Upphävd författning

Förordning (1988:740) om statsbidrag till fristående särskolor;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
SFS 1988:740
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1986:574) om statsbidrag till fristående särskolor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till sådana skolor med enskild huvudman som motsvarar kommunernas obligatoriska och frivilliga särskolor (fristående särskolor).

[S2]Med redovisningsår avses i förordningen tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni följande år.

[S3]När ett landsting övergångsvis är huvudman för särskolan skall föreskrifter om kommunen i förordningen i stället avse landstinget.

[S4]Hänvisningarna i förordningen till bestämmelser i förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m. m. skall avse bestämmelserna i deras lydelse vid utgången av år 1992. Förordning (1992:1464).

Fristående särskolor som fått bidrag redovisningsåret 1985/86

2 §  Om huvudmannen för en fristående särskola redovisningsåret 1985/86 har fått bidrag för skolan enligt kungörelsen (1968:350) angående statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, har huvudmannen rätt att för senare redovisningsår få bidrag enligt förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m. m. Därvid skall föreskrifterna i 3--5 §§ gälla som villkor för bidraget.

3 §  En fristående särskola som motsvarar den obligatoriska särskolan skall vara godkänd enligt 9 kap. 2 § skollagen (1985:1100). Förordning (1992:1464).

4 §  En fristående särskola som motsvarar den frivilliga särskolan skall stå under tillsyn av Statens skolverk (Skolverket). Förordning (1992:1464).

5 §  Särskoleförordningen (1986:573) skall tillämpas. Därvid skall huvudmannen fullgöra de uppgifter som enligt förordningen ankommer på styrelsen för utbildningen. Förordning (1991:963).

Fristående särskolor som får bidrag tidigast från och med redovisningsåret 1989/90

Inledande föreskrift

6 §  Regeringen får förklara huvudmannen för en fristående särskola berättigad till statsbidrag om regeringen finner att skolan kompletterar de kommunala särskolorna i något allmännyttigt avseende. Om inte särskilda skäl föranleder något annat, krävs att skolan har bedrivit sin verksamhet i minst tre år. Förordning (1992:1464).

Ansökan om att förklaras bidragsberättigad

7 §  Om huvudmannen för en fristående särskola vill förklaras berättigad till statsbidrag för skolan enligt denna förordning, skall huvudmannen till skolverket lämna in en till regeringen ställd skriftlig ansökan om sådan förklaring.

[S2]Ansökan skall lämnas in senast den 1 mars som infaller sexton månader innan det tilltänkta första bidragsåret börjar löpa. Förordning (1991:963).

8 §  I ansökningen skall huvudmannen lämna uppgift om

 1. hur länge skolan har bedrivit sin verksamhet,
 2. vilka årskurser eller motsvarande som skolan omfattar och väntas komma att omfatta under de närmaste sex redovisningsåren,
 3. hur många elever med särskild skolplikt och övriga elever som skolan har och beräknas ha under de närmaste sex redovisningsåren i olika årskurser eller motsvarande,
 4. hur skolan är organiserad i fråga om ledning, lärare och klasser eller andra undervisningsgrupper,
 5. efter vilka principer psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar tas emot som elever vid skolan och vilka urvalsprinciper som tillämpas när det finns flera sökande än platser,
 6. hur stora elevavgifterna är och efter vilka grunder de fastställs,
 7. skolans läroplan,
 8. vad som är kännetecknande för skolan, särskilt om man jämför den med särskolan.

[S2]Huvudmannen skall vidare ge in registreringsbevis eller andra handlingar som visar vem huvudmannen är och vilka som är behöriga företrädare för huvudmannen.

[S3]Skolverket får meddela ytterligare föreskrifter om ansökningar, om det behövs. Förordning (1991:963).

9 §  Skolverket skall från huvudmannen för särskolan i den kommun där skolan bedriver sin verksamhet inhämta de uppgifter som huvudmannen kan lämna på grundval av sin tillsyn över skolan och som är av betydelse i ansökningsärendet.

[S2]Huvudmannen för särskolan skall också beredas tillfälle att yttra sig till Skolverket över ansökningen.

[S3]Skolverket skall med eget yttrande lämna över handlingarna i ansökningsärendet till regeringen. Förordning (1992:1464).

Grunder för bidraget

10 §  Statsbidrag till kostnader för undervisning och annan verksamhet som skall förekomma enligt läroplanen lämnas enligt föreskrifterna i 7--10 §§ förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m. m. Bidraget lämnas med 95 procent av ett årslönebelopp.

[S2]Årslönebeloppet utgör produkten av det sammanlagda antalet veckotimmar och det veckotimpris per veckotimme som regeringen fastställer för redovisningsåret för varje skola. Förordning (1992:1464).

11 §  I underlaget för bidraget ingår de elever som är berättigade till särskilda omsorger enligt lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

Fastställande av resurser, rekvisition och utbetalning m. m.

12 §  Föreskrifterna om fastställande av resurser för undervisning m. m., rekvisition och utbetalning m. m. och överklagande i 12, 21, 22, 25--27 och 29 §§ förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m. m. skall tillämpas. Förordning (1991:963).

12 a §  Inför skolans första bidragsår skall Skolverket göra en preliminär beräkning av hur stort bidragsbelopp som skolan kan väntas få. Beräkningarna skall bygga på det beräknade antalet elever vid höstterminens början, det sammanlagda antalet veckotimmar och det medelpris per veckotimme som regeringen senast fastställt enligt 10 § andra stycket.

[S2]Vid tillämpningen av föreskrifterna om förskott i 25 § förordningen om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m. skall i stället det preliminärt beräknade bidraget ligga till grund för förskotten. Förordning (1992:1464).

Särskilda villkor för bidrag

13 §  En enligt 9 kap. 2 § skollagen (1985:1100) godkänd skola skall vara öppen för alla som enligt lagen får fullgöra sin skolplikt där, om inte regeringen medger undantag med hänsyn till skolans särskilda karaktär. Förordning (1991:963).

14 §  En fristående särskola som motsvarar den frivilliga särskolan skall stå under tillsyn av Skolverket. Förordning (1992:1464).

15 §  Om det inte finns platser till alla behöriga sökande till den fristående särskolan skall urvalet ske efter grunder som är godkända av skolverket. Förordning (1991:963).

16 §  Elevavgift som tas ut skall vara skälig med hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten och omständigheterna i övrigt.

17 §  Utbildningen skall följa en läroplan som är godkänd av skolverket. Förordning (1991:963).

18 §  Skolan skall i skälig omfattning ta emot besök av och lämna upplysningar till dem som i utbildnings- eller forskningssyfte vill studera skolans verksamhet.

19 §  Särskoleförordningen (1986:573) skall tillämpas. Därvid gäller vad som sägs i 5 §.

Överklagande

20 §  Utöver vad som följer av 2 och 12 §§ får skolverkets beslut överklagas hos regeringen endast om det gäller:

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:740) om statsbidrag till fristående särskolor

Förordning (1989:259) om ändring i förordningen (1988:740) om statsbidrag till fristående särskolor

  Omfattning
  ändr. 10 §; ny 12 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:1224) om ändring i förordningen (1988:740) om statsbidrag till fristående särskolor

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:963) om ändring i förordningen (1988:740) om statsbidrag till fristående särskolor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. I fråga om statsbidrag för redovisningsåret 1990/91 gäller vad som föreskrivs i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1991:962) om ändring i förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m. m.
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12 a, 13, 14, 15, 17, 20
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:1464) om ändring i förordningen (1988:740) om statsbidrag till fristående särskolor

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12 a, 14 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1993:888

  Omfattning
  upph.