Upphävd författning

Lag (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1987-11-26
Ändring införd
SFS 1987:1069
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag finns bestämmelser om vissa tullar, tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull. Bestämmelserna gäller utan hinder av vad som föreskrivs i tulltaxelagen (1987:1068).

2 §  Bestämmelser om förfarandet vid förtullning av varor, om betalning av tull och om överklagande av beslut om tull finns i tullagen (1987:1065) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Särskild tull

3 §  Om det föreligger särskilda förhållanden, får regeringen meddela föreskrifter om att en vara vid förtullning skall beläggas med särskild tull.

[S2]Föreskrifter enligt första stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det att föreskrifterna meddelats eller, om riksmöte inte pågår, från början av närmast följande riksmöte. Om underställning inte sker eller riksdagen inte godkänner föreskrifterna inom två månader från det att underställning skedde, upphör föreskrifterna att gälla.

[S3]Om det inte längre föreligger förhållanden som avses i första stycket, skall regeringen upphäva föreskrifterna.

Antidumpnings- och utjämningstull

4 §  Är en vara föremål för dumpning eller subvention i utlandet och är dumpningen eller subventionen av sådan beskaffenhet att den skadar eller hotar att skada svensk industri, får regeringen för att motverka att skada uppkommer meddela föreskrifter om att varan vid förtullning skall beläggas med antidumpnings- eller utjämningstull. Sådana föreskrifter får också meddelas för att motverka att dumpning eller subventionering på motsvarande sätt skadar eller hotar att skada industri i ett annat land.

[S2]Finns grund för antagande att förutsättningar enligt första stycket föreligger för att pålägga en vara antidumpnings- eller utjämningstull, får regeringen, om det är nödvändigt för att förhindra att skada uppkommer under det förhållandena utreds, meddela föreskrifter om provisorisk antidumpnings- eller utjämningstull. Visar utredningen att förutsättningar för att ta ut sådan tull inte föreligger eller att tull bör utgå med lägre belopp än som tagits ut, skall återbetalning ske utan dröjsmål.

Tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull med anledning av internationella handelsöverenskommelser m. m.

5 §  Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull

 1. med anledning av internationella handelsöverenskommelser som Sverige har ingått eller anslutit sig till,
 2. för varor från utvecklingsländerna,
 3. för varor från Västbanken och Gaza,
 4. för margarin, som inte är flytande och inte innehåller smör eller andra fetter eller oljor framställda av mjölk, ur tulltaxenr 15.17 tulltaxelagen (1987:1068) från länder som är anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen. Lag (1992:1258).

Tullfrihet och tullnedsättning i vissa fall

Främmande staters representanter m. fl.

6 §  Tullfrihet gäller för varor som förtullas för en främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

[S2]Tullfrihet gäller också för varor som förtullas för en internationell organisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Tullfrihet och tullnedsättning för varor med viss användning

7 §  Tullfrihet gäller för

 1. mindre maskiner eller apparater eller andra föremål som förtullas för en inresande yrkesutövare eller studerande och som skall användas i hans yrke eller studier av honom eller under hans personliga överinseende under tillfälligt uppehåll i landet, om inte varornas mängd eller beskaffenhet och omständigheterna i övrigt ger anledning att tillämpa endast temporär tullfrihet enligt 17 §,
 2. fodermedel som kommer in tillsammans med djur och motsvarar djurens behov under transporten till bestämmelseorten,
 3. varor som har tillhört ett förolyckat fartyg eller ett luftfartyg och som inte är last samt sjöfynd som polismyndighet lämnar ut till bärgare enligt lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd utan att bärgningen kungörs,
 4. likkistor med lik, urnor med aska av lik samt från utlandet skänkta kransar och blommor till en avliden persons minnesgärd,
 5. varuprover, mönster och modeller, som har endast obetydligt handelsvärde eller som med hänsyn till material eller utförande uppenbarligen är avsedda att endast visa en varas beskaffenhet eller användning eller som senast vid förtullningen görs oanvändbara som handelsvara,
 6. blanketter till passersedlar, godslistor och liknande handlingar som skall användas vid in- eller utförsel av varor eller vid internationell trafik och blanketter, register, böcker och broschyrer samt andra handlingar som skall användas i samband med konferenser, kongresser eller liknande arrangemang av internationell karaktär,
 7. markutrustning och undervisningsmateriel som skall användas vid eller i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör till sådan materiel, när varorna förtullas för en flygskola, ett lufttrafikföretag, en luftfartsmyndighet eller en annan förvaltning för allmän flygplats, samt
 8. varor för provning av flygsäkerhetsmateriel, när de förtullas för en luftfartsmyndighet.

