av minst 85 ton
87.05100Kranbilar med en lyftförmåga överstigande 15 ton vid en svängradie på kranarmen av minst 3 m
87.14190 930 930 940 940 960 990Kompletta hjulnav med en inre diameter på bromstrumman av högst 130 mm Pedaler för vevpartiet i mopeder Vridhandtag för gasreglering eller växling, även med anordning för manövrering av koppling eller broms Kedjekransar för cyklar, även hopmonterade i satser om fem eller sex stycken (5- och 6delade frigångskransar) Kompletta hjulnav till cyklar Fälgbromsar till cyklar Pedaler till cyklar Vevlagerskålar och vevlagerkonor till cyklar Kompletta växlar till cyklar Reglage för växlar till cyklar Styrlagerskålar och styrlagerkonor till cyklar
90.18320 900Suturnålar Akupunkturnålar
90.22110 290För medicinskt bruk avsedda anläggningar för snittbildsröntgen (s. k. datortomografer) Apparater med radioaktiv strålkälla för kontroll av flaskor, burkar, backar eller andra förpackningar med avseende på fyllnadsnivå, förslutning, antalet inneliggande mindre förpackningar e. d., även med tillhörande utsorteringsanordningar
90.24800Maskiner för kontinuerlig mätning av böjstyvheten hos sågat eller hyvlat virke och samtidig hållfasthetsklassificering
90.27800Elektronoptiska instrument för ytanalys av grundämnesfördelningen i metaller, mineral m. m. (mikrosonder)
90.31100 400 800Elektrodynamiska balanseringsapparater Balanseringsapparater för bilhjul Automatiskt registrerande mätmaskiner för läder Kontrollfixturer, avsedda att användas i samband med i förteckningen under stat. nr 82.07.300 upptagna verktyg eller verktygssatser för pressning eller stansningTullfriheten avser inte:
Allmänna anmärkningar
 1. För elektrisk utrustning, som i och för sig klassificeras enligt nr 85.01, 85.02 eller 85.04, gäller tullfrihet endast om utrustningen vid införseln är inbyggd i eller monterad på en i förteckningen upptagen vara.
 2. Tullfrihet gäller inte för fristående numerisk styrutrustning.
 3. För särskilt inkommande delar till en i förteckningen upptagen vara gäller tullfrihet endast om delarna uttryckligen anges i förteckningen.

Ändringar

Förordning (1988:700) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:1209) om ändring i förordningen (1988:700) om tullfrihet en- ligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:505) om ändring i förordningen (1988:700) om tullfrihet en- ligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:777) om ändring i förordningen (1988:700) om tullfrihet en- ligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1989-11-01

Förordning (1989:915) om ändring i förordningen (1988:700) om tullfrihet en- ligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Omfattning
nuvarande 3 § betecknas 4 §; ändr. den nya 4 §, bil.; ny 3 §
Ikraftträder
1990-01-01