Upphävd författning

Lag (1988:89) om beslutanderätt för Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-03-03
Ändring införd
SFS 1988:89
Ikraft
1988-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen får överlämna till Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd att besluta i ärenden om skördeskadeskydd.

2 §  Statistiska centralbyrån skall till Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd lämna ut sådana uppgifter som behövs för handläggning av ärenden om skördeskadeskydd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:89) om beslutanderätt för Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1988.
  2. Den som hos Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd har tagit befattning med en fråga som avses i 1 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid har erfarit om affärs- eller driftsförhållanden hos enskild. Bestämmelsen gäller under år 1988.
Förarbeten
Prop. 1987/88:74
Ikraftträder
1988-04-01

Lag (1997:200) om upphävande av lagen (1988:89) om beslutanderätt för Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:193, Prop. 1996/97:62, Bet. 1996/97:JoU8
    Omfattning
    upph.