Prop. 2021/22:222: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela vissa föreskrifter om tullfrihet. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

8 §  Tullfrihet gäller för

 1. ämnen som huvudsakligen används som läkemedel eller för beredning av tullfria farmaceutiska produkter, hänförliga till 30 kap.tulltaxelagen (1987:1068),
 2. varor som skall användas uteslutande som material för tillverkning av tullfria farmaceutiska produkter, hänförliga till 30 kap.tulltaxelagen, eller av ämnen som avses i 1,
 3. varor som skall användas uteslutande som vulkningsacceleratorer eller antioxidanter för gummiindustrin eller som tillsats till mineraloljor för att motverka knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, för att reglera viskositeten eller för att användas för annat liknande ändamål,
 4. garn, bind- och segelgarn, tågvirke, linor och liknande material som skall användas uteslutande för tillverkning av fisknät, samt
 5. delar till stridsvagnar eller andra pansrade stridsfordon samt till vapen och ammunition för militärt bruk.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om de villkor som skall gälla för tullfrihet enligt första stycket.

9 §  Delar och tillbehör samt material av plast, gummi, textilvara eller glas, vilka skall användas för biltillverkning, får införas mot tull som motsvarar fyra femtedelar av tullen på bilar införda under samma omständigheter. Detta gäller inte däck och andra varor, som i och för sig klassificeras enligt tulltaxenr 40.11, 40.12 eller 40.13 tulltaxelagen (1987:1068).

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om de villkor som skall gälla för tullnedsättning enligt första stycket.

10 §  Regeringen får meddela föreskrifter om de villkor för tullfrihet eller tullnedsättning som skall gälla, om varor förtullas för att användas för visst ändamål och sådan användning enligt tulltaxelagen (1987:1068) medför lägre tull än som annars skulle ha utgått.

Prop. 2021/22:222: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter till utfyllnad av vissa regler om frihet från tull och tullförmåner. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

11 §  Den som medgetts tullfrihet eller tullnedsättning i fall som avses i 6--10 §§ är enligt föreskrifter som regeringen meddelar skyldig att utan dröjsmål anmäla till tullmyndigheten, om varan inte används på sådant sätt som förutsätts för tullfriheten eller tullnedsättningen. Det åligger därefter tullmyndigheten att ta ut den tull som belöper på varan.

Tullfrihet för varor som inte tillverkas i Sverige

12 §  Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för varor som inte eller endast i ringa omfattning tillverkas inom landet. Föreskrifterna får meddelas för högst fyra år i sänder.

[S2]Regeringen får i enskilda fall besluta om tullfrihet för varor som inte eller endast i ringa omfattning tillverkas inom landet.

[S3]Om särskilda skäl föreligger får regeringen meddela föreskrifter om tullfrihet enligt första stycket eller i enskilda fall besluta om tullfrihet enligt andra stycket för varor som tillverkas inom landet även om tillverkningen inte är att anse som ringa. Lag (1992:571).

