Upphävd författning

Förordning (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-04-10
Ändring införd
SFS 1986:188 i lydelse enligt SFS 1993:188
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Enligt föreskrifterna i denna förordning har följande huvudmän rätt att få statsbidrag till sina kostnader för driften av särskolor, nämligen

 1. landstingskommuner och kommuner som inte ingår i någon landstingskommun,
 2. kommuner till vilka landstingskommuner överlåtit att anordna särskola. Förordning (1991:962).

2 §  Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om statsbidrag till fristående särskolor. Förordning (1991:962).

3 §  I denna förordning avses med redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår.

4 §  Statsbidrag till kostnader för ändamål som avses i 1 § lämnas i form av

 1. bidrag till lönekostnader för skolledare,
 2. bidrag till lönekostnader för lärare,
 3. tilläggsbidrag,
 4. bidrag till kostnader för tilläggspensionsavgifter,
 5. bidrag till lokal skolutveckling. Förordning (1991:962).

Beräkning av resurser för undervisning m. m.

5 §  Resurser för undervisning och annan verksamhet som skall förekomma enligt läroplanen består av grundresurser, tilläggsresurser och kompletteringsresurser enligt 7--10 §§. För viss undervisning beräknas lärarresurser enligt 11 §. Förordning (1991:962).

[S2]Grundresurser

6 § har upphävts genom förordning (1991:962).

7 §  För varje elev som tillhör den personkrets som omfattas av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. och som är inskriven i särskolan beräknas en grundresurs med sju veckotimmar. Förordning (1991:962).

Tilläggsresurser

8 §  För en elev i särskolan som får undervisning i hemspråk beräknas en tilläggsresurs med högst fyra veckotimmar. Förordning (1991:962).

9 §  För en elev i särskolan som får undervisning i svenska som andraspråk på grund av att eleven har ett annat språk än svenska som hemspråk eller har svenska som hemspråk och har tagits in från en utländsk skola beräknas en tilläggsresurs med högst fyra veckotimmar. Förordning (1991:962).

Kompletteringsresurser

10 §  För varje huvudman beräknas kompletteringsresurser med den procent av grundresurserna som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (1991:962).

Vissa lärarresurser

11 §  För en elev som får särskild undervisning i stället för undervisning vid särskola beräknas en lärarresurs med fem veckotimmar.

Fastställande av resurser enligt 7--11 §§

12 §  Statens skolverk (skolverket) skall i samband med sitt beslut enligt 22 § fastställa de sammanlagda resurserna enligt 7--11 §§, uttryckta i veckotimmar, som huvudmannen är berättigad till med hänsyn till antalet elever den 15 september såvitt avser höstterminen och den 15 februari såvitt avser vårterminen. Förordning (1991:962).

Bidrag till lönekostnader för skolledare

13 §  Statsbidrag till kostnader för löner åt skolledare lämnas enligt följande grunder.

[S2]Utgångspunkten för beräkning av bidrag är det antal tjänster som rektor och studierektor som fanns vid utgången av år 1990.

[S3]Till kostnader för löner lämnas bidrag med 95 procent av summan av årslönebeloppen för det antal skolledare som följer av andra stycket. Förordning (1991:962).

14 §  Regeringen fastställer för varje redovisningsår årslönebeloppet för en skolledare. Förordning (1991:962).

Bidrag till lönekostnader för lärare

15 §  Till kostnader för löner åt lärare lämnas statsbidrag med 95 procent av ett årslönebelopp.

16 §  Årslönebeloppet utgör produkten av det sammanlagda antalet veckotimmar enligt 7--11 §§ och ett medelpris per veckotimme. Det sammanlagda antalet veckotimmar skall dock först minskas med det antal veckotimmar som skolledare fullgör.

[S2]Regeringen fastställer för varje redovisningsår medelpriset per veckotimme för varje landstingskommun och kommun som inte ingår i någon landstingskommun. För veckotimmar som avses i 8 och 9 §§ fastställs därvid ett särskilt medelpris.

[S3]I fall som avses i 1 § 2 tillämpas samma medelpris som för den landstingskommun i vilken kommunen ingår. Förordning (1991:962).

Tilläggsbidrag

18 § har upphävts genom förordning (1991:962).

Bidrag till kostnader för tilläggspensionsavgifter

19 §  Bidrag lämnas till kostnader för tilläggspensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter med ett belopp som motsvarar 13,0 procent av det bidrag som för varje redovisningsår lämnas enligt 13--17 §§. Förordning (1991:962).

Bidrag till lokal skolutveckling

20 §  Statsbidrag lämnas till lokal skolutveckling. Härmed avses personal- utbildning och lokalt utvecklingsarbete.

[S2]Bidraget lämnas med en viss av regeringen för varje redovisningsår fastställd procentsats på bidragen enligt 13--16 §§.

[S3]Bidraget innefattar i det fall det används till lönekostnader ersättning för kostnader för tilläggspensionsavgifter med samma procentsats som anges i 19 §. Förordning (1991:962).

Rekvisition och utbetalning

21 §  Statsbidrag rekvireras av huvudmannen. Rekvisitionen skall ges in till skolverket senast den 31 juli närmast efter redovisningsårets utgång.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får skolverket pröva en rekvisition som inte har kommit in i föreskriven tid. Förordning (1991:962).

