Upphävd författning

Förordning (1988:806) om statligt stöd till teknikupphandling

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
SFS 1988:806 i lydelse enligt SFS 1997:1251
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att stimulera till utveckling, upphandling och introduktion av energieffektiv teknik får stöd lämnas enligt denna förordning om det finns tillgång på medel. Stödet administreras av Statens energimyndighet. Myndigheten får själv ta initiativ till projekt inom området. Förordning (1997:1251).

2 §  Stödet lämnas som bidrag eller lån.

3 §  Stödet lämnas till beställaren. Om det finns särskilda skäl, får stöd lämnas till den som tillverkar eller levererar utrustningen. Förordning (1990:33).

Stödberättigade åtgärder

4 §  Stöd får lämnas till

 1. utveckling av teknik för effektivare energianvändning som i nästa steg skall bli föremål för teknikupphandlingsförfarande,
 2. projekt där ett teknikupphandlingsförfarande utnyttjas för att utveckla teknik för effektivare användning av energi. Stöd får lämnas till samtliga led i teknikupphandlingen,
 3. rådgivnings- och utbildningsinsatser som syftar till att ge beställaren den kompetens som är nödvändig för att genomföra energieffektiviseringsprojekt,
 4. utvärdering och förberedelser för senare utvärdering av projekt som kan omfattas av stöd enligt denna förordning. Förordning (1991:1098).

Stödformer

5 §  Stöd enligt 4 §1 och 2 får lämnas som bidrag och lån. Bidraget får inte överstiga 50 procent av utvecklingskostnaderna. Lånets löptid bör vara högst fem år. Förordning (1991:1098).

6 §  Stöd enligt 4 §3 och 4 lämnas som bidrag. Förordning (1991:1098).

Förfarandet i stödärenden

7 §  Frågor om stöd prövas av Statens energimyndighet.

[S2]Beslut, som innebär att stöd medges med mer än 10 miljoner kronor, skall underställas regeringen för godkännande.

[S3]Myndigheten skall bevaka statens rätt i förhållande till mottagare av stöd. Förordning (1997:1251).

8 §  Stödets storlek bestäms med hänsyn till åtgärdens betydelse i förhållande till syftet med stödet och med beaktande av andra allmänna intressen.

9 §  Den som har fått stöd skall till Statens energimyndighet enligt vad verket närmare bestämmer, redovisa erfarenheterna av de åtgärder som föranlett stödet. Förordning (1997:1251).

10 §  Ett lån skall återbetalas enligt en plan som fastställs när lånet beviljas. Återbetalnings- och räntevillkoren skall bestämmas med hänsyn till syftet med lånet, låntagarens ekonomiska ställning och övriga ekonomiska omständigheter.

[S2]Skyldigheten att återbetala ett lån får efterges helt eller delvis om stödmottagaren visar att det projekt lånet avser varken har gett eller kan väntas ge ekonomiskt utbyte av mer än begränsad omfattning. Förordning (1990:33).

Övriga bestämmelser

11 §  I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna rörande lån och bidrag i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

12 §  Beslut av Statens energimyndighet enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1997:1251).

13 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Statens energimyndighet. Förordning (1997:1251).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:806) om statligt stöd till teknikupphandling

Förordning (1990:33) om ändring i förordningen (1988:806) om statligt stöd till teknikupphandling

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 10 §§
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1991:1098) om ändring i förordningen (1988:806) om statligt stöd till teknikupphandling

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:88
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1997:1251) om ändring i förordningen (1988:806) om statligt stöd till teknikupphandling

Omfattning
ändr. 1, 7, 9, 12, 13 §§
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 1999:344

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i ärenden där ansökan inkommit till Statens energimyndighet före den 1 juli 1999 och i fråga om bidrag som har beslutats enligt den förordningen.
Omfattning
upph.