Särskild tullfrihet

13 §  Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

 1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transportmedel i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller för besättning eller passagerare,
 2. varor som införs av en resande eller den som utför arbete på transportmedel, under förutsättning att varorna inte införs i handelssyfte eller yrkesmässig förbrukning,
 3. varor som införs av en person, vilken flyttar in till landet eller återvänder hit efter en längre tids vistelse i utlandet, om varorna inte införs i handelssyfte,
 4. varor som införs med anledning av arv eller testamente eller som gåva eller som lån utan vederlag och varor som köpts för medel skänkta från utlandet,
 5. filmer och trycksaker om varor eller tjänster som erbjuds från utlandet,
 6. varor för turistpropaganda,
 7. varor som skall användas vid räddningsinsats eller bärgningsföretag eller humanitär hjälpaktion eller vid övning av räddningsinsats,
 8. varor för undervisningsändamål eller för vetenskapligt eller kulturellt ändamål,
 9. varor som skall användas vid utställning eller mässa eller liknande evenemang som ordnas för att främja försäljning av utländska varor,
 10. välfärdsmateriel för sjöfolk, samt
 11. magnetband och andra media med registrerade data. Lag (1991:1588).

Tullfrihet för varor som införs i gränstrafik

Tullfrihet och tullnedsättning för varor som återinförs

15 §  Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet eller tullnedsättning för varor som

 1. är svenska eller har förtullats i Sverige och som återinförs utan att ha bearbetats i utlandet,
 2. är svenska eller har förtullats i Sverige och som återinförs efter reparation eller annan bearbetning i utlandet,
 3. har tillverkats helt eller delvis av material, som är svenskt eller som har förtullats i Sverige,
 4. har tillverkats med utnyttjande av svenskt konstruktionsarbete eller annan liknande svensk prestation,
 5. har reparerats och som införs i utbyte mot svenska eller i Sverige förtullade varor av samma slag vilka utförts eller skall utföras från Sverige,
 6. införs som ersättning för delar eller tillbehör till varor som förtullats i Sverige och som inte stämt överens med vad som får anses avtalat.

Tullfrihet för emballage

16 §  Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för emballage. Bestämmelser om klassificering av emballage finns i tulltaxelagen (1987:1068).

Tullfrihet under viss tid (Temporär tullfrihet)

17 §  Regeringen får meddela föreskrifter om temporär tullfrihet för

 1. varor som införs för att repareras, bearbetas, kompletteras eller emballeras eller för att användas som material vid reparation, bearbetning, komplettering eller emballering av exportvaror,
 2. specialverktyg och specialinstrument som införs för att användas vid tillverkning av en viss exportvara, varor som införs för att användas vid avprovning av en exportvara och varor som tillfälligt införs för att avbildas eller kopieras,
 3. utrustning som införs tillfälligt för inresandes yrkesutövning, studier eller för jämförligt ändamål,
 4. utrustning som införs för cirkus, tivoli eller liknande företag som uppehåller sig tillfälligt i landet,
 5. varor som införs för tillfälligt bruk vid teaterföreställning, konsert eller liknande föreställning eller vid kongress, officiell festlighet, idrottstävling eller liknande arrangemang av internationell karaktär,
 6. varor som införs för utställning eller mässa,
 7. varor som införs för att användas som varuprov, mönster eller modeller,
 8. varor som införs för att avprovas,
 9. enstaka föremål som införs för påseende samt urvalssändningar av varor,
 10. djur som införs för avelsändamål eller för veterinärmedicinsk behandling,
 11. containrar, maskiner och andra anordningar som utgör hjälpmedel för transport, lastning, lossning eller annan godshantering, delar och tillbehör till sådana varor samt andra transportmedel, i de fall de inte hänförs till punkterna 1--9, som införs för att användas endast tillfälligt i landet och delar, tillbehör eller material som införs för sig för att användas för reparation, underhåll eller utrustning av sådana transportmedel.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller, efter regeringens bestämmande, en tullmyndighet för enskilt fall besluta om temporär tullfrihet för varor som inte omfattas av föreskrifter enligt första stycket.