22 §  Skolverket skall snarast möjligt besluta om och betala ut bidraget.

[S2]Om beslutet innebär avvikelse från rekvisitionen, skall huvudmannen underrättas om anledningen till avvikelsen. Förordning (1991:962).

[S3]23 och 24 §§ har upphävts genom förordning (1991:962).

25 §  Skolverket skall i början av var och en av månaderna oktober till och med juni utan rekvisition till huvudmannen betala ut förskott på statsbidraget för löpande redovisningsår med 5,55 procent av det belopp huvudmannen uppburit i statsbidrag enligt 13--17 och 20 §§ för det närmast föregående redovisnings- året. Förskotten skall avrundas till närmaste högre tusental kronor.

[S2]Summan av förskotten skall dras av vid den slutliga utbetalningen av statsbidrag för redovisningsåret. Förordning (1991:962).

Särskilda föreskrifter

26 §  Huvudmannen är skyldig att på begäran av skolverket eller riksrevisions- verket lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning. Förordning (1991:962).

27 §  Om en huvudman åsidosätter vad som enligt lag eller andra författningar åligger huvudmannen i fråga om verksamhet för vilken statsbidrag lämnas enligt denna förordning, får skolverket besluta att högst tio procent av statsbidrag enligt denna förordning skall hållas inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte sker, får skolverket besluta att det innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget. Förordning (1991:962).

28 § har upphävts genom förordning (1991:962).

Överklagande

Bilaga

Kompletteringsresurser enligt 10 §

Landstingskommun/Kommun Procent av grundresurser
Stockholms läns landstingskommun 9,8
Uppsala läns landstingskommun 12,0
Södermanlands läns landstingskommun 25,1
Östergötlands läns landstingskommun 21,1
Jönköpings läns landstingskommun 24,8
Kronobergs läns landstingskommun 22,4
Kalmar läns landstingskommun 21,3
Blekinge läns landstingskommun 17,3
Kristianstads läns landstingskommun 21,6
Malmöhus läns landstingskommun 14,3
Hallands läns landstingskommun 14,8
Göteborgs och Bohus läns landstingskommun 11,8
Älvsborgs läns landstingskommun 12,6
Skaraborgs läns landstingskommun 22,2
Värmlands läns landstingskommun 20,7
Örebro läns landstingskommun 13,6
Västmanlands läns landstingskommun 23,6
Kopparbergs läns landstingskommun 28,7
Gävleborgs läns landstingskommun 18,2
Västernorrlands läns landstingskommun 27,2
Jämtlands läns landstingskommun 29,4
Västerbottens läns landstingskommun 33,0
Norrbottens läns landstingskommun 37,8
Gotlands kommun 34,3
Malmö kommun 22,1
Göteborgs kommun 13,2

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
  2. Genom förordningen upphävs
  a. kungörelsen (1968:350) angående statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda,
  b. förordningen (1982:871) om statsbidrag till kostnader för tilläggspensions- avgift för särskollärare m.fl.
  De upphävda bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:524) om ändring i förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 18, 29 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:20) om ändring i förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m.

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1988-03-01

Förordning (1988:497) om ändring i förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m.

  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:939) om ändring i förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m.

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1989:706) om ändring i förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m.

Förordning (1990:964) om ändring i förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1990 men tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1990.
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1990-11-01

Förordning (1991:962) om ändring i förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag för redovisningsåret 1990/91.
  Vad som därvid föreskrivs om länsskolnämnden i 21--23 §§ och 26 § andra stycket samt om skolöverstyrelsen i 24 § och 29 § andra stycket skall i stället avse den utredare som har till uppgift att slutföra avvecklingen av skolöverstyrelsen.
  Föreskrifterna i 26 § första stycket skall inte tillämpas.
  Vidare skall följande gälla i stället för 26 § tredje stycket. Utredaren och huvudmännen är skyldiga att på begäran av riksrevisionsverket lämna de upp- gifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  upph. 6, 18, 23, 24, 28 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29 §§, rubr. närmast före 13, 15, 20 §§; ny rubr. närmast före 12 §; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1992:1082

  Omfattning
  upph.

Ändring, SFS 1993:188

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m. m. skall dock fortfarande gälla i fråga om statsbidrag för tiden den 1 juli--den 31 december 1992, om inte något annat följer av tredje--femte styckena.
Det årslönebelopp för en skolledare och det veckotimpris för veckotimmar som fastställts i förordningen (SKOLFS 1992:21) om belopp för utbetalning av statsbidrag till särskolan redovisningsåret 1991/92 skall tillämpas. Summan av årslönebeloppen för skolledare och årslönebeloppet för lärare skall minskas med 50 procent. Återstående belopp skall räknas upp med indextalet 1,0405.
Statens skolverk skall fastställa det sammanlagda antalet veckotimmar som huvudmannen är berättigad till med hänsyn till antalet elever den 15 oktober 1992.
Skolverket skall snarast möjligt utan rekvisition besluta om och betala ut bidraget. Därvid skall summan av de förskott som betalats ut under hösten 1992 dras av.
Omfattning
nya överg.best till 1992:1082