Upphävd författning

Förordning (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-09-06
Ändring införd
SFS 1979:792
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

2 §  Stödet lämnas i form av statsbidrag och statlig garanti för lån (lånegaranti).

3 §  Stödet lämnas dels som ett allmänt stöd i hela landet, dels som ett regionalt stöd inom ett skogligt stödområde.

4 §  Det skogliga stödområdet indelas i en inre och en yttre zon. Den inre zonen omfattar följande kommuner och delar av kommuner:

[S2]Norrbottens län

[S3]Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Jokkmokks, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner.

[S4]Västerbottens län

[S5]Dorotea, Lycksele, Malå, Sorsele, Storumans, Vilhelmina och Åsele kommuner.

[S6]Jämtlands län

[S7]Bergs, Krokoms, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner samt Hede, Lillhärdals, Linsells, Ljusnedals, Svegs, Tännäs, Vemdalens och Älvros församlingar i Härjedalens kommun.

[S8]Kopparbergs län

[S9]Lima och Transtrands församlingar i Malungs kommun och Idre och Särna församlingar i Älvdalens kommun.

[S10]Den yttre zonen omfattar följande kommuner och delar av kommuner:

Norrbottens län

[S12]Bodens, Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner.

Västerbottens län

[S14]Bjurholms, Nordmalings, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner.

[S15]Västernorrlands län

[S16]Edsele, Helgums, Junsele, Ramsele, Resele och Ådals-Lidens församlingar i Sollefteå kommun, Borgsjö och Haverö församlingar i Ånge kommun och Anundsjö, Björna, Gideå, Mo, Sidensjö, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Jämtlands län

[S18]Bräcke och Ragunda kommuner samt Ytterhogdals, Ängersjö och Överhogdals församlingar i Härjedalens kommun.

[S19]Gävleborgs län

[S20]Ljusdals kommun.

Kopparbergs län

[S22]Mora och Orsa kommuner samt Malungs församling i Malungs kommun, Ore församling i Rättviks kommun, Järna och Äppelbo församlingar i Vansbro kommun och Älvdalens församling i Älvdalens kommun.

[S23]Värmlands län

[S24]Torsby kommun.

[S25]Gotlands län

[S26]Gotlands kommun.

5 § har upphävts genom förordning (1983:431).
6 § har upphävts genom förordning (1988:1000).

7 §  Vid prövningen av frågor om stöd skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen. Förordning (1988:1000).

Natur- och kulturvårdsåtgärder

8 §  Statsbidrag får lämnas i hela landet till sådana natur- och kulturvårdsåtgärder som går utöver skogsvårdslagens krav samt till skogsodling med annan lövskog än ädellövskog på mark som tagits ur jordbruksproduktion före år 1986.

[S2]Bidrag lämnas med högst ett belopp som motsvarar 70 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Förordning (1991:584).

9 §  Inom det skogliga stödområdet får statsbidrag lämnas till fullständiga återväxtåtgärder, om sådana åtgärder blivit avsevärt försenade eller av andra skäl än torka, frost, svamp, sork- eller insektsangrepp inte gett ett tillfredsställande resultat.

[S2]Bidrag lämnas inom den inre zonen av stödområdet med högst ett belopp som motsvarar 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden och inom den yttre zonen med högst 30 procent av denna kostnad. I områden inom den yttre zonen med produktionsförutsättningar som motsvarar den inre zonens, får bidrag lämnas enligt vad som gäller för den inre zonen. Förordning (1991:584).

10 §  Inom den inre zonen av det skogliga stödområdet får statsbidrag dessutom lämnas till fullständiga återväxtåtgärder i områden där slutavverkning av normala bestånd inte kan väntas ge ett överskott som täcker kostnaderna för återväxtåtgärderna.

[S2]Bidraget lämnas med högst ett belopp som motsvarar 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärderna. Såvitt avser de delar av stödområdets inre zon som har förklarats svårföryngrade får bidraget till fysiska personer, dödsbon och familjestiftelser lämnas med högst ett belopp som motsvarar 90 procent av den godkända kostnaden för åtgärderna.

[S3]Ansökan om bidrag skall göras samtidigt med ansökan om tillstånd till eller anmälan om slutavverkning. Förordning (1991:584).

10 a § har upphävts genom förordning (1983:431).

Åtgärder vid skada på skog

11 §  Statsbidrag får lämnas till sådana åtgärder för bekämpning av insekter som föreskrivs av skogsstyrelsen med stöd av 20 § 1 skogsvårdsförordningen (1979:791).

[S2]Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådant bidrag med hänsyn till de bekämpningsåtgärder som behövs.

12 §  Statsbidrag lämnas inom det skogliga stödområdet till om- eller hjälpplantering av skogskulturer som har skadats av kaniner.

[S2]Bidrag lämnas med högst ett belopp som motsvarar 70 procent av den godkända kostnaden för den första om- eller hjälpplanteringen och med högst 90 procent av den godkända kostnaden för den ytterligare omplantering som kan krävas. Förordning (1985:179).

