Upphävd författning

Förordning (1988:776) om försöksverksamhet med statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens län

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:776 i lydelse enligt SFS 2005:1157
Ikraft
1988-07-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag får under tiden den 1 juli 1992--den 30 juni 1993 lämnas enligt denna förordning till åtgärder för ett intensifierat skogsbruk i Västerbottens läns inland och i Norrbottens läns inland och östra delar.

[S2]Den närmare avgränsningen av områdena görs i föreskrifter som meddelas av Skogsstyrelsen. Förordning (1992:620).

2 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel till skogsägares kostnader för sådana skogsvårdsåtgärder som går utöver de krav som ställs i skogsvårdslagen (1979:429) samt till skogsägares kostnader för rådgivning och andra tjänster i skogsbruket.

[S2]Bidrag lämnas inte till staten, förvaltare av kyrklig jord eller juridiska personer som bedriver skogsindustriell verksamhet.

[S3]Bidrag lämnas inte till skogsdikning och byggande av skogsvägar. Förordning (1992:620).

3 §  Bidrag lämnas under förutsättning att skogsägaren förbinder sig att inom tre år från beslutet om bidrag avverka skog i en omfattning som är lämplig med hänsyn till skogstillståndet på brukningsenheten och förhållandena i övrigt.

4 §  Bidrag enligt denna förordning lämnas bara om stöd till åtgärden inte lämnas enligt förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket.

5 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Skogsstyrelsen.

[S2]Vid prövningen skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen. Förordning (2005:1157).

6 §  Skogsstyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (2005:1157).

7 §  I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet i tillämpliga delar med undantag för 2, 6, 8 och 10 §§.

8 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av skogsstyrelsen.

9 § har upphävts genom förordning (1992:620).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:776) om försöksverksamhet med statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens län

Förordning (1992:620) om ändring i förordningen (1988:776) om försöksverksamhet med statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens län

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
Äldre bestämmelser gäller i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 9 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (2005:1157) om ändring i förordningen (1988:776) om försöksverksamhet med statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens Norrbottens län

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats före den 1 januari 2006. Ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen.
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2010:1025) om upphävande av förordningen (1988:776) om försöksverksamhet med statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens län

Omfattning
upph.