Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:933) om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-07-14
Ändring införd
SFS 1988:933
Ikraft
1988-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner och huvudmän som avses i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik (trafikhuvudmän) för åtgärder som främjar miljö, energieffektivitet och samordning inom lokal och regional kollektiv persontrafik.

2 §  Bidrag lämnas till

  1. merkostnaden vid ombyggnad eller anskaffning av fordon för åtgärder som minskar fordonens miljöstörande egenskaper eller gör dem mer energisnåla,
  2. investeringar i planerings-, trafiklednings- och informationssystem samt andra åtgärder som underlättar en samordning mellan kollektiva trafikmedel.

3 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel med 50 procent av kostnaderna för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas dock inte för åtgärder som har påbörjats före den 1 september 1988.

4 §  Ansökningar om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen eller trafikhuvudmannen har sitt ansvarsområde.

5 §  Ansökan om bidrag skall vara skriftlig. Den skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december året före det år som bidraget avser.

6 §  Länsstyrelsen skall på grundval av inkomna ansökningar upprätta en plan över de investeringar som uppfyller förutsättningarna för bidrag. I planen skall investeringarna tas upp efter angelägenhetsgrad. Planen skall avse tre år och förnyas varje år.

7 §  Transportrådet fördelar anslagna medel mellan länsstyrelserna på grundval av de upprättade planerna. Därefter fastställer länsstyrelserna planen med hänsyn till medelstilldelningen.

8 §  Bidrag betalas ut av transportrådet. Hälften av bidraget betalas ut när kommunen eller trafikhuvudmannen har anmält till länsstyrelsen att arbetet påbörjats och hälften när anmälan skett om att arbetet slutförts.

9 §  Länsstyrelsens beslut om att fastställa en plan får överklagas hos transportrådet av kommunen och trafikhuvudmannen. Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

10 §  Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning beslutas av transportrådet.

Ändringar

Förordning (1988:933) om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik

Förarbeten
Prop. 1987/88:50
Ikraftträder
1988-09-01

Ändring, SFS 1991:1224

    Omfattning
    upph.