13 §  Lånegaranti lämnas i hela landet för att underlätta finansieringen av en snabb upparbetning av skog samt av transport, lagring och virkesskydd vid skada på skog genom storm, snö eller is eller genom angrepp av insekter eller svampar.

14 §  Lånegaranti lämnas endast under förutsättning att

 1. skadan på skogen är betydande,
 2. svårigheter föreligger att avsätta virket,
 3. sökanden har ett stort behov av kredit,
 4. i fråga om lagring, virket fortfarande ägs av skogsägaren.

15 §  Lånegarantin får beräknas på ett belopp som högst motsvarar den godkända kostnaden för upparbetning och terrängtransport samt lagring, virkesskydd och därmed sammanhängande transporter. Förordning (1988:1000).

[S2]Byggande av skogsvägar

16 § har upphävts genom förordning (1992:283).
17 § har upphävts genom förordning (1992:283).
18 § har upphävts genom förordning (1992:283).
19 § har upphävts genom förordning (1992:283).
20 § har upphävts genom förordning (1992:283).
21 § har upphävts genom förordning (1983:431).
22 § har upphävts genom förordning (1983:431).
22 a § har upphävts genom förordning (1992:283).

Särskilda bestämmelser om statsbidrag

23 §  I beslut genom vilket bidrag beviljas skall sökanden åläggas att

 1. inom viss tid utföra det arbete som avses med bidraget,
 2. underkasta sig den kontroll i fråga om arbetets utförande som bidragsmyndigheten föreskriver,
 3. iaktta de villkor och föreskrifter i övrigt som bidragsmyndigheten bestämmer.

24 §  */k/ har upphävts genom förordning (1988:1000). */-k/

[S2]Särskilda bestämmelser om lånegaranti

[S3]25--27 §§ */-k/*/k/ har upphävts genom förordning (1988:1000). */-k/

28 §  I samband med att lånegaranti beviljas skall en amorteringsplan upprättas. I denna får inte tas upp längre amorteringstid än 20 år. Amorteringen skall börja senast två år efter den första lyftningsdagen. Förordning (1992:283).

[S2]29--34 §§ */-k/*/k/ har upphävts genom förordning (1988:1000). */-k/

Förfarandet m. m.

35 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Skogsvårdsstyrelsen. Förordning (1992:283).

35 a §  Skogsstyrelsen är den myndighet som bevakar statens rätt i fråga om stöd enligt denna förordning. För stödet gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2 och 8 §§. Vid tillämpning av 19 § nämnda förordning har skogsstyrelsen rätt att efterge statens rätt även i fråga om kapitalbelopp som överstiger 1 000 000 kr., men som inte överstiger 3 000 000 kr. */k/ Förordning (1988:1000). */-k/

36 §  Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (1990:477).

37 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av skogsstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

Förarbeten
Prop. 1978/79:110

Förordning (1981:374) om ändring i förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:136
  Omfattning
  ändr. 1, 8, 23, 35 §§; nya 10 a, 22 a §§, rubr. närmast före 22 a §

Förordning (1981:1083) om ändring i förordningen(1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

Förordning (1982:961) om ändring i förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1983:431) om ändring i förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.
  Äldre bestämmelser gäller i fråga om statligt stöd som har beviljats före den 1 juli 1983.
  Förarbeten
  Prop. 1982/83:145
  Omfattning
  upph. 5, 10 a, 21, 22 §§; ändr. 1, 7-10, 26 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:179) om ändring i förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
  Äldre bestämmelser gäller
  1. i fråga om statligt stöd som har beviljats före ikraftträdandet,
  2. i fråga om skador på grund av torka, frost, svamp-, sork- eller insektsangrepp som inträffat före ikraftträdandet och beträffande vilka ansökan om statsbidrag har gjorts före den 1 juli 1986. ----
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1987:301) om ändring i förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. 8, 36 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:514) om ändring i förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

Förordning (1988:1000) om ändring i förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.
  2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som har beviljats före ikraftträdandet. Dock skall vad som sägs i 35 a § om rätten att efterge statens rätt samt 20 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd.
  Omfattning
  upph. 6, 24-27, 29-34 §§; ändr. 7, 15, 19, 28 §§; ny 35 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1989:284) om ändring i förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:477) om ändring i förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. För stöd som har beviljats och beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller förordningen i dess äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 8, 36 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:584) om ändring i förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. I fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Bestämmelsen i 10 § tredje stycket gäller inte om slutavverkningen har påbörjats före den 1 juli 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 1, 8, 9, 10 §§; rubr. närmast före 8 § sätts närmast före 9 §; ny rubr. närmast före 8 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:283) om ändring i förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Äldre bestämmelser gäller i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  upph. 16, 17, 18, 19, 20, 22 a §§; ändr. 1, 28, 35 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1993:555

  Omfattning
  upph.