Upphävd författning

Förordning (1988:858) med instruktion för Statens maskinprovningar

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:858
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1983:816) med instruktion för statens maskinprovningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens maskinprovningar (Maskinprovningarna) har till uppgift att prova, besikta och certifiera maskiner, fordon och redskap samt att informera och lämna råd i frågor som rör denna verksamhet. Förordning (1993:385).

2 §  Maskinprovningarna skall särskilt

 1. åt myndigheter, företag och andra enskilda prova, besikta och certifiera maskiner, fordon och redskap,
 2. enligt särskilda föreskrifter utföra obligatorisk kontroll som avses i lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning,
 3. hjälpa myndigheter, företag och andra enskilda med råd och upplysningar inom Maskinprovningarnas verksamhetsområde genom att publicera resultat från provning och besiktning samt verka för upplysning om en ändamålsenlig maskinanvändning,
 4. i sin verksamhet beakta och redovisa sådana egenskaper hos maskiner, fordon och redskap som innebär en minskad belastning på miljön och en effektivare energihushållning. Förordning (1993:385).

3 §  Taxa för provningar fastställs av maskinprovningarna efter samråd med riksrevisionsverket.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på maskinprovningarna med undantag av 2 och 18 §§.

Myndighetens ledning

5 §  Maskinprovningarnas föreståndare är chef för maskinprovningarna.

Styrelsen

6 §  Maskinprovningarnas styrelse består av högst tio personer, föreståndaren medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden, föreståndaren och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 §  Inom Maskinprovningarna finns fyra enheter, en för provning, en för besiktning, en för certifiering och en administrativ enhet.

[S2]Varje enhet leds av en chef.

[S3]Inom Maskinprovningarna finns rådgivande nämnder för officiell provning. Förordning (1993:385).

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på maskinprovningarna.

Personalansvarsnämnden

9 §  Maskinprovningarnas personalansvarsnämnd består -- förutom av föreståndaren och personalföreträdarna -- av enhetscheferna. Föreståndaren är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Föreskrifter

10 §  Styrelsen får överlåta till föreståndaren att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.

[S2]Tjänst som chef för annan enhet än den administrativa enheten tillsätts av regeringen efter anmälan av föreståndaren.

[S3]Andra tjänster tillsätts av maskinprovningarna. Förordning (1990:47).

12 §  Förordnande att vara föreståndarens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av föreståndaren.

13 §  Andra styrelseledamöter än föreståndaren utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen. Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande.

14 §  Bestämmelserna i 3 § 1 anställningsförordningen (1994:373) om chefen för en förvaltningsmyndighet skall tillämpas på föreståndaren. Förordning (1994:987).

Bisysslor

15 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av maskinprovningarna även i fråga om enhetschef som tillsätts av regeringen. Förordning (1990:47).

Ändringar

Förordning (1988:858) med instruktion för Statens maskinprovningar

Ikraftträder
1988-08-01

Förordning (1990:47) om ändring i förordningen (1988:858) med instruktion för statens maskinprovningar

  Omfattning
  ändr. 11 §; nya 15 §, rubr. närmast före 15 §
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1993:385) om ändring i förordningen (1988:858) med instruktion för Statens maskinprovningar

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 7 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:987) om ändring i förordningen (1988:858) med instruktion för Statens maskinprovningar

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:718) om upphävande av förordningen (1988:858) med instruktion för Statens maskinprovningar

  Omfattning
  upph.