Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:91) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-03-03
Ändring införd
SFS 1988:91
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1986:1224) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med nedan angivna belopp för förrättningar som utförs av bolaget.
_____________________________________________________________________ Förrättningar Avgift kronor Fullständig Efter- kontroll kontroll ______________________________________________________________________
Typbesiktning av
  1. personbilar, lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 1. en grundmodell 7 940 2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma motorutförande och samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med annan utrustning 3 970 3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grund- modell endast i fråga om däck- dimensioner 1 325
b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram
1. en grundmodell 2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner13 205 1 325
c) motorcyklar eller terrängskotrar5 455
d) husvagnar
1. en grundmodell 2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med annan utrustning 3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd 4. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner7 940 3 260 för en annan kulstorlek1 325 1 325
e) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av högst 3 500 kilogram
1. en grundmodell 2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med fällbar framläm eller huv över godsutrymmet3 970 2 030
3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorlek 4. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner1 325 1 325
f) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram
1. en grundmodell7 940
2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner1 325
g) släpvagnar utan bromsutrustning, släpslädar eller terrängsläp
1. en grundmodell2 030
2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om kopplingsanordningen1 325
h) mopeder2 290
Prövning av frågor om godkännande av fordon enligt bilavgasförordningen (1987:586)
a) prövning av ansökan jämte en provning
1. grundavgift för en motorfamilj 2. tilläggsavgift per bil i en motorfamilj som sökanden enligt uppgift i ansökan om certifiering beräknar sälja av motorfamiljen10 670 8
b) för varje ytterligare provning1 890
Registreringsbesiktning av
a) personbilar, traktorer (ombyggda bilar), sådana lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram och1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg335
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg235
b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg425
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg410
c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg480
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg460
d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg535
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg510
e) motorcyklar eller terrängskotrar215
f) husvagnar
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg300
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg195
g) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av högst 3 500 kilogram
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg205
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg195
h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg425
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg410
i) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar
1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg480
2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg455
j) amatörbyggda fordon tilläggsavgifter till a) och e) ovan145
k) ombyggda fordon tilläggsavgifter till a) och e) ovan90
l) bilar som avses bli godkända för persontransporter i beställningstrafik med lättare fordon tilläggsavgifter till a) ovan90
m) bilar med bostadsinredning och gasolanläggning tilläggsavgifter till a), b), c) och d) ovan90
Exportvagnsbesiktning335
Kontrollbesiktning av
a) personbilar eller traktorer (ombyggda bilar)13570
b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram13570
c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram18085
d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar245100
e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar295120
f) motorcyklar, mopeder eller terrängskotrar9045
g) husvagnar11065
h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp
1. med en totalvikt av högst 3 500 kilogram9045
2. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar15585
3. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar200100
Kopplingsbesiktning
a) om den företas i samband med en registrerings eller kontrollbesiktning100
b) i andra fall195
Besiktning av kilometerräknarapparatur som innefattar
a) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn och som företas i samband med någon annan besiktning140
b) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn i övriga fall155
c) en annan kontroll i samband med någon annan besiktning50
d) en annan kontroll i övriga fall6550
Mopedbesiktning215
Lämplighetsbesiktning av
a) fordon som avses i 70 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595)1. om besiktningen företas i samband med en registrerings- eller kontrollbesiktning85
2. i övriga fall110
b) fordon som är konstruerade för transport av brandfarliga vätskor och gaser225
Besiktning av fordonsmonterade kranar utom vajerspel eller personkorgar
a) första besiktning
1. om den företas i samband med en annan besiktning335
2. i övriga fall355
b) återkommande besiktning
1. om den företas i samband med en annan besiktning230
2. i övriga fall245
Besiktning av vajerspel125
Besiktning av personkorgar125
Besiktning av vinschar125
Besiktning för viss internationell godsbefordran på väg under tullförsegling (TIR-besiktning)
a) typbesiktning3 340
b) första besiktning435
c) återkommande besiktning385
Besiktning för befordran av farligt gods på väg (ADRrespektive ADR-S-besiktning)
a) första besiktning
1. grundavgift435
2. avgift för varje ämnesklass som besiktningen avser245
b) återkommande besiktning435
Besiktning för internationell befordran av lättfördärvliga livsmedel (ATP-besiktning)
a) första besiktning2 640
b) återkommande besiktning1 980
Särskild besiktning föreskriven av trafiksäkerhetsverket eller en länsstyrelse i ett dispensärende410
Plombering av en taxameters fastsättning i ett fordon125
Utfärdande av ett intyg enligt 34 § bilregisterkungörelsen (1972:599)21
För förrättning som inte utförs vid bilprovningsstation får avgifter i stället för vad som angetts ovan i denna förordning tas ut med högst 340 kronor per timme.
Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595). I fråga om besiktning av kilometerräknarapparatur avses med efterkontroll en besiktning som sker inom en månad från den närmast föregående besiktningen av apparaturen.
Om annan kontrollbesiktning än efterkontroll av fordon, vars inställelsetermin består av fem månader, görs efter utgången av inställelseterminens tredje månad, får avgiften höjas till följande belopp:
  1. För personbilar och för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram, till 175 kronor,
  2. för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram, till 220 kronor,
  3. för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar, till 285 kronor, och
  4. för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar, till 335 kronor.

Ändringar

Förordning (1988:91) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Ikraftträder
1988-07-01

Ändring, SFS 1988:990

    Omfattning
    upph.