Återbetalning av tull (Tullrestitution)

Industri-, varvs-, flyg- och handelsrestitution

18 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att under vissa villkor tillstånd kan meddelas till tullrestitution enligt särskilt förfarande (restitutionstillstånd).

19 §  Den som har restitutionstillstånd kan medges restitution av tull för varor som förtullas för hans räkning, om han

 1. använt varorna för tillverkning, reparation, bearbetning, komplettering eller emballering av exportvara och utfört denna ur landet eller, i fråga om delar och tillbehör till sådan exportvara, återutfört varorna i oförändrat skick (industrirestitution).
 2. använt varorna för byggnad, ombyggnad, reparation, inredning, utrustning eller sjösättning av fartyg, skeppsdocka, dockport, ponton, mudderverk, borr- eller bostadsplattform eller liknande anordning för verksamhet till havs eller av produktionsanläggning för egentlig varvsverksamhet (varvsrestitution),
 3. använt varorna för byggnad, ombyggnad, reparation, inredning eller utrustning av luftfartyg eller rymdfartyg eller av delar eller tillbehör till sådant fartyg (flygrestitution), eller
 4. återutfört varorna i oförändrat skick till annan i utlandet än producenten eller leverantören eller ombud för någon av dem (handelsrestitution).

[S2]Med tillverkning enligt första stycket 1 jämställs annan produktion av exportvara.

[S3]Regeringen får också meddela föreskrifter om att restitution enligt första stycket 1--3 kan medges för varor som återutförts efter reparation, bearbetning, komplettering eller emballering och för varor som inte får avsedd användning.

[S4]En tullmyndighet kan medge restitution enligt första stycket för varor som förtullats för annan innehavare av restitutionstillstånd än den som använt varorna eller utfört exportvaran.

Restitution enligt 19 § för andra varor

20 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att restitution enligt 19 § kan medges även om andra varor har använts eller återutförts än de för vilka restitution begärs eller om det inte kan visas att de använda eller utförda varorna har förtullats.

Särskild restitution och reducerad restitution

21 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att restitution av tull kan medges för varor som återutförts utan att ha använts eller efter att ha använts bara i samband med provning eller under förhållanden som kan jämställas med provning eller som kunnat medföra temporär tullfrihet (särskild restitution).

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att särskild restitution kan medges även om varorna har använts på annat sätt än som anges i första stycket.

22 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att restitution av tull kan medges med avdrag som beräknas med hänsyn till den tid varorna har funnits i landet, om varorna har återutförts men 21 § första stycket inte är tillämpligt (reducerad restitution).

Medgivande av restitutionstillstånd m. m.

23 §  Restitutionstillstånd kan av tullmyndighet medges den som driver rörelse. Varvsrestitutionstillstånd kan medges även den som äger fartyg. Flygrestitutionstillstånd kan medges även den som äger luftfartyg eller rymdfartyg eller utan att driva rörelse tillverkar sådant fartyg. Handelsrestitutionstillstånd kan medges även den som utan att driva rörelse lagrar och distribuerar varor.

[S2]Särskild restitution eller reducerad restitution får medges den för vars räkning varorna utförs.

Betalningsuppskov

24 §  Tullmyndigheten kan medge att den som har restitutionstillstånd inte behöver betala tull för varor innan frågan om restitution har prövats. Lag (1992:574).

Tullbefrielse i stället för tullrestitution

25 §  Om förutsättningar finns för tullrestitution men tull inte har betalats, kan en tullmyndighet som prövar ansökan om restitution medge tullbefrielse i stället för restitution.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att en tullmyndighet i stället för restitution får medge tullbefrielse för varor som förtullas för att användas för ändamål som medför rätt till tullrestitution enligt 19 § första stycket.

Betalning av tull i vissa fall

26 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att tull skall betalas för sådana varor för vilka tullbefrielse har medgetts enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 25 § andra stycket, om varorna inte kommit att användas för ändamål som medför rätt till tullrestitution.

[S2]Regeringen får också meddela föreskrifter om att tull skall betalas för varor, om varvsrestitution eller flygrestitution har medgetts för varorna eller om tullbefrielse har medgetts i stället för sådan restitution och dessa därefter har förts från fartyg, ponton, mudderverk, borr- eller bostadsplattform, luftfartyg eller rymdfartyg eller har överlåtits eller tagits i anspråk för ändamål som inte medför rätt till sådan restitution.

Beräkning av tullrestitution m. m.

27 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, generaltullstyrelsen får meddela föreskrifter om att industri-, varvs-, flyg- och handelsrestitution får beräknas enligt schablon.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om den tid inom vilken förutsättningar för restitution skall vara uppfyllda och om det lägsta belopp med vilket restitution får medges.

Åtgärder som vid tullrestitution jämställs med utförsel

28 §  Med utförsel jämställs

 1. vid tullrestitution i allmänhet, att varorna läggs upp i frihamn eller, i den mån regeringen föreskriver det, läggs upp på tullager,
 2. vid industri- och handelsrestitution, att varorna levereras till någon som medgetts tullbefrielse enligt föreskrift som har meddelats med stöd av 25 § andra stycket, att varorna tas ombord som proviant eller förnödenhetsartiklar på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik eller tas in i exportbutik eller, såvitt avser personbil och motorcykel, att fordonet införs i exportvagnsförteckning,
 3. vid särskild och reducerad restitution, att varorna förstörs under kontroll av en myndighet eller någon annan som en tullmyndighet godkänner,
 4. vid särskild restitution, i den mån regeringen föreskriver det, att varorna levereras till någon som har rätt till tullfrihet enligt 6 §.

Beräkning av tullrestitution och betalning av tull beträffande vissa varor

29 §  Regeringen får meddela föreskrifter om beräkning av tullrestitution och om betalning av tull beträffande sådana varor som har lagts upp i frihamn, lagts upp på tullager eller införts i exportvagnsförteckning och som utan samband med utförsel förs från frihamnen eller tas ut från tullagret eller utan föregående utförsel förtullas efter att ha införts i exportvagnsförteckningen.

Tullnedsättning på grund av skada

30 §  Tull som skall beräknas efter annan grund än värde får nedsättas för en vara, som är skadad på annat sätt än genom förskämning när den enligt 9 § tullagen (1987:1065) anmäls till förtullning. Nedsättningen skall motsvara den minskning av varans värde som skadan har medfört. Värdet av varan i oskadat skick och i skadat skick beräknas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § andra stycket tulltaxelagen (1987:1068). Lag (1991:160).

Tullbefrielse m. m. på grund av synnerliga skäl

31 §  Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller, efter regeringens bestämmande, generaltullstyrelsen i enskilda fall besluta om tullbefrielse, tullnedsättning eller återbetalning helt eller delvis av tull.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs.
Förarbeten
Prop. 1986/87:166
Ikraftträder
1988-01-01

Lag (1989:988) om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Lag (1991:160) om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Lag (1991:1588) om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Förordning (1992:91) om ikraftträdande av lagen (1991:1588) om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:1588

Lag (1992:571) om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Lag (1992:574) om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Lag (1992:1258) om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:22, Bet. 1992/93:UU5
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1994:1547

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid lagens ikraftträdande upphör lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. att gälla.
  2. Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om dels varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före ikraftträdandet, dels varor för vilka ansökan om temporär tullfrihet lämnats in eller för vilka medgetts temporär tullfrihet utan ansökan före ikraftträdandet. Den temporära tullfriheten gäller dock under längst ett år efter ikraftträdandet.
  3. Tillstånd till återbetalning av tull (restitution) eller till motsvarande tullbefrielse som meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande, dock längst under ett år därefter.
  4. Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull för varor från utvecklingsländerna.
  Omfattning
  upph.